Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Międzynarodowe porozumienie w sprawie kakao

Compare
 • CZĘŚĆ PIERWSZA
  CELE I DEFINICJE

  • ROZDZIAŁ I
   CELE

   • Artykuł 1 - Cele

    1. Cele szóstego Międzynarodowego porozumienia w sprawie kakao obejmują:

    a) wspieranie międzynarodowej współpracy w zakresie światowej gospodarki kakaowej;

    b) zapewnienie właściwych ram dyskusji dotyczących wszystkich spraw odnoszących się do wszystkich sektorów tej gospodarki;

    c) przyczynianie się do wzmacniania krajowych gospodarek kakaowych Państw Członkowskich, w szczególności poprzez przygotowywanie odpowiednich projektów, które zostaną przedłożone stosownym instytucjom w celu uzyskania finansowania oraz wdrożenia;

    d) przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju światowej gospodarki kakaowej w interesie wszystkich członków, za pomocą właściwych środków, w tym:

    i) wspieranie zrównoważonej gospodarki kakaowej;

    ii) wspieranie badań i zastosowanie ich wyników;

    iii) wspieranie przejrzystości w światowej gospodarce kakaowej poprzez gromadzenie, analizę i upowszechnienie odpowiednich danych statystycznych oraz prowadzenie odpowiednich badań;

    iv) promowanie i wspieranie spożycia czekolady oraz wyrobów zawierających kakao w ścisłej współpracy z sektorem prywatnym w celu zwiększenia popytu na kakao.

    2. Dążąc do osiągania tych celów członkowie zachęcają, we właściwych ramach, prywatny sektor do szerszego udziału w pracach Organizacji.

    Compare | top
  • ROZDZIAŁ II
   DEFINICJE

   • Artykuł 2 - Definicje

    Do celów niniejszego porozumienia określenie:

    1. kakao oznacza ziarno kakaowe i wyroby kakaowe;

    2. wyroby kakaowe oznaczają wyroby wytwarzane wyłącznie z ziarna kakaowego, takie jak pasta kakaowa/miazga kakaowa, masło kakaowe, niesłodzony proszek kakaowy, kuch kakaowy i śruta kakaowa, jak również pozostałe wyroby zawierające kakao, które mogą zostać wskazane przez Radę;

    3. rok kakaowy oznacza okres jednego roku, od dnia 1 października do dnia 30 września włącznie;

    4. Umawiająca się Strona oznacza rząd lub organizację międzyrządową przewidziane w artykule 4, które wyraziły zgodę na związanie się porozumieniem tymczasowo lub ostatecznie;

    5. Rada oznacza Międzynarodową Radę do spraw Kakao określoną w artykule 6;

    6. cena dnia stanowi reprezentatywny wskaźnik międzynarodowej ceny kakao wykorzystywany do celów niniejszego porozumienia, obliczany zgodnie z postanowieniami artykułu 40;

    7. wejście w życie oznacza, poza przypadkami gdy postanowiono inaczej, datę tymczasowego lub ostatecznego wejścia w życie;

    8. kraj wywozu lub członek wywożący oznacza odpowiednio kraj lub członka, którego wywóz kakao, wyrażony w przeliczeniu na ziarno, przekracza przywóz. Jednakże kraj, którego przywóz kakao, wyrażony w przeliczeniu na ziarno, przekracza wywóz, ale którego produkcja przekracza przywóz, może zgodnie ze swoim życzeniem stać się członkiem wywożącym;

    9. wywóz kakao oznacza kakao, które opuszcza obszar celny kraju, zaś przywóz kakao oznacza kakao wprowadzane na obszar celny kraju; zakładając, że do celów niniejszych definicji można uznać, że w przypadku członka obejmującego więcej niż jeden obszar celny, obszar celny odnosi się łącznie do wszystkich obszarów celnych dotyczących tego członka;

    10. kakao odmiany szlachetnej lub kakao aromatyczne przedstawia kakao uznane z uwagi na jego unikalny aromat i barwę, produkowane w krajach określonych w załączniku C niniejszego porozumienia;

    11. kraj przywozu lub członek przywożący oznacza odpowiednio kraj lub członka, którego przywóz kakao, wyrażony w przeliczeniu na ziarno, przekracza wywóz;

    12. członek oznacza Umawiającą się Stronę zdefiniowaną powyżej;

    13. organizacja oznacza Międzynarodową Organizację do spraw Kakao określoną w artykule 5;

    14. sektor prywatny obejmuje wszystkie podmioty tego sektora, których podstawowa działalność prowadzona jest w branży kakaowej, między innymi rolników, sprzedawców, przetwórców, producentów i instytuty badawcze. W ramach niniejszego porozumienia do sektora prywatnego zaliczają się również państwowe przedsiębiorstwa, agencje i instytucje, które w pewnych krajach odgrywają role wypełniane przez podmioty prywatne w pozostałych krajach;

    15. kraj produkcji oznacza kraj, w którym uprawia się kakao w ilościach znaczących z handlowego punktu widzenia;

    16. zwykła dzielona większość głosów oznacza większość głosów oddanych przez członków wywożących i większość głosów oddanych przez członków przywożących, liczonych osobno;

    17. specjalne prawo ciągnienia (SDR) oznacza specjalne prawo ciągnienia Międzynarodowego Funduszu Walutowego;

    18. głosowanie nadzwyczajne oznacza dwie trzecie głosów oddanych przez członków wywożących dwie trzecie głosów oddanych przez członków przywożących, liczone osobno, pod warunkiem że obecnych będzie przynajmniej pięciu członków wywożących i większość członków przywożących;

    19. zrównoważona gospodarka kakaowa stanowi system, w którym wszyscy uczestnicy utrzymują za pośrednictwem efektywnych sposobów zarządzania zasobami produktywność na poziomie, który jest ekonomicznie opłacalny, przyjazny dla środowiska naturalnego i kulturowo akceptowalny;

    20. tona oznacza masę 1000 kg lub 2204,6 funtów, funt zaś oznacza 453,597 gramów;

    21. zapasy ziarna kakaowego oznaczają całość suchego ziarna kakaowego, które można zidentyfikować w ostatnim dniu roku kakaowego (30 września), bez względu na miejsce przechowywania, właściciela lub przeznaczenie.

    Compare | top
 • CZĘŚĆ DRUGA
  POSTANOWIENIA STATUTOWE

  • ROZDZIAŁ III
   CZŁONKOSTWO

   • Artykuł 3 - Członkostwo w Organizacji

    1. Każda Umawiająca się Strona jest członkiem Organizacji.

    2. Wyróżnia się dwie kategorie członków Organizacji, mianowicie:

    a) członkowie wywożący; oraz

    b) członkowie przywożący.

    3. Członek może zmienić swoją kategorię na warunkach ustanowionych przez Radę.

    Compare | top
   • Artykuł 4 - Członkostwo organizacji międzyrządowych

    1. Każde odniesienie w niniejszym porozumieniu do "rządu" lub "rządów" interpretowane jest jako odniesienie także do Unii Europejskiej i organizacji międzyrządowej odpowiedzialnej za negocjowanie, zawieranie i stosowanie umów międzynarodowych, w szczególności porozumień surowcowych. W konsekwencji każde odniesienie w niniejszym porozumieniu do podpisu, ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia względnie notyfikacji tymczasowego stosowania lub przystąpienia, w przypadku takich organizacji międzyrządowych, interpretowane jest także jako odniesienie do podpisu, ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia bądź notyfikacji tymczasowego stosowania albo przystąpienia dokonanego przez taką organizacje międzyrządową.

    2. W przypadku głosowania w sprawach leżących w zakresie ich kompetencji organizacje międzyrządowe głosują liczbą głosów równą całkowitej ilości głosów przypisanych ich Państwom Członkowskim zgodnie z artykułem 10. W takich przypadkach Państwa Członkowskie międzyrządowych organizacji nie wykonują swoich indywidualnych praw do głosowania.

