Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne

Artykuł XIII

Jeżeli państwo przedstawiające roszczenie i państwo, które zobowiązane jest do zapłacenia odszkodowania w myśl niniejszej Konwencji, nie uzgodnią innej formy odszkodowania, odszkodowanie wypłaca się w walucie państwa zgłaszającego roszczenie lub na żądanie tego państwa w walucie państwa, które zobowiązane jest odszkodowanie wypłacić.