Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja w sprawie przestepstw i niektórych innych czynów popełnionych na pokładzie statków powietrznych

Artykuł 24.

1. Jakikolwiek spór między Umawiającymi się Państwami dotyczący interpretacji lub stosowania niniejszej konwencji, który nie może być rozwiązany w drodze negocjacji, będzie na prośbę jednego z nich poddany arbitrażowi. Jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od daty zażądania arbitrażu Strony nie dojdą do porozumienia w sprawie arbitrażu, każda ze Stron może skierować spór do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości zgodnie ze statutem Trybunału.

2. Każde Państwo będzie mogło przy podpisywaniu lub ratyfikacji niniejszej konwencji albo przy przystąpieniu do niej oświadczyć, że nie uważa się związane postanowieniami poprzedniego ustępu. Inne Umawiające się Państwa nie będą związane wspomnianymi postanowieniami w stosunku do każdego Umawiającego się Państwa, które złożyło takie zastrzeżenia.

3. Każde Umawiające się Państwo, które złożyło zastrzeżenie zgodnie z postanowieniami poprzedniego ustępu, będzie mogło w każdym czasie wycofać to zastrzeżenie w drodze notyfikacji skierowanej do Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.