Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Protokól Fakultatywny do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

Artykuł 36

Wizytując Państwo Stronę członkowie Podkomitetu do spraw prewencji będą, bez uszczerbku dla postanowień i celów niniejszego protokołu

oraz przysługujących im przywilejów i immunitetów:

a) przestrzegać praw i przepisów wizytowanego państwa,

b) powstrzymywać się od jakichkolwiek czynności bądź działalności niezgodnych z bezstronnym i międzynarodowym charakterem ich

obowiązków.