Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja w sprawie przestepstw i niektórych innych czynów popełnionych na pokładzie statków powietrznych

Artykuł 18.

Jeżeli Umawiające się Państwa tworzą organizację wspólnej eksploatacji przewozu lotniczego lub międzynarodowe agencje eksploatacyjne, które eksploatują statki powietrzne zarejestrowane w jednym określonym Państwie, Państwa te wyznaczą odpowiednio do okoliczności to Państwo spośród siebie, które dla celów niniejszej konwencji uważane będzie za Państwo rejestracji. Państwa te poinformują o tym wyznaczeniu Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, która zawiadomi o tym wszystkie Państwa będące Stronami niniejszej konwencji.