    3. Organizacje mogą uczestniczyć w pracach Komitetu Wykonawczego dotyczących spraw leżących w zakresie ich kompetencji.

    Compare | top
  • ROZDZIAŁ IV
   ORGANIZACJA I ADMINISTROWANIE

   • Artykuł 5 - Ustanowienie Międzynarodowej Organizacji do spraw Kakao, jej siedziba główna i struktura

    1. Międzynarodowa Organizacja do spraw Kakao, ustanowiona Międzynarodowym porozumieniem w sprawie Kakao z 1972 roku, kontynuuje swoją działalność w celu wykonania postanowień niniejszego porozumienia i nadzorowania jego funkcjonowania.

    2. Organizacja działa za pośrednictwem:

    a) Międzynarodowej Rady do spraw Kakao i organów od niej zależnych; oraz

    b) dyrektora zarządzającego i pozostałego personelu.

    3. Główna siedziba Organizacji znajduje się w Londynie, o ile Rada, w drodze głosowania nadzwyczajnego, nie postanowi inaczej.

    Compare | top
   • Artykuł 6 - Skład Międzynarodowej Rady do spraw Kakao

    1. Organem najwyższym Organizacji jest Międzynarodowa Rada do spraw Kakao składająca się ze wszystkich członków Organizacji.

    2. W Radzie każdy członek jest reprezentowany przez jednego przedstawiciela oraz, na życzenie, jednego lub więcej zastępców. Dla swojego przedstawiciela lub jego zastępców każdy członek może również wyznaczyć jednego doradcę lub więcej.

    Compare | top
   • Artykuł 7 - Uprawnienia i funkcje Rady

    1. Rada realizuje wszystkie uprawnienia i funkcje (lub zleca ich realizację), które są niezbędne do wykonania wyraźnych postanowień niniejszego porozumienia.

    2. Rada nie ma uprawnień, a także zakłada się, że nie została upoważniona przez członków, do zaciągania zobowiązań nieobjętych zakresem niniejszego porozumienia; w szczególności nie ma uprawnień do zaciągania pożyczek. Wykonując swoje uprawnienia do zawierania umów, Rada włącza do nich warunki niniejszego postanowienia oraz artykułu 24, tak aby poinformować o nich pozostałe strony zawierające z nią umowy, jednakże niewłączenie tych warunków nie unieważnia umowy ani nie stanowi ultra vires ze strony Rady.

    3. Rada może w dowolnym momencie, w drodze głosowania nadzwyczajnego, delegować każde ze swoich uprawnień Komitetowi Wykonawczemu, z wyjątkiem uprawnień do:

    a) ponownego podziału głosów na mocy artykułu 10;

    b) zatwierdzania budżetu administracyjnego i wyznaczania składek na mocy artykułu 25;

    c) zmiany wykazu producentów kakao odmiany szlachetnej lub kakao aromatycznego na mocy artykułu 46;

    d) zwalniania ze zobowiązań na mocy artykułu 47;

    e) rozstrzygania sporów na mocy artykułu 50;

    f) zawieszania praw na mocy artykułu 51 ustęp 3;

    g) ustanawiania warunków dotyczących przystąpienia na mocy artykułu 56;

    h) wykluczania członków na mocy artykułu 61;

    i) przedłużania lub rozwiązywania niniejszego porozumienia na podstawie artykułu 63; oraz

    j) wydawania zaleceń członkom co do zmian w porozumieniu na mocy artykułu 64.

    4. Rada może, w drodze głosowania nadzwyczajnego, postanowić o innych wyjątkach dotyczących ustępu 3 powyżej. Przez to samo głosowanie może cofnąć delegowane uprawnienia na mocy ustępu 3 powyżej.

    5. Rada przyjmuje, w drodze głosowania nadzwyczajnego, regulaminy, które są niezbędne do wykonania postanowień niniejszego porozumienia i pozostają z nim w zgodzie, włącznie ze swoim regulaminem wewnętrznym oraz swoich komitetów, a także regulaminem finansowym i pracowniczym Organizacji. W regulaminie wewnętrznym Rada może przewidzieć procedurę umożliwiającą jej podejmowanie decyzji w określonych kwestiach bez zwoływania posiedzeń.

    6. Rada prowadzi również dokumentację niezbędną do pełnienia funkcji powierzonych jej na mocy niniejszego porozumienia oraz inną dokumentację, którą uzna za stosowną.

    7. Rada może w miarę potrzeb powoływać grupy robocze, które wspomogą ją w wykonywaniu zadań.

    Compare | top
   • Artykuł 8 - Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady

    1. Na każdy rok kakaowy Rada wybiera przewodniczącego oraz pierwszego i drugiego wiceprzewodniczącego, którzy nie są wynagradzani przez Organizację.

    2. Zarówno przewodniczący, jak i pierwszy wiceprzewodniczący, wybierani są spośród przedstawicieli członków wywożących lub spośród przedstawicieli członków przywożących, zaś drugi wiceprzewodniczący – spośród przedstawicieli pozostałej kategorii. W każdym roku kawowym powyższe stanowiska są wymieniane między obydwiema kategoriami.

    3. W razie okresowej nieobecności zarówno przewodniczącego, jak i obydwu wiceprzewodniczących, względnie stałej nieobecności przynajmniej jednego z nich, Rada może wybrać nowych funkcjonariuszy odpowiednio spośród przedstawicieli członków wywożących lub spośród członków przywożących, w zależności od potrzeb tymczasowo lub na stałe.

    4. Ani przewodniczący, ani żaden z członków prezydium, który prowadzi posiedzenia Rady, nie głosuje. Ich zastępca może wykonywać prawa do głosowania należące członka, którego reprezentuje.

    Compare | top
   • Artykuł 9 - Sesje Rady

    1. Zgodnie z ogólną zasadą Rada odbywa jedną zwyczajną sesję w każdej połowie roku kakaowego.

    2. Rada zbiera się na sesjach nadzwyczajnych w każdym przypadku, gdy tak postanowi, lub na wniosek:

    a) pięciu członków;

    b) członka lub członków mających przynajmniej 200 głosów;

    c) Komitetu Wykonawczego; lub

    d) dyrektora zarządzającego w związku z artykułami 23 i 60.

    3. O sesjach powiadamia się z wyprzedzeniem przynajmniej 30 dni kalendarzowych, z wyjątkiem nagłych wypadków.

    4. O ile Rada nie postanowi inaczej w drodze głosowania nadzwyczajnego, sesje odbywają się w siedzibie głównej Organizacji. Jeżeli na zaproszenie członka posiedzenie Rady odbędzie się w innym miejscu niż siedziba główna Organizacji, wówczas członek ten ponosi dodatkowe koszty z tym związane.

    Compare | top
   • Artykuł 10 - Głosowanie

    1. Członkowie wywożący otrzymują łącznie 1000 głosów, podobnie członkowie przywożący otrzymują łącznie 1000 głosów, podzielonych w ramach każdej kategorii członków, to jest członków wywożących i przywożących odpowiednio, zgodnie z kolejnymi ustępami niniejszego artykułu.

    2. W każdym roku kakaowym głosy członków wywożących są dzielone według następującej zasady: każdy członek otrzymuje pięć podstawowych głosów. Pozostałe głosy są dzielone między wszystkich członków wywożących proporcjonalnie do wielkości ich wywozu kakao w ubiegłych trzech latach kakaowych, w odniesieniu do których Organizacja opublikowała dane w ostatnim wydaniu "Biuletynu Kwartalnego Danych Statycznych dotyczących Kakao". Do tego celu, wielkość wywozu oblicza się dodając wywóz netto kakao do wywozu netto wyrobów kakaowych, w przeliczeniu na ziarno z wykorzystaniem współczynników przeliczeniowych określonych w artykule 41.

