Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej dotycząca ekstradycji między państwami członkowskimi Unii Europejskiej

Artykuł 7
Ekstradycja własnych obywateli

1. Nie można odmówić wydania na tej podstawie, że osoba, której dotyczy wniosek, jest obywatelem wezwanego państwa członkowskiego w rozumieniu art. 6 europejskiej konwencji o ekstradycji.

2. Każde państwo członkowskie podczas dokonywania notyfikacji, o której mowa w art. 18 ust. 2, może oświadczyć, że nie wyrazi zgody na wydanie swoich obywateli lub że wyrazi na nią zgodę jedynie pod pewnymi określonymi warunkami.

3. Każde zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 2, ważne jest przez okres pięciu lat, począwszy od pierwszego dnia obowiązywania niniejszej Konwencji w stosunku do państwa członkowskiego, które je złożyło. Jednakże takie zastrzeżenia mogą być odnawiane na kolejne okresy tej samej długości.

Na 12 miesięcy przed datą wygaśnięcia zastrzeżenia depozytariusz informuje o tym fakcie państwo członkowskie, które je złożyło.

Nie później niż trzy miesiące przed upływem każdego okresu pięcioletniego państwo członkowskie powiadamia depozytariusza o utrzymaniu swojego zastrzeżenia, o zmianie idącej w kierunku złagodzenia warunków wydania albo o jego wycofaniu.

W wypadku braku powiadomienia, określonego w poprzednim akapicie, depozytariusz informuje zainteresowane państwo członkowskie, że złożone przez nie zastrzeżenie ulega automatycznemu przedłużeniu na okres sześciu miesięcy, przed upływem którego wymienione wyżej państwo członkowskie dokonuje powiadomienia. Niezłożenie powiadomienia w tym terminie powoduje wygaśnięcie zastrzeżenia.