Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja w sprawie przeciwdziałania bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu żeglugi morskiej, w wersji z 1988 r. [*]

Państwa-strony niniejszej konwencji,

biorąc pod uwagę cele i zasady Karty Narodów Zjednoczonych dotyczące utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz rozwoju przyjaznych stosunków i współpracy między państwami,

uznając w szczególności, że każdy ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego, zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka oraz Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych,

będąc głęboko zaniepokojone ogólnoświatową eskalacją wszelkiego rodzaju aktów terroryzmu, które narażają na niebezpieczeństwo lub powodują śmierć niewinnych istot ludzkich, jak też zagrażają podstawowym wolnościom i poważnie naruszają godność ludzką,

uważając, że bezprawne czyny przeciwko bezpieczeństwu żeglugi morskiej zagrażają bezpieczeństwu osób i mienia, w sposób poważny naruszają działania służb morskich, jak też naruszają zaufanie narodów świata do bezpieczeństwa żeglugi morskiej,

uważając, że występowanie tego typu czynów jest przedmiotem głębokiego zaniepokojenia całej społeczności międzynarodowej,

będąc przekonane o pilnej potrzebie rozwoju międzynarodowej współpracy między państwami w zakresie opracowania i podjęcia efektywnych i praktycznych działań na rzecz zapobiegania wszelkim bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu żeglugi morskiej oraz ścigania i karania sprawców tych czynów,

nawiązując do rezolucji 40/61 Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych z dnia 9 grudnia 1985 r., w której, między innymi, "zaleca się wszystkim państwom, zarówno jednostronnie, jak i we współpracy z innymi państwami, a także z właściwymi organami Narodów Zjednoczonych, podejmować działania mające na celu przyczynianie się do stopniowej eliminacji przyczyn leżących u podstaw międzynarodowego terroryzmu oraz zwracać szczególną uwagę na wszelkie sytuacje, takie jak kolonializm, rasizm, sytuacje pociągające za sobą masowe i ciężkie pogwałcenia praw człowieka i podstawowych wolności, jak również sytuacje związane z obcą okupacją, które mogą spowodować powstanie międzynarodowego terroryzmu i zagrażać międzynarodowemu pokojowi i bezpieczeństwu",

nawiązując ponadto do faktu, że rezolucja 40/61 "zdecydowanie potępia jako przestępcze wszystkie akty, metody i działania terrorystyczne, bez względu na miejsce popełnienia i osobę sprawcy, w tym zwłaszcza działania zagrażające przyjaznym stosunkom między państwami i ich bezpieczeństwu",

nawiązując również do tego, że w rezolucji 40/61 polecono Międzynarodowej Organizacji Morskiej "zbadanie problemu terroryzmu na statkach lub przeciwko statkom w celu opracowania zaleceń dotyczących właściwych środków",

biorąc pod uwagę rezolucję A.584(14) z dnia 20 listopada 1985 r. Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowej Organizacji Morskiej, wzywającą do opracowania sposobów przeciwdziałania bezprawnym czynom, które zagrażają bezpieczeństwu statków oraz ich pasażerów i załóg,

uwzględniając fakt, że działania załogi statku, które podlegają normalnej dyscyplinie na statku, są poza zakresem regulacji niniejszej konwencji,

potwierdzając celowość informowania o przepisach i normach dotyczących przeciwdziałania i kontroli bezprawnych czynów przeciwko bezpieczeństwu statków i znajdujących się na nich osób, w celu ich aktualizacji według potrzeb, i w związku z tym odnotowując z zadowoleniem zalecane przez Komitet Bezpieczeństwa Morskiego Międzynarodowej Organizacji Morskiej środki mające na celu przeciwdziałanie bezprawnym czynom przeciwko pasażerom i załogom znajdującym się na statkach,

potwierdzając następnie, że sprawy nie uregulowane niniejszą konwencją podlegają normom i zasadom powszechnego prawa międzynarodowego,

uznając konieczność ścisłego przestrzegania przez wszystkie państwa norm i zasad powszechnego prawa międzynarodowego w zwalczaniu bezprawnych czynów zagrażających bezpieczeństwu żeglugi morskiej,

uzgodniły, co następuje: