Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Część Druga
Niedyskryminacja i Obywatelstwo Unii

Artykuł 18

W zakresie zastosowania Traktatów i bez uszczerbku dla postanowień szczególnych, które one przewidują, zakazana jest wszelka dyskryminacja ze względu na przynależność państwową.

Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, mogą przyjąć wszelkie przepisy w celu zakazania takiej dyskryminacji.