Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Konwencja dotycząca interwencji na morzu pełnym w razie zanieczyszczenia olejami - Załącznik

Compare
 • Rozdział I
  Postępowanie pojednawcze

  • Artykuł 1

   W braku odmiennego porozumienia zainteresowanych Stron tryb postępowania pojednawczego będzie zgodny z zasadami ustalonymi w niniejszym rozdziale.

   Compare | top
  • Artykuł 2

   1. Komisja Pojednawcza zostaje powołana na podstawie wniosku jednej ze Stron skierowanego do drugiej Strony w zastosowaniu artykułu VIII Konwencji.

   2. Wniosek w sprawie postępowania pojednawczego przez Stronę będzie zawierał stwierdzenie wypadku łącznie z wszelkimi potwierdzającymi dokumentami.

   3. Jeżeli postępowanie zostało wszczęte między dwiema Stronami, każda inna Strona, której obywatele lub mienie doznało uszczerbku na skutek tego samego działania albo która jest Państwem nadbrzeżnym podejmującym podobne działania, może przyłączyć się do postępowania pojednawczego w drodze pisemnego zawiadomienia Stron, które pierwsze wszczęły postępowanie, chyba że jedna z tych Stron sprzeciwi się takiemu połączeniu.

   Compare | top
  • Artykuł 3

   1. Komisja Pojednawcza składa się z trzech członków: jeden wyznaczony przez Państwo nadbrzeżne, które podjęło działanie, jeden wyznaczony przez Państwo, którego obywatele lub mienie doznało uszczerbku na skutek tych działań, oraz trzeci, który będzie przewodniczył Komisji i zostanie wyznaczony w drodze porozumienia między dwoma pierwotnymi członkami.

   2. Rozjemcy są wybierani ze sporządzonej uprzednio listy zgodnie z postępowaniem określonym w artykule 4.

   3. Jeżeli w okresie 60 dni od daty otrzymania wniosku w sprawie postępowania pojednawczego Strona, do której ten wniosek jest skierowany, nie zawiadomi drugiej Strony, że nie zgadza się na wyznaczenie rozjemcy, za którego wybór odpowiada, lub jeżeli w okresie 30 dni od daty wyznaczenia drugiego z członków Komisji, którzy mają być wyznaczeni przez Strony, pierwsi dwaj rozjemcy nie będą w stanie wyznaczyć za wspólną zgodą Przewodniczącego Komisji, Sekretarz Generalny Organizacji na wniosek każdej ze Stron i w okresie 30 dni dokona wymaganego wyznaczenia. Członkowie Komisji wyznaczonej w ten sposób zostaną wybrani z listy określonej w uprzednim ustępie.

   4. Przewodniczący Komisji w żadnym razie nie może być osobą, która jest lub była obywatelem jednej z początkowych Stron postępowania, bez względu na sposób jego wyznaczenia.

   Compare | top
  • Artykuł 4

   1. Lista określona w powyższym artykule 3 składa się z wykwalifikowanych osób wyznaczonych przez Strony i będzie stale uaktualniana przez Organizację. W celu umieszczenia na liście każda Strona może wyznaczyć cztery osoby, które nie muszą być jej obywatelami. Wyznaczenia dokonuje się na okres sześciu lat, z możliwością odnowienia kadencji.

   2. W razie zgonu lub niestawienia się osoby, której nazwisko jest umieszczone na liście, Strona, która wyznaczyła tę osobę, jest upoważniona do wyznaczenia zastępcy na pozostały okres kadencji.

   Compare | top
  • Artykuł 5

   1. W braku odmiennego porozumienia Stron Komisja Pojednawcza ustali tryb postępowania, który w każdym razie będzie dopuszczał prawidłowe przesłuchanie. Co do przeprowadzenia dochodzenia Komisja dostosuje się do postanowień rozdziału III Konwencji haskiej o pokojowym załatwianiu sporów międzynarodowych z dnia 18 października 1907 roku, chyba że jednomyślnie zadecyduje inaczej.

   2. Strony będą reprezentowane przed Komisją Pojednawczą przez przedstawicieli, których obowiązkiem będzie działanie w charakterze pośredników między Stronami a Komisją. Każda ze Stron może domagać się także obecności doradców i rzeczoznawców wyznaczonych przez siebie w tym celu oraz może żądać przesłuchania wszystkich osób, których zeznania Strona uważa za pożyteczne.

