Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne

Artykuł XXVII

Każde Państwo Strona niniejszej Konwencji może wycofać się z Konwencji po upływie jednego roku od wejścia jej w życie drogą pisemnego zawiadomienia rządów depozytariuszy. Wycofanie się staje się skuteczne po upływie jednego roku od dnia otrzymania takiego zawiadomienia.