Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Rozdział 5
Postanowienia wspólne

Artykuł 320

Wieloletnie ramy finansowe i budżet roczny są ustanawiane w euro.