Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej dotycząca ekstradycji między państwami członkowskimi Unii Europejskiej

Artykuł 6
Przestępstwa skarbowe

1. W zakresie materii podatkowej, celnej i dewizowej wydanie na warunkach przewidzianych w niniejszej Konwencji, europejskiej konwencji o ekstradycji i traktacie Beneluksu następuje także w odniesieniu do czynów, które według prawa wezwanego państwa członkowskiego stanowią przestępstwa o podobnym charakterze.

2. Nie można odmówić wydania na tej podstawie, że prawo wezwanego państwa członkowskiego nie przewiduje tego samego rodzaju podatków bądź opłat albo nie reguluje w ten sam sposób podatków, opłat, ceł i obrotu dewizowego jak prawo wzywającego państwa członkowskiego.

3. Każde państwo członkowskie podczas notyfikacji, o której mowa w art. 18 ust. 2, może oświadczyć, że wyrazi zgodę na wydanie w związku z przestępstwem skarbowym tylko w przypadku popełnienia czynów polegających na działaniu lub zaniechaniu, które mogą stanowić przestępstwo akcyzowe, celne lub związane z podatkiem od wartości dodanej.