Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja o misjach specjalnych

Artykuł 9
Skład misji specjalnej

1. Misja specjalna składa się z jednego lub więcej przedstawicieli państwa wysyłającego, spośród których państwo to może wyznaczyć szefa misji. W jej skład może także wchodzić personel dyplomatyczny, personel administracyjny i techniczny, jak również personel służby.

2. Gdy członkowie stałej misji dyplomatycznej albo urzędu konsularnego w państwie przyjmującym wchodzą w skład misji specjalnej, zachowują oni, oprócz przywilejów i immunitetów przyznanych niniejszą konwencją, przywileje i immunitety przysługujące im jako członkom stałej misji dyplomatycznej albo urzędu konsularnego.