Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja w sprawie przestepstw i niektórych innych czynów popełnionych na pokładzie statków powietrznych

Artykuł 8.

1. Gdy dowódca statku powietrznego ma uzasadnione podstawy przypuszczać, że osoba popełniła lub usiłuje popełnić na pokładzie czyn, o którym mowa w artykule 1 ustęp 1 b), może - jeżeli jest to konieczne dla celów określonych w artykule 6 ustęp 1 a) lub b) - wysadzić tę osobę na terytorium jakiegokolwiek Państwa, gdzie ląduje statek powietrzny.

2. Dowódca statku powietrznego zawiadamia o wysadzeniu tej osoby i o jego przyczynach władze Państwa, na którego terytorium wysadza się osobę, zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu.