Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Protokół przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją

Rozdział II
Środki zapobiegawcze

Artykuł 7
Przechowywanie informacji

Każde Państwo-Strona zapewni utrzymywanie przez co najmniej dziesięć lat informacji na temat broni palnej i, jeśli jest to stosowne i możliwe, jej części i komponentów oraz amunicji, niezbędnych do śledzenia i identyfikowania tej broni, a także, jeśli to możliwe, informacji dotyczących jej części i komponentów oraz amunicji, jeśli została ona nielegalnie wytworzona lub była przedmiotem nielegalnego obrotu, a także zapobiega i wykrywa taką działalność. Informacje te obejmują:

a)  stosowne znakowanie wymagane w artykule 8 niniejszego protokołu;

b)  w przypadkach związanych z międzynarodowymi transakcjami bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, wydawanie i określanie terminów upływu ważności stosownych zezwoleń lub zgody, informacje o kraju eksportu, importu, krajach tranzytu, jeśli takie są, oraz końcowym odbiorcy, jak również opis i ilość artykułów.