Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Protokół przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją

Artykuł 12
Informacje

1. Nie naruszając postanowień artykułów 27 i 28 Konwencji, Państwa-Strony wymieniać będą między sobą, zgodnie z ich systemami prawnymi i administracyjnymi, odpowiednie informacje dotyczące poszczególnych przypadków, w kwestiach takich jak: upoważnieni producenci, handlowcy, importerzy, eksporterzy oraz, w miarę możliwości, przewoźnicy broni palnej, jej części i komponentów oraz amunicji.

2. Nie naruszając postanowień artykułów 27 i 28 Konwencji, Państwa-Strony wymieniać będą między sobą, zgodnie z ich systemami prawnymi i administracyjnymi, odpowiednie informacje na temat kwestii:

a)  zorganizowanych grup przestępczych, o których wiadomo lub co do których istnieje podejrzenie, że uczestniczą w nielegalnym wytwarzaniu lub obrocie bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją;

b)  środków stosowanych w celu zatajenia nielegalnego obrotu bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, jak również metod ich wykrywania;

c)  metod i środków, punktów wysyłki i przeznaczenia oraz dróg wykorzystywanych najczęściej przez zorganizowane grupy przestępcze uczestniczące w nielegalnym wytwarzaniu lub obrocie bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, oraz

d)  doświadczeń legislacyjnych i praktyk oraz środków zapobiegania, zwalczania i eliminacji nielegalnej produkcji lub obrotu bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją.

3. Państwa-Strony będą dostarczać sobie i dzielić się ze sobą, jeśli jest to wskazane, stosownymi informacjami naukowymi i technologicznymi, użytecznymi dla organów ochrony prawnej, w celu wzajemnego zwiększania swych możliwości w zakresie zapobiegania, wykrywania i badania nielegalnego wytwarzania lub obrotu bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, oraz karania osób uczestniczących w tej nielegalnej działalności.

4. Państwa-Strony będą współpracować ze sobą w zakresie śledzenia drogi broni palnej, jej części i komponentów oraz amunicji, która mogła zostać nielegalnie wytworzona lub być przedmiotem nielegalnego obrotu. Współpraca ta powinna polegać na szybkim reagowaniu na wnioski dotyczące udzielenia pomocy w śledzeniu tejże broni palnej, jej części i komponentów oraz amunicji, w ramach dostępnych środków.

5. Jeżeli zwróci się o to Państwo-Strona, które informacje dostarcza, uwzględniając podstawowe zasady własnego systemu prawa oraz wszelkie umowy międzynarodowe, każde Państwo-Strona zagwarantuje poufność i zastosuje się do wszystkich ograniczeń przy wykorzystywaniu informacji otrzymanych - zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu - od innego Państwa-Strony, w tym zastrzeżonych informacji dotyczących transakcji handlowych. W wypadku niemożności zachowania takiej tajemnicy, Państwo-Strona, które dostarczyło informacji, zostaje przed jej ujawnieniem o tym poinformowane.