Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej dotycząca ekstradycji między państwami członkowskimi Unii Europejskiej

Artykuł 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Konwencja ma na celu uzupełnienie postanowień i ułatwienie stosowania między państwami członkowskimi Unii Europejskiej:

- Europejskiej konwencji o ekstradycji z dnia 13 grudnia 1957 roku (zwanej dalej "europejską konwencją o ekstradycji"),

- Europejskiej konwencji o zwalczaniu terroryzmu z dnia 27 stycznia 1977 roku (zwanej dalej "europejską konwencją o zwalczaniu terroryzmu"),

- Konwencji wykonawczej z dnia 19 czerwca 1990 roku do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach w ramach stosunków między państwami członkowskimi będącymi stronami tej Konwencji, a także

- rozdziału pierwszego Traktatu o ekstradycji i pomocy sądowej w sprawach karnych między Królestwem Belgii, Wielkim Księstwem Luksemburga i Królestwem Niderlandów z dnia 27 czerwca 1962 roku, zmienionego protokołem z dnia 11 maja 1974 roku (zwanym dalej "traktatem Beneluksu") w ramach stosunków między państwami członkowskimi Unii Gospodarczej Beneluksu.

2. Ustęp 1 nie ma wpływu na stosowanie korzystniejszych postanowień umów dwustronnych albo wielostronnych między państwami członkowskimi ani, jak przewidziano w art. 28 ustęp 3 europejskiej konwencji o ekstradycji, nie ma wpływu na porozumienia w kwestii ekstradycji zawarte na podstawie jednolitego lub wzajemnie stosowanego ustawodawstwa, przewidującego wykonanie na terytorium państwa członkowskiego nakazów aresztowania wydanych na terytorium innego państwa członkowskiego.