    3. W każdym roku kakaowym głosy członków przywożących są dzielone według następującej zasady: 100 dzielone jest równo na wszystkich członków w zaokrągleniu do najbliższej całej liczby głosów. Pozostałe głosy dzielone są na podstawie procentowego udziału średniego rocznego wywozu dokonanego przez każdego członka przywożącego w ubiegłych trzech latach kakaowych, w odniesieniu do których Organizacja posiada ostateczne dane, w sumie całkowitej wszystkich średnich. Do tego celu wielkość przywozu oblicza się dodając przywóz ziarna kakaowego do przywozu brutto wyrobów kakaowych, przeliczonych na ziarno z wykorzystaniem współczynników przeliczeniowych określonych w artykule 41.

    4. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny wystąpią trudności w określeniu lub uaktualnieniu statystycznej podstawy do wyliczenia głosów zgodnie z postanowieniami ustępów 2 i 3 niniejszego artykułu, Rada może postanowić, w drodze głosowania nadzwyczajnego, o przyjęciu innej podstawy statystycznej do obliczenia głosów.

    5. Żaden z członków nie może posiadać więcej niż 400 głosów. Wszystkie głosy powyżej tej liczby wynikające z obliczeń opisanych w ustępach 2, 3 i 4 niniejszego artykułu są rozdzielane między pozostałych członków na podstawie postanowień tych ustępów.

    6. W przypadku zmiany członkostwa w Organizacji lub zawieszenia, względnie odzyskania praw do głosowania na mocy jednego z postanowień niniejszego artykułu, Rada przewiduje ponowny podział głosów zgodnie z niniejszym artykułem.

    7. Żaden głos nie może być dzielony.

    Compare | top
   • Artykuł 11 - Procedura głosowania Rady

    1. Każdy członek jest uprawniony do oddania liczby głosów, jaką posiada, przy czym głosów nie może dzielić. Członek może jednakże oddać mniejszą liczbę głosów od tej, do której jest uprawniony na mocy ustępu 2 niniejszego artykułu.

    2. Każdy członek wywożący może, powiadamiając o tym Radę w formie pisemnej, upoważnić innego członka wywożącego, a każdy członek przywożący może upoważnić innego członka przywożącego, do reprezentowania jego interesów i oddania głosów na posiedzeniu Rady. W tym przypadku nie ma zastosowania ograniczenie przewidziane w artykule 10 ustęp 5.

    3. Członek upoważniony przez innego członka do oddania głosów posiadanych przez członka udzielającego upoważnienia na mocy artykułu 10 głosuje zgodnie z jego zaleceniami.

    Compare | top
   • Artykuł 12 - Decyzje Rady

    1. Rada podejmuje wszystkie decyzje i wydaje zalecenia zwykłą dzieloną większością głosów, o ile niniejsze porozumienie nie przewiduje inaczej.

    2. Przy ustalaniu liczby głosów niezbędnych do podjęcia dowolnej decyzji lub wydania zalecenia, nie są uwzględniane głosy członków wstrzymujących się.

    3. Stosuje się następującą procedurę odnoszącą się do wszelkich działań Rady, które na mocy niniejszego porozumienia wymagają głosowania nadzwyczajnego:

    a) jeżeli wymagana większość nie została uzyskana z powodu głosu sprzeciwu maksymalnie trzech członków wywożących lub maksymalnie trzech członków przywożących, propozycja zostanie poddana ponownie pod głosowanie w ciągu 48 godzin, jeżeli Rada tak zadecyduje zwykłą dzieloną większością głosów;

    b) jeżeli wymagana większość znów nie zostanie osiągnięta z powodu głosu sprzeciwu maksymalnie dwóch członków wywożących lub maksymalnie dwóch członków przywożących, propozycja zostanie poddana pod głosowanie ponownie w ciągu 24 godzin, jeżeli Rada tak zadecyduje zwykłą dzieloną większością głosów;

    c) jeżeli wymagana większość nie zostanie osiągnięta w trzecim głosowaniu z powodu głosu sprzeciwu jednego członka wywożącego lub przywożącego, propozycję uznaje się za przyjętą; lub

    d) jeżeli Rada nie jest w stanie poddać propozycji pod ponowne głosowanie, należy uznać ją za odrzuconą.

    4. Członkowie zobowiązują się do przyjęcia jako wiążących wszystkich decyzji Rady podjętych zgodnie z postanowieniami niniejszego porozumienia.

    Compare | top
   • Artykuł 13 - Współpraca z innymi organizacjami

    1. Rada podejmuje właściwe kroki w celu przeprowadzenia konsultacji lub nawiązuje współpracę z Organizacją Narodów Zjednoczonych i jej organami, w szczególności z Konferencją ONZ do spraw Handlu i Rozwoju oraz Organizacją Wyżywienia i Rolnictwa ONZ, a także takimi wyspecjalizowanymi organizacjami ONZ i organizacjami międzyrządowymi, jakie mogą okazać się odpowiednie.

    2. Mając na uwadze szczególną rolę Konferencji do spraw Handlu i Rozwoju w międzynarodowym handlu towarowym, Rada, w miarę potrzeb, informuje tę organizację o swoich działaniach i programach prac.

    3. Rada może także podjąć właściwe kroki w celu utrzymania efektywnych kontaktów z międzynarodowymi organizacjami producentów i sprzedawców kakao.

    4. Rada zabiega o zaangażowanie międzynarodowych agencji finansowych i innych stron zainteresowanych światową gospodarką kakaową w swoje prace dotyczące produkcji i spożycia kakao.

    Compare | top
   • Artykuł 14 - Dopuszczenie obserwatorów

    1. Rada może zaprosić każdy kraj nieczłonkowski do uczestnictwa w jej posiedzeniach jako obserwatora.

    2. Rada może także zaprosić każdą z organizacji określonych w artykule 13 do uczestnictwa w swoich posiedzeniach jako obserwatora.

    Compare | top
   • Artykuł 15 - Skład Komitetu Wykonawczego

    1. Komitet Wykonawczy składa się z dziesięciu członków wywożących oraz dziesięciu członków przywożących. Jednakże, jeżeli liczba członków wywożących lub członków przywożących w Organizacji jest mniejsza od dziesięciu, w celu utrzymania parytetu między obydwoma kategoriami członków Rada może podjąć decyzję, w drodze głosowania nadzwyczajnego, o zmianie całkowitej liczby członków w Komitecie Wykonawczym. Członkowie Komitetu Wykonawczego są wybierani na każdy rok kakaowy zgodnie z artykułem 16 i mogą być wybierani ponownie.

    2. Każdy członek reprezentowany jest w Komitecie Wykonawczym przez przedstawiciela oraz, na życzenie, przez jednego lub dwóch zastępców. Dla swojego przedstawiciela lub jego zastępców członek może również wyznaczyć jednego lub więcej doradców.

    3. Zarówno przewodniczący i wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego są wybierani przez Radę na każdy rok kakaowy spośród przedstawicieli członków wywożących lub spośród przedstawicieli członków przywożących. Dla każdej kategorii członków powyższe stanowiska są przyznawane naprzemiennie w każdym kolejnym roku kawowym. W razie okresowej lub stałej nieobecności przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komitet Wykonawczy może wybrać, w zależności od potrzeb tymczasowo lub na stałe, nowych funkcjonariuszy odpowiednio spośród przedstawicieli członków wywożących lub spośród przedstawicieli członków przywożących. Ani przewodniczący, ani inny żaden z członków prezydium, który prowadzi posiedzenie Komitetu Wykonawczego, nie może głosować. Ich zastępca może wykonywać prawa do głosowania należące do członka, którego reprezentuje.

