Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja dotycząca interwencji na morzu pełnym w razie zanieczyszczenia olejami - Załącznik

Rozdział II
Postępowanie arbitrażowe

Artykuł 13

1. Jeżeli Strony nie postanowią inaczej, postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym rozdziale.

2. Jeżeli postępowanie pojednawcze okaże się bezskuteczne, wniosek o wszczęcie postępowania arbitrażowego może być złożony jedynie w okresie 180 dni następujących po niepowodzeniu postępowania pojednawczego.