Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Protokół przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją

Artykuł 13
Współpraca

1. Państwa-Strony będą współpracowały na poziomie dwustronnym, regionalnym i międzynarodowym w celu zapobiegania, zwalczania i eliminowania nielegalnego wytwarzania i obrotu bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją.

2. Nie naruszając postanowień artykułu 18 ustęp 13 Konwencji, każde Państwo-Strona wyznaczy krajowy organ lub jeden punkt kontaktowy, który będzie działał jako łącznik między tym Państwem a innymi Państwami-Stronami w kwestiach związanych z niniejszym protokołem.

3. Państwa-Strony będą dążyły do uzyskania wsparcia i współpracy z producentami, handlowcami, importerami, eksporterami, pośrednikami i działającymi na zasadach handlowych przewoźnikami broni palnej, jej części i komponentów oraz amunicji, w celu zapobiegania i wykrywania przypadków nielegalnej działalności, o której mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu.