Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja w sprawie przeciwdziałania bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu żeglugi morskiej, w wersji z 1988 r. [*]

Na dowód czego niżej wymienieni, należycie w tym celu upoważnieni przez ich odnośne rządy, podpisali niniejszą konwencję.

Sporządzono w Rzymie dnia dziesiątego marca tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego ósmego roku.