    4. O ile Komitet Wykonawczy nie postanowi inaczej w drodze głosowania nadzwyczajnego, zbiera się on w siedzibie głównej Organizacji. Jeżeli na zaproszenie członka posiedzenie Komitetu Wykonawczego odbędzie się w innym miejscu niż siedziba główna Organizacji, wówczas członek ten ponosi dodatkowe koszty z tym związane.

    Compare | top
   • Artykuł 16 - Wybory Komitetu Wykonawczego

    1. Członkowie wywożący i przywożący Komitetu Wykonawczego wybierani są w Radzie odpowiednio przez członków wywożących i przywożących. Wybory w każdej kategorii odbywają się zgodnie z ustępami 2 i 3 niniejszego artykułu.

    2. Każdy członek oddaje wszystkie głosy, do jakich jest uprawniony na mocy artykułu 10, na jednego kandydata. Członek może oddać głosy na innego kandydata, do oddania których został upoważniony na mocy artykułu 11 ustęp 2.

    3. Wybierani są kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów.

    Compare | top
   • Artykuł 17 - Procedura głosowania i decyzje Komitetu Wykonawczego

    1. Każdy członek Komitetu Wykonawczego jest upoważniony do oddania liczby głosów, którą uzyskał na mocy postanowień artykułu 16, przy czym żaden z członków nie ma prawa do dzielenia głosów.

    2. Nie naruszając postanowień ustępu 1 niniejszego artykułu, każdy członek wywożący i przywożący, niebędący członkiem Komitetu Wykonawczego oraz nieoddający głosów na mocy artykułu 16 ustęp 2 na żadnego z wybieranych członków, może upoważnić odpowiednio członka wywożącego lub przywożącego Komitetu Wykonawczego, na podstawie pisemnego powiadomienia przewodniczącego, do reprezentowania jego interesów w Komitecie Wykonawczym i oddania głosów.

    3. W trakcie roku kakaowego członek może, po konsultacji z członkiem Komitetu Wykonawczego, na którego głosował na mocy artykułu 16, wycofać swoje głosy oddane na tego członka. Głosy te mogą zostać przypisane odpowiednio innemu członkowi wywożącemu lub przywożącemu Komitetu Wykonawczego, ale przez resztę roku głosy oddane na danego członka nie są wycofywane. Członek Komitetu Wykonawczego, którego głosy zostały wycofane, utrzymuje jednakże swoje miejsce w Komitecie Wykonawczym na pozostałą część roku kakaowego. Każde działanie podejmowane na mocy postanowień niniejszego ustępu wchodzi w życie po otrzymaniu przez przewodniczącego pisemnego powiadomienia.

    4. Decyzje podejmowane przez Komitet Wykonawczy wymagają takiej samej większości głosów, jaka byłaby wymagana przy podejmowaniu decyzji przez Radę.

    5. Każdy członek ma prawo odwołania się do Rady od decyzji Komitetu Wykonawczego. W swoim regulaminie wewnętrznym Rada określa warunki, na jakich można dokonać takiego odwołania.

    Compare | top
   • Artykuł 18 - Kompetencje Komitetu Wykonawczego

    1. Komitet Wykonawczy odpowiada przed Radą i działa pod jej ogólnym kierownictwem.

    2. Komitet Wykonawczy rozwija działania związane z administracyjnymi, finansowymi i strukturalnymi sprawami Organizacji, w szczególności:

    a) bada projekt rocznego programu pracy Organizacji w celu przedłożenia go Radzie do zatwierdzenia;

    b) rozpatruje i ocenia sprawozdanie przedstawione przez dyrektora zarządzającego na temat realizacji programu pracy i listy priorytetów;

    c) ocenia i wydaje rekomendacje w sprawie rocznych budżetów administracyjnych;

    d) monitoruje wykonanie budżetu, w szczególności analizuje przychody i wydatki;

    e) wspomaga Radę w wyznaczaniu dyrektora wykonawczego i wyższych urzędników Organizacji;

    f) między sesjami Rady zatwierdza projekty do finansowania przez Wspólny Fundusz Surowcowy i inne organizacje donatorów.

    Compare | top
   • Artykuł 19 - Kworum w odniesieniu do Rady i Komitetu Wykonawczego

    1. Kworum niezbędne do odbycia posiedzenia otwierającego sesję Rady tworzy przynajmniej 5 obecnych członków wywożących i większość członków przywożących przy założeniu, że ci członkowie stanowią w każdej kategorii przynajmniej dwie trzecie wszystkich głosów.

    2. Jeśli nie ma kworum, zgodnie z ustępem 1 niniejszego artykułu, w dniu wyznaczonym na posiedzenie otwierające sesję, drugiego dnia i przez resztę sesji, kworum na sesji otwierającej tworzą obecni członkowie wywożący i przywożący posiadający zwykłą większość głosów w każdej kategorii.

    3. Kworum na kolejnych posiedzeniach po posiedzeniu otwierającym sesję na podstawie ustępu 1 niniejszego artykułu przyjmuje się zgodnie z zaleceniem ustępu 2 niniejszego artykułu.

    4. Reprezentacja zgodnie z ustępem 2 artykułu jest uznawana za obecność.

    5. Kworum na sesji każdej sesji Komitetu Wykonawczego tworzy przynajmniej czterech obecnych członków wywożących i czterech członków przywożących przy założeniu, że ci członkowie posiadają łącznie w każdej kategorii przynajmniej zwykłą większość głosów.

    Compare | top
   • Artykuł 20 - Personel Organizacji

    1. Rada mianuje, w drodze głosowania nadzwyczajnego, dyrektora zarządzającego na czas nie dłuższy niż okres ważności Umowy wraz z jego ewentualnym przedłużeniem. Zasady wyboru kandydatów i warunki mianowania dyrektora zarządzającego ustala Rada.

    2. Dyrektor zarządzający jest dyrektorem administracyjnym Organizacji i odpowiada przed Radą za administrowanie niniejszym porozumieniem i jego funkcjonowanie zgodnie z decyzjami Rady.

    3. Personel Organizacji odpowiada przed dyrektorem zarządzającym.

    4. Dyrektor zarządzający mianuje personel zgodnie z postanowieniami ustanowionymi przez Radę. Opracowując takie postanowienia, Rada zwraca uwagę na te, które stosuje się do urzędników podobnych organizacji międzyrządowych. Mianowany personel pochodzi w jak najszerszym zakresie spośród członków wywożących i przywożących.

    5. Ani dyrektor zarządzający, ani personel nie jest finansowo zainteresowany branżą kakaową, handlem i transportem kakao względnie jego reklamą.

    6. Wykonując swoje obowiązki dyrektor zarządzający i jego personel nie zwracają się o wskazówki ani nie przyjmują wskazówek od członków ani innych organów spoza Organizacji. Powstrzymują się od wszelkich działań, które mogą ujemnie wpływać na ich stanowisko międzynarodowego urzędnika odpowiedzialnego tylko przed Organizacją. Każdy członek zobowiązuje się przestrzegać zastrzeżonego międzynarodowego charakteru obowiązków dyrektora wykonawczego i personelu, a także nie usiłuje wpływać na wykonywanie przez nich obowiązków.

    7. Żadne informacje dotyczące funkcjonowania niniejszego porozumienia lub administrowania nim nie są ujawniane przez dyrektora zarządzającego ani personel Organizacji, z wyjątkiem przypadków udzielenia upoważnienia przez Radę lub gdy jest to konieczne do sprawnego wykonywania obowiązków na mocy niniejszego porozumienia.

