Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja dotycząca interwencji na morzu pełnym w razie zanieczyszczenia olejami - Załącznik

Artykuł 10

Postępowanie pojednawcze uznaje się za bezskuteczne, jeżeli po upływie 90 dni od przekazania Stronom zalecenia jedna ze Stron nie zawiadomi drugiej Strony o przyjęciu zalecenia. Postępowanie pojednawcze uznaje się również za bezskuteczne, jeżeli Komisja nie zostanie powołana w terminie przewidzianym w powyższym artykule 3 ustęp 3 albo, w braku odmiennego porozumienia Stron, jeżeli Komisja nie wyda zalecenia w okresie jednego roku od daty wyznaczenia Przewodniczącego Komisji.