Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja dotycząca przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych

Rozdział IV
Przedstawiciele Członków

§ 11

Przedstawiciele Członków w organach głównych i dodatkowych Narodów Zjednoczonych oraz na konferencjach zwoływanych przez Narody Zjednoczone będą korzystali w trakcie wykonywania swych funkcyj i podczas podróży na miejsce zgromadzenia i z powrotem, z następujących przywilejów i immunitetów:

a) wolności od aresztu osobistego oraz od przytrzymania i zajęcia ich bagażu osobistego, jak również niepodlegania jakiejkolwiek procedurze sądowej w związku z tym, co powiedzą, napiszą lub uczynią w swym charakterze przedstawicieli;

b) nietykalności wszelkich papierów i dokumentów;

c) prawa używania szyfru jak również otrzymywania dokumentów i korespondencji przez kurierów albo w walizach opieczętowanych;

d) niepodleganie samemu wraz ze współmałżonkiem wszelkim zarządzeniom ograniczającym imigrację, wszelkim formalnościom dotyczącym rejestracji cudzoziemców, wreszcie wszelkiej przymusowej służbie narodowej w krajach, które odwiedzają lub przez które przejeżdżają, podczas wykonywania swych funkcyj;

e) z takich samych ułatwień, odnoszących się do ograniczeń monetarnych lub walutowych, jak te, których udziela się przedstawicielom rządów obcych, będącym w tymczasowej misji urzędowej;

f) takich samych immunitetów i wolności w stosunku do ich bagażu osobistego, jakich udziela się agentom dyplomatycznym; wreszcie

g) wszelkich innych przywilejów, immunitetów i wolności przyznawanych agentom dyplomatycznym, nie sprzecznych z tym, co powiedziano wyżej, wyjąwszy prawo domagania się zwolnienia z opłat celnych od przedmiotów wwożonych (innych niż będących ich bagażem osobistym) oraz od opłat akcyzowych i od sprzedaży.