    Compare | top
   • Artykuł 21 - Program pracy

    1. Na ostatniej sesji w każdym roku kakaowym Rada przyjmuje, na podstawie zalecenia Komitetu Wykonawczego, program pracy Organizacji na nadchodzący rok przygotowany przez dyrektora zarządzającego. Program pracy obejmuje projekty, inicjatywy i działania, które mają zostać podjęte przez Organizację w następnym roku kakaowym. Program pracy realizuje dyrektor zarządzający.

    2. Podczas ostatniego posiedzenia w każdym roku kakaowym Komitet Wykonawczy ocenia realizację programu pracy za bieżący rok na podstawie sprawozdania dyrektora zarządzającego. Komitet Wykonawczy składa Radzie sprawozdania dotyczące wyników oceny.

    3. Na podstawie zalecenia Komitetu Wykonawczego, na pierwszej sesji zwołanej zgodnie z niniejszym porozumieniem, Rada przyjmuje listę priorytetów na okres ważności porozumienia, zgodnie z jego celami. Ta lista służy za podstawę opracowania rocznego programu pracy. Podczas ostatniego posiedzenia w każdym roku Komitet Wykonawczy, na podstawie sprawozdania dyrektora zarządzającego, ocenia i uaktualnia listę priorytetów ze szczególnym naciskiem na nadchodzący rok.

    Compare | top
  • ROZDZIAŁ V
   PRZYWILEJE I IMMUNITETY

   • Artykuł 22 - Przywileje i immunitety

    1. Organizacja ma osobowość prawną. W szczególności może ona zawierać umowy, nabywać oraz zbywać mienie ruchome i nieruchome, a także wszczynać postępowanie sądowe.

    2. Status, przywileje i immunitety Organizacji, dyrektora zarządzającego, jego personelu, ekspertów i przedstawicieli członków na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej służące wykonywaniu ich funkcji, są nadal regulowane Porozumieniem w sprawie siedziby zawartym między Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (zwanego dalej rządem przyjmującym) a Międzynarodową Organizacją do spraw Kakao w Londynie dnia 26 marca 1975 roku, ze zmianami koniecznymi do sprawnego funkcjonowania niniejszego porozumienia.

    3. Jeżeli siedziba Organizacji zostanie przeniesiona do innego kraju, nowy rząd przyjmujący zawiera z Organizacją jak najszybciej porozumienie w sprawie siedziby, które podlega zatwierdzeniu przez Radę.

    4. Porozumienie w sprawie siedziby określone w ustępie 2 niniejszego artykułu jest niezależne od niniejszego porozumienia. Jednakże wygasa ono:

    a) na podstawie umowy między rządem przyjmującym a Organizacją;

    b) w przypadku przeniesienia siedziby Organizacji poza terytorium rządu przyjmującego; lub

    c) w przypadku rozwiązania Organizacji.

    5. Organizacja może zawrzeć z jednym członkiem lub większą ich liczbą porozumienia, które mają podlegają zatwierdzaniu przez Radę, odnoszące się do przywilejów i immunitetów koniecznych do sprawnego funkcjonowania niniejszego porozumienia.

    Compare | top
 • CZĘŚĆ TRZECIA
  POSTANOWIENIA FINANSOWE

  • ROZDZIAŁ VI
   FINANSE

   • Artykuł 23 - Finanse

    1. Do celów administrowania niniejszym porozumieniem prowadzony jest rachunek administracyjny. Wydatki niezbędne do celów administrowania niniejszym porozumieniem są księgowane na tym rachunku i muszą być pokrywane ze składek członkowskich wyznaczonych zgodnie z artykułem 25. Jednakże, jeśli członek zażąda specjalnych usług, Rada może spełnić to żądanie i domagać się, aby członek za nie zapłacił.

    2. Rada może ustanowić oddzielne rachunki na cele szczególne zgodnie z celami niniejszego porozumienia. Rachunki te są finansowane z dobrowolnych składek członków lub innych organów.

    3. Rok budżetowy Organizacji jest taki sam, jak rok kakaowy.

    4. Wydatki delegacji uczestniczących w pracach Rady, Komitetu Wykonawczego lub innego komitetu Rady bądź Komitetu Wykonawczego są pokrywane przez zainteresowanych członków.

    5. Jeżeli stan finansowy Organizacji nie zapewnia lub prawdopodobnie nie zapewni finansowania na resztę roku kakaowego, dyrektor zarządzający zwołuje w ciągu 20 dni roboczych sesję nadzwyczajną Rady, chyba że Rada ma w inny sposób zaplanowane odbycie posiedzenia w ciągu 30 dni kalendarzowych.

    Compare | top
   • Artykuł 24 - Odpowiedzialność członków

    Odpowiedzialność członka jest ograniczona zakresem jego zobowiązań dotyczących składek przewidzianych w niniejszym porozumieniu. Uznaje się, że strony trzecie współpracujące z Radą są powiadamiane o postanowieniach niniejszego porozumienia odnoszących się do uprawnień Rady i obowiązków członków, w szczególności artykułu 7 ustęp 2 oraz zdania pierwszego niniejszego artykułu.

    Compare | top
   • Artykuł 25 - Zatwierdzenie budżetu administracyjnego i wyznaczanie składek

    1. W drugim półroczu każdego roku budżetowego Rada zatwierdza budżet administracyjny Organizacji na następny rok budżetowy i wyznacza składkę każdego członka do budżetu.

    2. Składki wszystkich członków do budżetu administracyjnego w każdym roku budżetowym są proporcjonalne do stosunku między liczbą głosów, którą posiada dany członek w czasie zatwierdzania budżetu administracyjnego na dany rok, a ogólną liczbą głosów wszystkich członków. Do celów wyznaczenia składki liczone są głosy każdego członka, bez względu na zawieszenia praw do głosowania i związany z tym ponowny podział głosów.

    3. Początkowa składka każdego członka wstępującego do Organizacji jest wyznaczana przez Radę na podstawie liczby głosów posiadanych przez niego oraz okresu, jaki pozostał w bieżącym roku budżetowym, przy czym poziom składek pozostałych członków za dany rok nie podlega zmianie.

    4. Jeżeli niniejsze porozumienie wejdzie w życie przed rozpoczęciem pierwszego pełnego roku budżetowego, Rada na pierwszej sesji zatwierdza budżet administracyjny obejmujący okres pozostający do początku pierwszego pełnego roku budżetowego.

    Compare | top
   • Artykuł 26 - Wpłaty składek do budżetu administracyjnego

    1. Składki do budżetu administracyjnego w każdym roku budżetowym wpłaca się w pełni wymienialnej walucie. Są one wyłączone spod ograniczeń walutowych, a ich termin płatności przypada na pierwszy dzień danego roku budżetowego. Termin płatności składek w odniesieniu do roku budżetowego, w którym członkowie wstąpili do Organizacji, przypada na pierwszy dzień ich członkostwa.

    2. Składki do budżetu administracyjnego zatwierdzone na podstawie artykułu 25 ustęp 4 są płatne w ciągu trzech miesięcy od daty ich wyznaczenia.

    3. Jeżeli pod koniec okresu pięciu miesięcy od rozpoczęcia roku budżetowego lub, w przypadku nowych członków, trzech miesięcy po wyznaczeniu składek przez Radę, członek nie wpłaci pełnej składki do budżetu administracyjnego, dyrektor zarządzający żąda od członka jak najszybszego wniesienia opłaty. Jeżeli po upływie dwóch miesięcy od wystosowania żądania przez dyrektora zarządzającego członek ten nadal nie uiścił składki, zawiesza się prawa do głosowania tego członka w Radzie i Komitecie Wykonawczym do czasu zapłacenia składki w pełnej wysokości.

    4. Członek, którego prawa do głosowania zostały zawieszone na podstawie ustępu 3 niniejszego artykułu, nie jest pozbawiany innych praw ani zwalniany z obowiązków nałożonych w ramach niniejszego porozumienia, o ile Rada, w drodze głosowania nadzwyczajnego, nie postanowi inaczej. Nadal ciąży na nim obowiązek zapłacenia składki, a także pokrywania pozostałych zobowiązań finansowych na podstawie niniejszego porozumienia.

