Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Akt konstytucyjny Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury

Artykuł XIV
Interpretacje

1. Teksty angielski i francuski niniejszego Aktu Konstytucyjnego są w równej mierze obowiązujące.

2. Wszelkie pytania i kwestie sporne dotyczące interpretacji niniejszego Aktu Konstytucyjnego, będą przedłożone do rozstrzygnięcia Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości lub właściwemu sądowi arbitrażowemu, stosownie do decyzji Konferencji Generalnej i zgodnie z jej regulaminem wewnętrznym.