Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Document Comparison

Konwencja dotycząca rozpoczęcia kroków nieprzyjacielskich (III. Konwencja haska)


Uważając, że dla zabezpieczenia stosunków pokojowych ważnem jest, aby kroki nieprzyjacielskie nie rozpoczynały się bez uprzedniego zawiadomienia, że ważnem jest również, aby stan wojny był notyfikowany bez zwłoki mocarstwom neutralnym;

pragnąc zawrzeć konwencję w tym celu, mianowały swymi pełnomocnikami: (pominięto),

którzy po złożeniu swych pełnomocnictw, uznanych za dobre i należyte co do formy, zgodzili się na następujące postanowienia:

Artykuł 1

Układające się mocarstwa uznają, iż kroki wojenne między niemi nie powinny się rozpoczynać bez uprzedniego i niedwuznacznego zawiadomienia, które będzie mieć formę bądź umotywowanego wypowiedzenia wojny, bądź formę ultimatum z warunkowem wypowiedzeniem wojny.

Artykuł 2

Stan wojny powinien być mocarstwom neutralnym bez zwłoki zakomunikowany i wywrze swe skutki w stosunku do nich dopiero po otrzymaniu notyfikacji, która może być uskuteczniona nawet za pomocą telegrafu. Wszakże nie mogą neutralne państwa powoływać się na nieotrzymanie tego zawiadomienia, jeżeli było ustalone w sposób niewątpliwy, że o stanie wojny istotnie wiedziały.

Artykuł 3

Artykuł 1-szy niniejszej konwencji wywrze skutek na wypadek wojny między dwoma lub kilkoma państwami układającemi się. Artykuł 2-gi obowiązuje w stosunkach pomiędzy jednem państwem układającem się, znajdującem się w stanie wojny, a mocarstwami neutralnemi, również do konwencji należącemi.

Artykuł 4

Niniejsza konwencja zostanie jak najprędzej ratyfikowana.

Dokumenty ratyfikacyjne złożone będą w Hadze. Pierwsze złożenie ratyfikacji będzie stwierdzone przez protokół, podpisany przez przedstawicieli mocarstw, które biorą w nim udział, oraz przez Holenderskiego Ministra Spraw Zagranicznych.

Następne złożenia dokumentów ratyfikacyjnych wykonywać się będą za pomocą notyfikacji pisemnej na imię Rządu Holenderskiego z załączeniem dokumentu ratyfikacyjnego. Należycie zaświadczona kopja protokółu, dotyczącego pierwszego złożenia ratyfikacji, notyfikacji wspomnianych w ustępie poprzednim, jako też dokumentów ratyfikacyjnych będzie natychmiast doręczona staraniem Rządu Holenderskiego i drogą dyplomatyczną mocarstwom zaproszonym na II-gą Konferencję Pokojową, jak również innym mocarstwom, które przystąpią do konwencji. W wypadkach, wskazanych w poprzednim ustępie, wspomniany Rząd zakomunikuje im również datę, w której notyfikację otrzymał.

Artykuł 5

Mocarstwa nie sygnujące mogą przystąpić do niniejszej Konwencji.

Mocarstwo, które pragnie przystąpić, pisemnie notyfikuje swój zamiar Rządowi Holenderskiemu, przesyłając akt o przystąpieniu, który będzie złożony w archiwach wspomnianego Rządu.

Rząd ten prześle natychmiast wszystkim innym mocarstwom zaświadczoną kopję notyfikacji i aktu przystąpienia, podając datę, w której otrzymał tę notyfikację.

Artykuł 6

Niniejsza konwencja stanie się obowiązującą dla mocarstw, które wezmą udział w pierwszem złożeniu ratyfikacji, w 60 dni po dacie zaprotokółowania tego złożenia ratyfikacji, zaś dla mocarstw, które zaratyfikują lub przystąpią później, w 60 dni po otrzymaniu przez Rząd Holenderski notyfikacji o ich ratyfikacji lub przystąpieniu.

Artykuł 7

Gdyby która z Wysokich układających się Stron zechciała wypowiedzieć powyższą konwencję, wypowiedzenie to winno być notyfikowane pisemnie Rządowi Holenderskiemu, który natychmiast prześle innym mocarstwom poświadczone kopje tejże notyfikacji, równocześnie komunikując im datę, w której tę notyfikację otrzymał.

Wypowiedzenie to obowiązuje tylko w stosunku do mocarstwa, które zgłosiło je i wchodzi w życie po roku od chwili otrzymania o tem notyfikacji przez Rząd Holenderski.

Artykuł 8

W rejestrze, prowadzonym przez Holenderskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wskazana będzie data złożenia dokumentów ratyfikacyjnych, dokonanego zgodnie z art. 4, alinea 3 i 4, jak również data, w której otrzymane były notyfikacje o przystąpieniu (art. 5, ustęp 2) lub o wypowiedzeniu (art. 7, ustęp 1).

Każde z mocarstw układających się dopuszczone jest do wglądu do tego rejestru oraz może żądać zaświadczonych wyciągów z tegoż.


Na dowód czego pełnomocnicy zaopatrzyli niniejszą konwencję swemi podpisami.

Sporządzono w Hadze 18 października 1907 r. w jednym egzemplarzu, który złożony zostaje w Archiwum Rządu Holenderskiego, a którego kopje zaświadczone za zgodność będą doręczone drogą dyplomatyczną mocarstwom zaproszonym na II-gą Konferencję Pokojową.