Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności [*]

Artykuł 32
Właściwość Trybunału

1. Trybunał jest właściwy do rozpoznania wszystkich spraw dotyczących interpretacji i stosowania niniejszej konwencji i jej protokołów, które zostaną mu przedłożone na podstawie artykułów 33, 34, 46 i 47.

2. Spór dotyczący właściwości Trybunału rozstrzyga sam Trybunał.