    5. Rada rozważa kwestie członkostwa danego członka w przypadku niezapłacenia przez niego składek za okres dwóch lat. W drodze głosowania nadzwyczajnego może postanowić o utracie jego praw członkowskich i/lub zaprzestaniu uwzględniania go w kwestiach budżetowych. Nadal na członku ciążą pozostałe zobowiązania finansowe wynikające z niniejszego porozumienia. Poprzez spłatę zaległości członek odzyskuje prawa członkowskie. Wpłaty dokonywane przez członków są zaliczane najpierw na poczet zaległości, a nie na bieżące składki.

    Compare | top
   • Artykuł 27 - Kontrola i publikacja sprawozdań rachunkowych

    1. Jak najszybciej, a najpóźniej sześć miesięcy po zamknięciu każdego roku budżetowego, kontrolowane są sprawozdania rachunkowe Organizacji za dany rok budżetowy i bilans na zamknięcie danego roku budżetowego w ramach rachunków określonych w artykule 23. Kontrola przeprowadzana jest przez niezależnych rewidentów o uznanej pozycji we współpracy z dwoma dyplomowanymi rewidentami pochodzącymi z rządów Państw Członkowskich, jednym wywodzącym się spośród członków wywożących, a jednym spośród członków przywożących, którzy wybierani są przez Radę na każdy rok budżetowy. Organizacja nie płaci za fachowe usługi rewidentów pochodzących z rządów Państw Członkowskich. Jednakże koszty podróży i utrzymania mogą być pokrywane przez Organizację na warunkach określonych przez Radę.

    2. Warunki wyznaczania niezależnych rewidentów o uznanej pozycji, jak również zamiary i cele kontroli, są ustanawiane w regulacjach finansowych Organizacji. Po kontroli sprawozdanie rachunkowe Organizacji i bilans przedstawiane są Radzie do zatwierdzenia na kolejnej sesji zwyczajnej.

    3. Zostają opublikowane zbiorcze pokontrolne sprawozdanie rachunkowe i bilans.

    Compare | top
   • Artykuł 28 - Relacje ze Wspólnym Funduszem oraz pozostałymi wielostronnymi i wzajemnymi donatorami

    1. Organizacja w pełni korzysta z ułatwień oferowanych przez Wspólny Fundusz Surowcowy w celu wspomagania przygotowania i finansowania projektów prowadzonych w interesie gospodarki kakaowej.

    2. Organizacja stara się współpracować z innymi organizacjami międzynarodowymi, jak również agencjami wielostronnych i wzajemnych donatorów, w celu uzyskania w miarę potrzeb finansowania programów i projektów prowadzonych w interesie gospodarki kakaowej.

    3. W żadnym przypadku Organizacja nie zaciąga finansowych zobowiązań związanych z projektami, zarówno w swoim imieniu, jak i w imieniu członków. Żaden członek z tytułu swojego członkostwa w Organizacji nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek zobowiązania wynikające z pożyczek zaciągniętych lub kredytów udzielonych przez innego członka lub podmiot w związku z takimi projektami.

    Compare | top
   • Artykuł 29 - Rola Organizacji w odniesieniu do projektów

    1. Organizacja stara się wspomagać członków w przygotowywaniu projektów prowadzonych w interesie gospodarki kakaowej, które mają być finansowane przez inne agencje lub organy.

    2. W wyjątkowych przypadkach Rada zatwierdza udział Organizacji w realizacji zatwierdzonych projektów. W żadnym wypadku nie może być ono związane z dodatkowymi kosztami pokrywanymi z budżetu administracyjnego Organizacji.

    Compare | top
  • ROZDZIAŁ VII
   KOMISJA KONSULTACYJNA DO SPRAW ŚWIATOWEJ GOSPODARKI KAKAOWEJ

   • Artykuł 30 - Ustanowienie Komisji Konsultacyjnej do spraw Światowej Gospodarki Kakaowej

    1. Rada ustanawia Komisję Konsultacyjną do spraw Światowej Gospodarki Kakaowej w celu zachęcenia ekspertów z prywatnego sektora, określonego w artykule 2 niniejszego porozumienia, do aktywnego udziału w pracy Organizacji i wspieraniu ciągłego dialogu między ekspertami z sektora publicznego i prywatnego.

    2. Komisja stanowi organ konsultacyjny, wydający zalecenia Radzie we wszystkich sprawach mieszczących się w zakresie niniejszego porozumienia.

    Compare | top
   • Artykuł 31 - Skład Komisji Konsultacyjnej do spraw Światowej Gospodarki Kakaowej

    1. Komisja Konsultacyjna do spraw Światowej Gospodarki Kakaowej składa się z ekspertów należących do wszystkich sektorów gospodarki kakaowej, takich jak:

    a) stowarzyszenia handlu i przemysłu;

    b) krajowe i regionalne organizacje producentów kakao, pochodzące zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego;

    c) krajowe organizacje eksporterów kakao;

    d) instytuty badań nad kakao;

    e) inne stowarzyszenia lub instytucje z prywatnego sektora zainteresowane gospodarką kakaową.

    2. Ci eksperci działają we własnym imieniu lub odpowiednich stowarzyszeń.

    3. Członkowie Organizacji mogą w niej zasiadać jako obserwatorzy.

    4. Komisja składa się z siedmiu członków pochodzących z krajów wywozu i siedmiu członków z krajów przywozu, określonych w ustępie 1 niniejszego artykułu, mianowanych przez Radę co dwa lata kakaowe. Członkowie mogą wyznaczyć co najmniej jednego zastępcę i doradcę. W świetle doświadczeń Komisji Rada może zwiększyć liczbę członków Komisji.

    5. Do udziału w jej pracach Komisja może także zaprosić wybitnych ekspertów lub osoby mające wysoką pozycję zawodową w określonej dziedzinie, z sektora publicznego i prywatnego.

    6. Przewodniczący Komisji jest wybierany spośród jej członków. Co dwa lata kakaowe przewodnictwo jest wymieniane między krajami wywozu i przywozu.

    7. Po jej ustanowieniu Komisja Konsultacyjna opracowuje swój regulamin i rekomenduje go do przyjęcia przez Radę.

    Compare | top
   • Artykuł 32 - Obowiązki Komisji Konsultacyjnej do spraw Światowej Gospodarki Kakaowej

    1. Komisja, działając w charakterze ciała doradczego, wypełnia między innymi następujące zadania:

    a) przyczynia się do rozwoju zrównoważonej gospodarki kakaowej;

    b) identyfikuje zagrożenia dla podaży i popytu oraz proponuje działania w celu podjęcia wyzwania;

    c) ułatwia wymianę informacji na temat produkcji, spożycia i zapasów; oraz

    d) udziela porad w pozostałych sprawach związanych z kakao mieszczących się w zakresie niniejszego porozumienia.

    2. Komisja może ad hoc ustanowić grupy robocze, które wspomogą ją w wypełnianiu obowiązków przy założeniu, że koszty ich działania nie będą pociągały za sobą konsekwencji dla budżetu Organizacji.

    3. W miarę potrzeby Komisję wspomaga dyrektor zarządzający.

    Compare | top
   • Artykuł 33 - Posiedzenia Komisji Konsultacyjnej do spraw Światowej Gospodarki Kakaowej

    1. W ramach ogólnej zasady Komisja zbiera się dwa razy w roku w siedzibie Organizacji w czasie sesji zwyczajnych Rady. Za zgodą Rady Komisja może odbyć dodatkowe posiedzenia.