   3. Komisja będzie miała prawo domagania się wyjaśnień od przedstawicieli, doradców i rzeczoznawców Stron, jak również od wszelkich osób, których wezwanie, za zgodą ich Rządów, uzna za pożyteczne.

   Compare | top
  • Artykuł 6

   W braku odmiennego porozumienia Stron orzeczenia Komisji Pojednawczej będą podejmowane większością głosów; Komisja nie będzie się wypowiadała co do istoty sporu, jeżeli nie będą obecni wszyscy jej członkowie.

   Compare | top
  • Artykuł 7

   Strony będą ułatwiać pracę Komisji Pojednawczej, a w szczególności zgodnie ze swoim ustawodawstwem oraz wykorzystując wszelkie dostępne im środki:

   a) dostarczać Komisji niezbędnych dokumentów i informacji;

   b) umożliwiać Komisji wejście na swoje terytorium w celu przesłuchania świadków lub rzeczoznawców oraz przeprowadzenia wizji lokalnej.

   Compare | top
  • Artykuł 8

   Zadaniem Komisji Pojednawczej będzie wyjaśnienie zagadnień spornych, zebranie w tym celu wszelkich potrzebnych informacji w drodze dochodzenia lub za pomocą innych środków oraz dążenie do pojednania Stron. Po rozpatrzeniu sprawy Komisja przekaże Stronom zalecenie, które wyda się jej odpowiednie dla sprawy, i wyznaczy termin, nie dłuższy niż 90 dni, w którym Strony wypowiedzą się co do przyjęcia lub odrzucenia zalecenia.

   Compare | top
  • Artykuł 9

   Do zalecenia dołącza się uzasadnienie. Jeżeli zalecenie nie przedstawiało w całości lub w części jednomyślnej opinii Komisji, każdy rozjemca będzie uprawniony do wydania odrębnej opinii.

   Compare | top
  • Artykuł 10

   Postępowanie pojednawcze uznaje się za bezskuteczne, jeżeli po upływie 90 dni od przekazania Stronom zalecenia jedna ze Stron nie zawiadomi drugiej Strony o przyjęciu zalecenia. Postępowanie pojednawcze uznaje się również za bezskuteczne, jeżeli Komisja nie zostanie powołana w terminie przewidzianym w powyższym artykule 3 ustęp 3 albo, w braku odmiennego porozumienia Stron, jeżeli Komisja nie wyda zalecenia w okresie jednego roku od daty wyznaczenia Przewodniczącego Komisji.

   Compare | top
  • Artykuł 11

   1. Każdy członek Komisji będzie otrzymywał za swoją pracę wynagrodzenie, które zostanie ustalone w drodze porozumienia między Stronami, z których każda będzie ponosiła koszty w równej części.

   2. Pokrycie różnych wydatków wynikłych w toku pracy Komisji rozdziela się w ten sam sposób.

   Compare | top
  • Artykuł 12

   Strony sporu mogą w każdym czasie w toku trwania postępowania pojednawczego ustalić w drodze porozumienia przyjęcie innego postępowania w celu rozstrzygnięcia sporu.

   Compare | top
 • Rozdział II
  Postępowanie arbitrażowe

  • Artykuł 13

   1. Jeżeli Strony nie postanowią inaczej, postępowanie arbitrażowe będzie prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym rozdziale.

   2. Jeżeli postępowanie pojednawcze okaże się bezskuteczne, wniosek o wszczęcie postępowania arbitrażowego może być złożony jedynie w okresie 180 dni następujących po niepowodzeniu postępowania pojednawczego.

   Compare | top
  • Artykuł 14

   Trybunał arbitrażowy składa się z trzech członków: jeden arbiter wyznaczony przez Państwo nadbrzeżne, które podjęło działanie, jeden arbiter wyznaczony przez Państwo, którego obywatele lub mienie doznały uszczerbku na skutek tych działań, oraz pozostały arbiter, który zostanie mianowany w drodze porozumienia między dwoma pierwszymi arbitrami i który będzie pełnił funkcję Przewodniczącego.

   Compare | top
  • Artykuł 15

   1. Jeżeli po upływie okresu 60 dni od wyznaczenia drugiego arbitra Przewodniczący Trybunału nie zostanie wyznaczony, Sekretarz Generalny Organizacji na wniosek którejkolwiek ze Stron dokona w okresie dalszych 60 dni takiego wyznaczenia, wybierając z uprzednio sporządzonej listy wykwalifikowanych osób, zgodnie z postanowieniami powyższego artykułu 4. Lista ta będzie odrębna od listy rzeczoznawców określonej w artykule IV Konwencji oraz od listy rozjemców określonej w artykule 4 niniejszego załącznika; jednakże nazwisko tej samej osoby może być umieszczone zarówno na liście rozjemców, jak i na liście arbitrów. Osoba działająca w sporze jako rozjemca nie może być jednak wyznaczona jako arbiter w tej samej sprawie.

