Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym

Rozdział XII
Finanse

Artykuł 61
Budżet i rozłożenie wydatków

Rada przedkłada Zgromadzeniu roczne budżety, zestawienia rachunkowe oraz preliminarze wszelkich wpływów i wydatków. Zgromadzenie uchwala budżety z wszelkimi zmianami, jakie uzna za stosowne wprowadzić, oraz - z wyjątkiem wpłat przypadających w myśl rozdziału XV od Państw wyrażających na to zgodę - rozkłada wydatki Organizacji pomiędzy Umawiające się Państwa na zasadach ustalonych przez siebie co pewien czas.