Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Protokół przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją

Artykuł 5
Penalizacja

1. Każde Państwo-Strona przyjmie środki ustawodawcze lub inne, jakie okażą się konieczne dla uznania wymienionych poniżej czynów za przestępstwa, jeżeli zostały popełnione umyślnie:

a)  nielegalne wytwarzanie broni palnej, jej części i komponentów oraz amunicji;

b)  nielegalny obrót bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją;

c)  fałszowanie lub nielegalne zacieranie, usuwanie lub zmienianie oznakowania (znaków) na broni palnej, wymaganego przez artykuł 8 niniejszego protokołu.

2. Każde Państwo-Strona przyjmie również środki ustawodawcze lub inne, jakie okażą się konieczne dla uznania wymienionych poniżej czynów za przestępstwa:

a)  uwzględniając podstawowe zasady systemu prawa danego państwa, usiłowanie popełnienia lub uczestniczenie jako współsprawca w przestępstwie wymienionym w ustępie 1 niniejszego artykułu oraz

b)  organizowanie, kierowanie, pomaganie, podżeganie, ułatwianie lub doradzanie przy popełnieniu przestępstwa wymienionego w ustępie 1 niniejszego artykułu.