Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja w sprawie przeciwdziałania bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu żeglugi morskiej, w wersji z 1988 r. [*]

Artykuł 21

1. Niniejsza konwencja będzie złożona do depozytu Sekretarzowi Generalnemu.

2. Sekretarz Generalny:

a) zawiadamia wszystkie państwa, które podpisały lub przystąpiły do niniejszej konwencji, oraz wszystkich członków Organizacji o:

(i) każdym nowym podpisaniu lub złożeniu dokumentu ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia, z podaniem ich daty,

(ii) dniu wejścia w życie niniejszej konwencji,

(iii) złożeniu każdego dokumentu wypowiedzenia niniejszej konwencji, z podaniem daty jego przyjęcia i daty, od której wypowiedzenie nabiera mocy,

(iv) przyjęciu każdego oświadczenia lub notyfikacji, dokonanych zgodnie z niniejszą konwencją,

(b) przekazuje uwierzytelnione kopie niniejszej konwencji wszystkim państwom, które ją podpisały lub do niej przystąpiły.

3. Z chwilą wejścia w życie niniejszej konwencji depozytariusz przekaże jej uwierzytelnioną kopię Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych w celu rejestracji i ogłoszenia zgodnie z artykułem 102 Karty Narodów Zjednoczonych.