Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Protokół przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją

Artykuł 19
Zmiana protokołu

1. Po upływie pięciu lat od wejścia w życie niniejszego protokołu, Państwo-Strona protokołu może zaproponować poprawkę i złożyć ją Sekretarzowi Generalnemu Narodów Zjednoczonych, który następnie przekaże zaproponowaną poprawkę Państwom-Stronom oraz Konferencji Stron Konwencji, w celu rozważenia propozycji oraz podjęcia w tej kwestii decyzji. Państwa-Strony niniejszego protokołu, odbywające spotkanie na Konferencji Stron, podejmą wszelkie wysiłki dla osiągnięcia konsensu w sprawie każdej poprawki. Jeżeli wyczerpane zostaną wszystkie możliwości osiągnięcia konsensu i nie osiągnięto porozumienia, wówczas dla przyjęcia poprawki, w ostateczności, wymagana będzie większość dwóch trzecich głosów Państw-Stron niniejszego protokołu, obecnych i głosujących na Konferencji Stron.

2. Regionalne organizacje integracji gospodarczej, w kwestiach objętych zakresem ich właściwości, będą wykonywały swoje prawo głosu na mocy niniejszego artykułu liczbą głosów równą liczbie ich Państw członkowskich, które są Stronami niniejszego protokołu. Organizacje te nie będą korzystały ze swojego prawa głosu, jeśli z tego prawa korzystają ich Państwa członkowskie i vice versa.

3. Poprawka przyjęta zgodnie z ustępem 1 niniejszego artykułu podlega ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu przez Państwa-Strony.

4. Poprawka przyjęta zgodnie z ustępem 1 niniejszego artykułu wejdzie w życie w odniesieniu do Państwa-Strony dziewięćdziesiąt dni po dacie złożenia Sekretarzowi Generalnemu Narodów Zjednoczonych dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia lub zatwierdzenia tej poprawki.

5. Po wejściu poprawki w życie, będzie ona wiążąca dla tych Państw-Stron, które wyraziły zgodę na związanie się nią. Pozostałe Państwa-Strony będą nadal związane postanowieniami niniejszego protokołu oraz wszelkich wcześniejszych poprawek, które ratyfikowały, przyjęły lub zatwierdziły.