Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej dotycząca ekstradycji między państwami członkowskimi Unii Europejskiej

Artykuł 8
Przedawnienie

1. Nie można odmówić wydania na tej podstawie, że według ustawodawstwa wezwanego państwa członkowskiego nastąpiło przedawnienie ścigania lub wykonania kary.

2. Wezwane państwo członkowskie może nie stosować postanowień ust. 1 w przypadku, gdy wniosek o wydanie obejmuje czyny podlegające jurysdykcji tego państwa członkowskiego na podstawie jego prawa karnego.