Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności [*]

Artykuł 40
Publiczny charakter rozpraw i jawność dokumentów

1. Rozprawy przed Trybunałem są publiczne, chyba że Trybunał zdecyduje inaczej ze względu na okoliczności sprawy.

2. Dokumenty złożone u Szefa Kancelarii Trybunału są publicznie dostępne, chyba że Przewodniczący Trybunału zdecyduje inaczej.