Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Rozdział 1
Unia Celna

Artykuł 30

Cła przywozowe i wywozowe lub opłaty o skutku równoważnym są zakazane między Państwami Członkowskimi. Zakaz ten stosuje się również do ceł o charakterze fiskalnym.