Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Protokół przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją

Artykuł 17
Podpisanie, ratyfikacja, przyjęcie, zatwierdzenie i przystąpienie

1. Protokół niniejszy będzie otwarty do podpisu dla wszystkich państw w siedzibie Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, od trzydziestego dnia po jego przyjęciu przez Zgromadzenie Ogólne, do dnia 12 grudnia 2002 r.

2. Protokół niniejszy będzie również otwarty do podpisu dla regionalnych organizacji integracji gospodarczej, pod warunkiem że co najmniej jedno Państwo członkowskie takiej organizacji podpisało protokół zgodnie z ustępem 1 niniejszego artykułu.

3. Protokół niniejszy podlega ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu. Dokumenty ratyfikacyjne, przyjęcia lub zatwierdzenia będą składane u Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych. Regionalna organizacja integracji gospodarczej może złożyć swój dokument ratyfikacyjny, przyjęcia lub zatwierdzenia, jeśli uczyniło to co najmniej jedno z jej Państw członkowskich. W takim dokumencie ratyfikacyjnym, przyjęcia lub zatwierdzenia organizacja ta określi zakres swojej właściwości w odniesieniu do kwestii regulowanych niniejszym protokołem. Organizacja ta poinformuje również depozytariusza o każdej istotnej zmianie zakresu swojej właściwości.

4. Protokół niniejszy jest otwarty do przystąpienia dla każdego państwa lub regionalnej organizacji integracji gospodarczej, której co najmniej jedno Państwo członkowskie jest Stroną niniejszego protokołu. Dokumenty przystąpienia będą składane u Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych. W chwili przystąpienia regionalna organizacja integracji gospodarczej określi zakres swej właściwości w odniesieniu do kwestii regulowanych niniejszym protokołem. Organizacja ta poinformuje również depozytariusza o wszelkich istotnych zmianach zakresu swych kompetencji.