   2. Jeżeli w okresie 60 dni od daty przyjęcia wniosku jedna ze Stron nie wyznaczyła członka Trybunału, za którego wyznaczenie jest odpowiedzialna, druga Strona może bezpośrednio poinformować Sekretarza Generalnego Organizacji, który wyznaczy Przewodniczącego Trybunału w okresie 60 dni, wybierając go z listy określonej w ustępie 1 niniejszego artykułu.

   3. Po wyznaczeniu Przewodniczący Trybunału zażąda od Strony, która nie wskazała arbitra, wyznaczenia go w ten sam sposób i na tych samych warunkach. Jeżeli Strona nie dokona żadnego wyznaczenia, Przewodniczący Trybunału zwróci się do Sekretarza Generalnego Organizacji o wyznaczenie w formie i na warunkach przewidzianych w poprzednim ustępie.

   4. Przewodniczący Trybunału, jeżeli został wyznaczony zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu, nie może być osobą, która jest lub była obywatelem jednej z zainteresowanych Stron, chyba że zgodzi się na to druga Strona lub Strony.

   5. W razie zgonu lub niestawienia się arbitra, za którego wyznaczenie jedna ze Stron odpowiada, Strona ta wyznaczy zastępcę w okresie 60 dni od daty zgonu lub niestawienia się. W razie gdy wymieniona Strona nie dokona wyznaczenia, postępowanie arbitrażowe będzie się odbywało przed pozostałymi arbitrami. W razie zgonu lub niestawienia się Przewodniczącego Trybunału wyznacza się zastępcę zgodnie z postanowieniami powyższego artykułu 14 lub w razie braku zgody między członkami Trybunału w ciągu 60 dni od zgonu lub niestawienia się, zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu.

   Compare | top
  • Artykuł 16

   Jeżeli postępowanie zostało wszczęte między dwoma Stronami, każda inna Strona, której obywatele lub mienie doznały uszczerbku na skutek tych samych działań albo która jest Państwem nadbrzeżnym podejmującym podobne działania, może przyłączyć się do postępowania arbitrażowego w drodze pisemnego zawiadomienia Stron, które pierwsze wszczęły postępowanie, chyba że jedna z tych Stron sprzeciwi się takiemu przyłączeniu.

   Compare | top
  • Artykuł 17

   Każdy Trybunał Arbitrażowy ustanowiony na podstawie postanowień niniejszego załącznika ustali własne przepisy postępowania.

   Compare | top
  • Artykuł 18

   1. Postanowienia Trybunału zarówno co do trybu postępowania, jak i miejsca posiedzeń oraz przedstawionego mu sporu są podejmowane większością głosów jego członków; nieobecność lub wstrzymanie się od głosu jednego z członków Trybunału, za którego wyznaczenie Strony są odpowiedzialne, nie stanowi dla Trybunału przeszkody w wydaniu orzeczenia. W razie równowagi głosów decyduje głos Przewodniczącego.

   2. Strony będą ułatwiać pracę Trybunału, a w szczególności zgodnie ze swoim ustawodawstwem oraz korzystając z wszelkich dostępnych środków:

   a) dostarczać Trybunałowi niezbędnych dokumentów i informacji;

   b) umożliwiać Trybunałowi wejście na swoje terytorium w celu przesłuchania świadków lub rzeczoznawców oraz przeprowadzenia wizji lokalnej.

   3. Nieobecność lub niestawienie się jednej Strony nie stanowi przeszkody w postępowaniu.

   Compare | top
  • Artykuł 19

   1. Do orzeczenia Trybunału dołącza się uzasadnienie. Orzeczenie jest ostateczne i nie podlega odwołaniu. Strony bezzwłocznie poddadzą się orzeczeniu.

   2. Każdy spór, który może powstać między Stronami, dotyczący interpretacji i wykonania orzeczenia może być przedstawiony przez każdą ze Stron do rozstrzygnięcia Trybunałowi, który wydał orzeczenie, lub jeżeli to jest niemożliwe, innemu Trybunałowi utworzonemu w tym celu i w tym samym trybie co Trybunał pierwotny.

   Compare | top