Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej dotycząca ekstradycji między państwami członkowskimi Unii Europejskiej

Artykuł 10
Przestępstwa inne niż te, które stanowią podstawę wniosku o wydanie

1. Za przestępstwa popełnione przed wydaniem, inne niż te, które stanowiły podstawę wniosku, osoba wydana może bez konieczności uzyskania zgody wezwanego państwa członkowskiego:

a) być ścigana lub sądzona za przestępstwa nie zagrożone karą pozbawienia wolności;

b) być ścigana lub sądzona, jeżeli w wyniku postępowania karnego nie dochodzi do zastosowania środka ograniczającego jej wolność osobistą;

c) podlegać karze lub środkowi niepolegającemu na pozbawieniu wolności, w tym karze grzywny albo karze zastępczej, nawet jeżeli może ona ograniczać jej wolność osobistą;

d) być ścigana, sądzona, zatrzymana w celu wykonania kary lub innego środka polegającego na pozbawieniu wolności lub podlegać jakiemukolwiek innemu ograniczeniu jej wolności osobistej, jeżeli po jej przekazaniu wyraźnie zrzeknie się ona korzystania z zasady specjalności w odniesieniu do konkretnych przestępstw popełnionych przed jej wydaniem.

2. Zrzeczenie się przez osobę wydaną korzystania z zasady specjalności, o której mowa w ust. 1 lit. d), dokonuje się przed właściwymi organami sądowymi wzywającego państwa członkowskiego i podlega zaprotokołowaniu zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego tego państwa.

3. Każde państwo członkowskie podejmie konieczne środki w celu zapewnienia, aby zrzeczenie, o którym mowa w ust. 1 lit. d), było dokonane na warunkach, które świadczą o tym, że osoba ta wyraziła zgodę dobrowolnie i z pełną świadomością wynikających z tego skutków. W tym celu osoba wydana ma prawo do skorzystania z pomocy obrońcy.

4. W razie złożenia przez wezwane państwo członkowskie oświadczenia, na podstawie art. 6 ust. 3, ust. 1 lit. a), b) i c) niniejszego artykułu nie stosuje się do przestępstw skarbowych z wyjątkiem przestępstw, o których mowa w art. 6 ust. 3.