Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej dotycząca ekstradycji między państwami członkowskimi Unii Europejskiej

Artykuł 12
Dalsza ekstradycja do innego państwa członkowskiego

1. Artykuł 15 europejskiej konwencji o ekstradycji i art. 14 ust. 1 traktatu Beneluksu nie mają zastosowania do wniosków o dalsze wydanie z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego.

2. Podczas notyfikacji, o której mowa w art. 18 ust. 2, państwo członkowskie może oświadczyć, że stosuje się art. 15 europejskiej konwencji o ekstradycji i art. 14 ust. 1 traktatu Beneluksu, jeżeli art. 13 Konwencji w sprawie uproszczonej procedury ekstradycyjnej między państwami członkowskimi Unii Europejskiej [1] nie stanowi inaczej lub jeżeli osoba, której to dotyczy, wyraża zgodę na dalsze wydanie do innego państwa członkowskiego.