Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 193

Środki ochronne przyjęte na podstawie artykułu 192 nie stanowią przeszkody dla Państwa Członkowskiego w utrzymaniu lub ustanawianiu bardziej rygorystycznych środków ochronnych. Środki te muszą być zgodne z Traktatami. Są one notyfikowane Komisji.