Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Protokół przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją

Artykuł 18
Wejście w życie

1. Protokół niniejszy wejdzie w życie dziewięćdziesiątego dnia od daty złożenia czterdziestego dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia, z zastrzeżeniem, że nie może wejść w życie przed wejściem w życie Konwencji. Dla celów niniejszego ustępu, dokument złożony przez regionalną organizację integracji gospodarczej nie będzie traktowany jako dokument dodatkowy w stosunku do dokumentów złożonych przez Państwa członkowskie takiej organizacji.

2. W stosunku do każdego Państwa lub regionalnej organizacji integracji gospodarczej ratyfikujących, przyjmujących, zatwierdzających lub przystępujących do niniejszego protokołu po złożeniu czterdziestego dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia niniejszy protokół wejdzie w życie trzydziestego dnia po dniu złożenia przez to Państwo lub organizację odpowiedniego dokumentu albo w dniu, w którym niniejszy protokół wchodzi w życie zgodnie z ustępem 1 niniejszego artykułu, zależnie od tego, co nastąpi później.