Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej dotycząca ekstradycji między państwami członkowskimi Unii Europejskiej

Artykuł 3
Porozumienie przestępcze i związek mający na celu popełnianie przestępstw

1. Jeżeli przestępstwo stanowiące podstawę wniosku o wydanie jest według ustawodawstwa wzywającego państwa członkowskiego określone jako porozumienie przestępcze lub związek mający na celu popełnianie przestępstw i jest zagrożone karą pozbawienia wolności lub innym środkiem skutkującym pozbawieniem wolności w maksymalnym wymiarze co najmniej 12 miesięcy, wydania nie można odmówić na tej podstawie, że prawo wezwanego państwa członkowskiego nie traktuje tych samych czynów jako przestępstw, jeżeli porozumienie lub związek przestępczy mają na celu popełnienie:

a) jednego lub więcej przestępstw, o których mowa w art. 1 i 2 europejskiej konwencji o zwalczaniu terroryzmu;

lub

b) wszelkich innych przestępstw, zagrożonych karą pozbawienia wolności lub innym środkiem skutkującym pozbawieniem wolności w maksymalnym wymiarze co najmniej 12 miesięcy, związanych z handlem narkotykami i innymi formami przestępczości zorganizowanej lub innymi czynami popełnionymi z użyciem przemocy przeciwko życiu, integralności fizycznej lub wolności osoby lub też stwarzającymi niebezpieczeństwo powszechne dla osób.

2. W celu określenia, czy porozumienie lub związek przestępczy mają na celu popełnienie jednego z przestępstw, o których mowa w ust. 1 lit. a) lub b) niniejszego artykułu, wezwane państwo członkowskie weźmie pod uwagę informacje zawarte w nakazie aresztowania lub w dokumencie mającym taką samą moc prawną, lub też w wyroku skazującym osobę, o której wydanie wystąpiono, jak również opis przestępstwa przewidzianego w art. 12 ust. 2 lit. b) europejskiej konwencji o ekstradycji lub w art. 11 ust. 2 lit. b) traktatu Beneluksu.

3. Dokonując notyfikacji, o której mowa w art. 18 ust. 2, każde państwo członkowskie może oświadczyć, że zastrzega sobie prawo do niestosowania postanowień ust. 1 lub stosowania go pod pewnymi określonymi warunkami.

4. Każde państwo członkowskie, które złożyło zastrzeżenie zgodnie z ust. 3, uznaje za podstawę wydania, na mocy art. 2 ust. 1, zachowanie każdej osoby, która przyczynia się do popełnienia przez grupę osób, działających w tym samym celu, jednego lub więcej przestępstw noszących znamiona działalności terrorystycznej, w rozumieniu art. 1 i 2 Europejskiej konwencji o zwalczaniu terroryzmu, znamiona handlu narkotykami i innych form przestępczości zorganizowanej lub czynów z użyciem przemocy przeciwko życiu, integralności fizycznej lub wolności osoby bądź stwarzających niebezpieczeństwo powszechne dla osób, zagrożonych karą pozbawienia wolności lub innym środkiem skutkującym pozbawieniem wolności, których górna granica wynosi co najmniej 12 miesięcy, nawet w przypadku gdy osoba ta nie uczestniczy bezpośrednio w popełnieniu jednego lub więcej takich przestępstw; udział takiej osoby musi być umyślny, ze świadomością celu i ogólnej przestępczej działalności grupy albo zamiaru popełnienia przez grupę jednego lub więcej takich przestępstw.