Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności [*]

Rozdział II
Europejski Trybunal Praw Człowieka

Artykuł 19
Utworzenie Trybunału

W celu zapewnienia przestrzegania zobowiązań wynikających dla Wysokich Układających się Stron z Konwencji i jej protokołów tworzy się Europejski Trybunał Praw Człowieka, zwany dalej "Trybunałem".