Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Protokół przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją

Artykuł 8
Znakowanie broni palnej

1. W celu identyfikowania i śledzenia każdej sztuki broni palnej Państwa-Strony:

a)  podczas wytwarzania każdej sztuki broni palnej wymagać będą niepowtarzalnego oznakowania obejmującego nazwę producenta, kraj lub miejsce produkcji i numer seryjny, lub zapewnią stosowanie dowolnego, alternatywnegu i łatwego w użyciu systemu znaków z prostymi symbolami geometrycznymi, w połączeniu z kodem numerycznym lub alfanumerycznym pozwalającym na dokonywanie we wszystkich Państwach niezwłocznej identyfikacji kraju, w którym broń wyprodukowano;

b)  wymagać będą stosownego prostego oznakowania każdej importowanej sztuki broni palnej, pozwalającego na identyfikację kraju importu oraz, w miarę możliwości, roku importu, a także umożliwiającego właściwym organom tego kraju śledzenie broni palnej, oraz niepowtarzalnego oznakowania, jeśli broń palna nie jest w ten sposób oznakowana. Wymagania określone w niniejszym punkcie nie muszą być stosowane w wypadku tymczasowego importu broni palnej, przeprowadzanego w możliwych do zweryfikowania i zgodnych z prawem celach;

c)  zapewnią, podczas przekazywania broni palnej z zapasów rządowych do stałego użytku cywilnego, umieszczanie stosownych niepowtarzalnych oznakowań, pozwalających na identyfikację kraju przekazującego przez wszystkie Państwa-Strony.

2. Państwa-Strony będą zachęcały producentów broni palnej do rozwijania środków przeciwdziałania usuwaniu lub zmienianiu oznakowań.