Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej dotycząca ekstradycji między państwami członkowskimi Unii Europejskiej

Artykuł 5
Przestępstwa polityczne

1. Do celów niniejszej Konwencji żadne przestępstwo nie może być uważane przez wezwane państwo członkowskie za przestępstwo polityczne, przestępstwo związane z przestępstwem politycznym lub przestępstwo popełnione z pobudek politycznych.

2. Każde państwo członkowskie może podczas notyfikacji, o której mowa w art. 18 ust. 2, oświadczyć, że będzie stosować postanowienia ust. 1 niniejszego artykułu jedynie w odniesieniu do:

a) przestępstw, o których mowa w art. 1 i 2 europejskiej konwencji o zwalczaniu terroryzmu,

oraz

b) przestępstw kwalifikowanych jako porozumienie lub związek, odpowiadających opisowi zachowań, o których mowa w art. 3 ust. 4, i mających na celu popełnienia jednego lub więcej przestępstw, o których mowa w art. 1 i 2 europejskiej konwencji o zwalczaniu terroryzmu.

3. Postanowienia art. 3 ust. 2 europejskiej konwencji o ekstradycji i art. 5 europejskiej konwencji o zwalczaniu terroryzmu pozostają w mocy.

4. Zastrzeżenia dokonane na podstawie art. 13 europejskiej konwencji o zwalczaniu terroryzmu nie mają zastosowania do ekstradycji między państwami członkowskimi.