    2. Jeżeli Rada przyjmie zaproszenie członka do odbycia posiedzenia na jego terytorium, także Komisja zbiera się na tym terytorium. W takim przypadku kosztami dodatkowymi ponad te, które są ponoszone, gdy posiedzenie odbywa się w siedzibie Organizacji, obciążony jest ten członek.

    3. Przewodniczący Komisji w powiązaniu z dyrektorem zarządzającym ustala porządek dzienny posiedzeń.

    4. Komisja systematycznie składa sprawozdania Radzie na temat obrad.

    Compare | top
 • CZĘŚĆ CZWARTA
  POSTANOWIENIA ODNOSZĄCE SIĘ DO RYNKU

  • ROZDZIAŁ VIII
   PODAŻ I POPYT

   • Artykuł 34 - Komitet do spraw Rynku

    1. Aby przyczynić się do jak największego rozwoju gospodarki kakaowej i zrównoważonego wzrostu produkcji i spożycia w celu zapewnienia trwałej równowagi między podażą a popytem, Rada ustanawia Komitet do spraw Rynku składający się ze wszystkich członków wywożących i przywożących. Celem Komitetu jest ocena trendów oraz perspektyw produkcji i spożycia kakao, zapasów i cen, a także identyfikowanie nierównowagi rynkowej we wczesnym stadium, jak również przeszkód w zwiększaniu spożycia kakao tak w krajach wywozu, jak i przywozu.

    2. Na pierwszej sesji po rozpoczęciu nowego roku kakaowego Komitet do spraw Rynku bada roczne prognozy światowej produkcji i spożycia na kolejne pięć lat kakaowych. Dyrektor zarzą dzający dostarcza dane niezbędne do przygotowania tych prognoz. W miarę potrzeb prognozy te są corocznie przeglądane i zmieniane.

    3. Dyrektor zarządzający przedstawia także, wyłącznie do celów ilustracyjnych, różnorodne scenariusze oparte na indykatywnych danych, dotyczące rocznej globalnej produkcji niezbędnej do osiągnięcia i utrzymania równowagi między podażą a popytem przy danych poziomach rzeczywistych cen. Do czynników, które należy uwzględnić, należą spodziewane odchylenia w produkcji i spożycia zgodnie z ruchami rzeczywistych cen oraz szacowane zmiany w poziomach zapasów.

    4. Na podstawie tych prognoz, w celu rozwiązania problemów nierównowagi rynkowej w średnio- i długofalowej perspektywie, członkowie wywożący mogą zobowiązać się do koordynowania krajowej polityki produkcji.

    5. Wszyscy członkowie starają się starają się zachęcać do spożywania kakao w swoich krajach. Każdy członek odpowiada za środki i metody, które wykorzystuje do tego celu. W szczególności wszyscy członkowie dążą do usunięcia lub ograniczenia wewnętrznych przeszkód w zwiększaniu spożycia kakao. W tym względzie członkowie regularnie przekazują dyrektorowi zarządzającemu informacje na temat odnośnych wewnętrznych postanowień i środków, a także pozostałe informacje dotyczące spożycia kakao, włącznie z podatkami krajowymi i taryfami celnymi.

    6. Na każdą zwykłą sesję Rady Komitet przedkłada szczegółowe sprawozdania, na podstawie których Rada ocenia ogólną sytuację, w szczególności zmiany w globalnej podaży i popycie w świetle postanowień niniejszego artykułu. Na podstawie tej oceny Rada może kierować do członków zalecenia.

    7. Komitet opracowuje swój regulamin.

    8. W razie konieczności Komitet jest wspomagany przez dyrektora zarządzającego.

    Compare | top
   • Artykuł 35 - Przejrzystość rynku

    1. W celu wspierania przejrzystości rynku Organizacja uaktualnia informacje w odniesieniu do członków na temat przerobu, spożycia, produkcji, wywozu (włącznie z powrotnym wywozem) i przywozem kakao oraz wyrobów kakaowych, a także zapasów. W tym celu członkowie w odpowiednim czasie dostarczają dyrektorowi zarządzającemu, w jak najszerszym zakresie, odnośne dane statystyczne jak najbardziej szczegółowe i dokładne.

    2. Jeżeli członek nie dostarczy lub napotyka trudności w dostarczeniu w odpowiednim terminie informacji statystycznych wymaganych przez Radę do sprawnego funkcjonowania organizacji, Rada może zażądać od danego członka wyjaśnienia powodów takiego uchybienia. Jeżeli okaże się potrzebna pomoc w tej kwestii, Rada może zaoferować niezbędne środki wsparcia w celu przezwyciężenia dotychczasowych trudności.

    3. Rada podejmuje dodatkowe środki, jakie uzna za konieczne, w celu uporania się z nieprzestrzeganiem postanowień niniejszego artykułu.

    4. Rada poczyni niezbędne uzgodnienia w celu systematycznego gromadzenia pozostałych informacji, które uzna za właściwe, do celów monitorowania rozwoju sytuacji rynkowej oraz oceny bieżących, a także potencjalnych zdolności produkcyjnych i konsumpcyjnych dotyczących kakao.

    Compare | top
   • Artykuł 36 - Zapasy

    1. W celu wspierania przejrzystości rynku w odniesieniu do poziomów światowych zapasów kakao każdy członek wspomaga dyrektora zarządzającego w uzyskiwaniu informacji na temat wielkości zapasów kakao w jego kraju. Najpóźniej do końca maja członkowie dostarczają dyrektorowi zarządzającemu, w jak największym zakresie, informacje o zapasach kakao będących w posiadaniu ich krajów na koniec poprzedniego roku kakaowego jak najszybciej, jak najbardziej szczegółowo i jak najdokładniej.

    2. Jeżeli członek nie dostarczy lub napotyka trudności w dostarczeniu w odpowiednim terminie informacji statystycznych na temat zapasów, wymaganych przez Radę do sprawnego funkcjonowania Organizacji, Rada może zażądać od danego członka wyjaśnienia powodów takiego uchybienia. Jeżeli okaże się potrzebna pomoc w tej kwestii, Rada może zaoferować niezbędne środki wsparcia w celu przezwyciężenia dotychczasowych trudności.

    3. Dyrektor zarządzający dąży do nawiązania wszechstronnej współpracy z sektorem prywatnym w celu wykonania tego zadania, jednocześnie przestrzegając tajemnicy handlowej wiążącej się z tymi informacjami.

    4. Informacje odnoszą się do zapasów ziarna kakaowego.

    5. Dyrektor zarządzający przygotowuje roczne sprawozdanie dla Komitetu do spraw Rynku, dotyczące otrzymanych informacji na temat poziomów zapasów kakao na świecie.

    Compare | top
   • Artykuł 37 - Promowanie kakao

    1. Członkowie przyjmują na siebie zadanie zachęcania do spożywania czekolady i wyrobów kakaowych w celu zwiększenia wszelkimi środkami popytu na kakao.

    2. Aby osiągnąć ten cel, Rada ustanawia Komitet Promocyjny w celu promowania spożywania kakao.

    3. Komitet jest otwarty dla wszystkich członków Organizacji.

    4. Komitet obsługuje Fundusz Promocyjny i, za pośrednictwem dyrektora zarządzającego, administruje nim. Fundusz jest wykorzystywany wyłącznie do finansowania kampanii promocyjnych, sponsorowania badań związanych z spożyciem kakao i pokrywania związanymi z tym wydatków administracyjnych.

    5. Komitet dąży do nawiązania współpracy z sektorem prywatnym w celu wdrożenia swoich działań.

    6. Działania promocyjne Komitetu są finansowane ze środków, które mogą być wnoszone przez członków, podmioty nieczłonkowskie, inne organizacje i sektor prywatny. Uczestnicy lub instytucje należące do sektora prywatnego mogą wnosić swój wkład do programów promocyjnych zgodnie z trybem ustanowionym przez Komitet.

