Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym

Rozdział VI
Międzynarodowe normy i zalecone metody postępowania

Artykuł 37
Przyjęcie międzynarodowych norm i zasad postępowania

Każde Umawiające się Państwo zobowiązuje się współpracować w celu zapewnienia najwyższego możliwego w praktyce ujednostajnienia przepisów, norm, zasad postępowania i organizacji w odniesieniu do statków powietrznych, personelu, dróg lotniczych i służb pomocniczych we wszelkich przypadkach, w których takie ujednostajnienie może ułatwić i ulepszyć żeglugę powietrzną.

W tym celu Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego będzie przyjmować i zmieniać co pewien czas w miarę potrzeby międzynarodowe normy oraz zalecone metody i zasady postępowania, odnoszące się do:

a) systemów łączności i udogodnień dla żeglugi powietrznej, łącznie ze znakowaniem naziemnym,

b) cech charakterystycznych portów lotniczych i pól wzlotów,

c) reguł lotniczych i metod kontroli ruchu lotniczego,

d) wydawania licencji personelowi eksploatacyjnemu i mechanicznemu,

e) zdatności statków powietrznych do lotu,

f) rejestracji i identyfikacji statków powietrznych,

g) gromadzenia i wymiany informacji meteorologicznych,

h) ksiąg pokładowych,

i) map i planów lotniczych,

j) formalności celnych i imigracyjnych,

k) statków powietrznych w niebezpieczeństwie i dochodzeń w sprawie wypadków oraz do wszelkich innych zagadnień, związanych z bezpieczeństwem, regularnością i sprawnością żeglugi powietrznej, które mogą tego co pewien czas wymagać.