Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Protokół przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją

Rozdział I
Postanowienia ogólne

Artykuł 1
Stosunek do Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej

1. Protokół niniejszy uzupełnia Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej. Podlega on wykładni łącznie z tą Konwencją.

2. Postanowienia Konwencji mają zastosowanie odpowiednio do niniejszego protokołu, chyba że jego treść stanowi inaczej.

3. Przestępstwa w rozumieniu artykułu 5 niniejszego protokołu uważa się za przestępstwa w rozumieniu Konwencji.