Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Protokół przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją

Państwa-Strony niniejszego protokołu,

świadome pilnej potrzeby zapobiegania, zwalczania i eliminowania nielegalnego wytwarzania i obrotu bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, wynikającej ze szkodliwych skutków takiej działalności dla bezpieczeństwa każdego państwa, regionu i świata jako całości, zagrożenia dobrobytu narodów, ich rozwoju społeczno-gospodarczego i ich prawa do życia w pokoju,

przekonane tym samym o konieczności podjęcia w tym celu przez wszystkie państwa wszelkich stosownych środków, w tym międzynarodowej współpracy oraz innych środków, na poziomie regionalnym i globalnym,

powołując się na rezolucję Zgromadzenia Ogólnego 53/111 z dnia 9 grudnia 1998 r., w której Zgromadzenie podjęło decyzję o ustanowieniu otwartego międzyrządowego komitetu ad hoc w celu opracowania całościowej konwencji międzynarodowej o zwalczaniu międzynarodowej przestępczości zorganizowanej oraz w celu omówienia i opracowania między innymi dokumentu międzynarodowego dotyczącego zwalczania nielegalnego wytwarzania i obrotu bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją,

mając na uwadze zasadę równości praw i samostanowienia ludów określoną w Karcie Narodów Zjednoczonych oraz w Deklaracji Zasad Prawa Międzynarodowego dotyczących przyjaznych stosunków i współpracy między państwami zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych1),

przekonane, że uzupełnienie Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej dokumentem międzynarodowym o zwalczaniu nielegalnego wytwarzania i obrotu bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją przyczyni się do zapobiegania i zwalczania tej przestępczości,

uzgodniły, co następuje: