Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Akt konstytucyjny Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury

Artykuł XIII
Poprawki

1. Projekty poprawek do niniejszego Aktu Konstytucyjnego nabiorą mocy z chwilą, gdy przyjęte będą przez Konferencję Generalną większością dwóch trzecich głosów, jednakże poprawki powodujące zasadnicze zmiany w określeniu celów Organizacji lub też nowe zobowiązania dla państw członkowskich wymagać będą zatwierdzenia przez dwie trzecie państw członkowskich zanim nabiorą mocy. Projekty tekstów poprawek przedstawi państwom członkowskim Dyrektor Generalny na co najmniej sześć miesięcy przed przedłożeniem ich Konferencji Generalnej.

2. Konferencja Generalna będzie mogła przyjąć większością dwóch trzecich głosów regulamin dotyczący realizacji postanowień niniejszego Artykułu.