    7. Wszystkie decyzje Komitetu odnoszące się kampanii i działań promocyjnych są podejmowane przez członków wnoszących udział do Funduszu.

    8. Przed rozpoczęciem kampanii promocyjnej Komitet dąży do uzyskania zgody kraju, na którego terytorium ma być ona prowadzona.

    9. Komitet opracowuje swój regulamin oraz systematycznie składa sprawozdania Radzie.

    10. W miarę potrzeb Komitet jest wspomagany przez dyrektora zarządzającego.

    Compare | top
   • Artykuł 38 - Namiastki kakao

    1. Członkowie uznają, że używanie namiastek kakao może mieć negatywny wpływ na zwiększanie spożycia kakao i rozwój zrównoważonej gospodarki kakaowej. W tym względzie członkowie w pełni uwzględniają zalecenia i decyzje kompetentnych organów międzynarodowych.

    2. Dyrektor zarządzający systematycznie składa sprawozdania na temat rozwoju sytuacji Komitetowi do spraw Rynku. Na podstawie tych sprawozdań Komitet do spraw Rynku ocenia sytuację i, w razie konieczności, kieruje do Rady zalecenia dotyczące właściwych decyzji.

    Compare | top
  • ROZDZIAŁ IX
   ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARKI KAKAOWEJ

   • Artykuł 39 - Zrównoważona gospodarka kakaowa

    1. Członkowie wnikliwie rozpatrują kwestię trwałego zarządzania zasobami kakao w celu zapewnienia godziwych dochodów wszystkim udziałowcom gospodarki kakaowej, mając na uwadze zasady i cele trwałego rozwoju zawarte w Agendzie 21 przyjętej przez Konferencję Narodów Zjednoczonych w sprawie Ochrony Środowiska i Rozwoju (UNCED) dnia 14 czerwca 1992 roku.

    2. Organizacja służy jako punkt, w którym ogniskuje się stały dialog między wszystkimi udziałowcami, prowadzony w miarę potrzeb w celu popierania rozwoju zrównoważonej gospodarki kakaowej.

    3. Rada przyjmuje oraz okresowo ocenia programy i projekty związane ze zrównoważoną gospodarką kakaową, zgodnie z ustępem 1 niniejszego artykułu.

    4. W razie potrzeby Rada koordynuje te działania z innymi organami, aby nie powielać wysiłków.

    Compare | top
  • ROZDZIAŁ X
   POSTANOWIENIA ODNOSZĄCE SIĘ DO MONITOROWANIA RYNKU

   • Artykuł 40 - Cena dnia

    1. Do celów niniejszego porozumienia, w szczególności do monitorowania zmian rynku kakao, dyrektor zarządzający wylicza i publikuje cenę dnia ziarna kakaowego. Cena wyrażona jest w specjalnych prawach ciągnienia (SDR) na tonę.

    2. Cena dnia stanowi dzienną średnią notowań ziarna kakaowego z najbliższych trzech miesięcy wzmożonych transakcji terminowych na Londyńskiej Giełdzie Międzynarodowych Transakcji Futures i Opcji (LIFFE) oraz w Izbie Handlowej Miasta Nowy York przyjmując londyński czas zamknięcia. Ceny za tonę w Londynie są przeliczane na dolary amerykańskie z wykorzystaniem bieżących sześciomiesięcznym kursów wymiany w transakcjach terminowych w momencie zamknięcia giełdy w Londynie. Londyńska średnia cena wyznaczona w dolarach amerykańskich i cena nowojorska są przeliczane na równowartość SDR według odpowiedniego oficjalnego, dziennego kursu przeliczeniowego dolara amerykańskiego na SDR publikowanego przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Rada postanawia, jaka metoda obliczeń zostanie wykorzystana w przypadku, gdy dostępne będą notowania jedynie jednego z tych dwóch rynków kakao lub gdy Londyński Rynek Walutowy będzie zamknięty. Zmiana na następny trzymiesięczny okres następuje piętnastego dnia miesiąca bezpośrednio poprzedzającego najbliższy miesiąc wzmożonych płatności.

    3. Rada może, w drodze głosowania nadzwyczajnego, postanowić o wyborze innej metody wyliczania ceny dnia, jeżeli uzna, że będzie ona bardziej zadowalająca niż zalecana w niniejszym artykule.

    Compare | top
   • Artykuł 41 - Współczynniki przeliczeniowe

    1. Do celów określania równoważnika ziarna dla wyrobów kakaowych stosowane są następujące współczynniki przeliczeniowe: masło kakaowe 1,33; kuch i proszek kakaowy 1,18; pasta kakaowa/miazga kakaowa i śruta kakaowa 1,25. Rada może zdecydować w razie konieczności, że także inne wyroby zawierające kakao są wyrobami kakaowymi. Współczynniki przeliczeniowe dla wyrobów kakaowych innych niż te, które wymieniono w niniejszym ustępie, ustala Rada.

    2. Rada może, w drodze głosowania nadzwyczajnego, zmienić współczynniki przeliczeniowe zawarte w ustępie 1 niniejszego artykułu.

    Compare | top
  • ROZDZIAŁ XI
   INFORMACJE I BADANIA

   • Artykuł 42 - Informacje

    1. Organizacja działa jako globalne centrum informacyjne do efektywnego zbierania, porównywania, wymiany i rozpowszechniania informacji dotyczących wszystkich czynników związanych z kakao i wyrobami kakaowymi. Takie informacje obejmują:

    a) informacje statystyczne o światowej produkcji, cenach, wywozie i przywozie, spożyciu oraz zapasach kakao;

    b) w zakresie uznanym za właściwy – informacje techniczne na temat uprawy, wprowadzania do obrotu, transportu, przetwarzania, wykorzystania i spożycia kakao; oraz

    c) informacje o polityce rządów, podatkach, krajowych normach, postanowieniach i ustawodawstwie odnoszących się do kakao.

    2. Rada publikuje we właściwym czasie, ale nie rzadziej niż dwa razy w roku kakaowym, przewidywania co do produkcji i przerobu ziarna kakaowego w danym roku kakaowym.

    Compare | top
   • Artykuł 43 - Badania

    Rada wspiera, w zakresie, w jakim uzna ona za niezbędny, badania gospodarki kakaowej obejmującej produkcję i dystrybucję, włącznie z trendami i prognozami, wpływu środków rządowych w krajach wywozu oraz przywozu na produkcję i spożycie kakao, możliwości zwiększania spożycia kakao przez dotychczasowych i potencjalnych nowych konsumentów, a także oddziaływania niniejszego porozumienia na eksporterów i importerów kakao, w tym na warunki handlu. Może ona przedłożyć członkom zalecenia dotyczące przedmiotu tych badań. Wspierając wspomniane badania Rada może współpracować z organizacjami międzynarodowymi i innymi odpowiednimi instytucjami, a także sektorem prywatnym. Rada może także wspierać badania, po których należy spodziewać się zwiększenia przejrzystości rynku.

    Compare | top
   • Artykuł 44 - Badania naukowe i rozwój

    Rada zachęca do prowadzenia naukowej działalności badawczo-rozwojowej i wspiera ją w obszarach produkcji, transportu, przetwarzania i spożywania kakao, a także upowszechniania oraz praktycznego zastosowania wyników uzyskanych w tej dziedzinie. W tym celu Organizacja może współpracować z organizacjami międzynarodowymi, instytutami badawczymi i sektorem prywatnym.

    Compare | top
   • Artykuł 45 - Sprawozdanie roczne

    Rada publikuje sprawozdanie roczne.

    Compare | top
 • CZĘŚĆ PIĄTA
  POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

  • ROZDZIAŁ XII
   KAKAO ODMIANY SZLACHETNEJ LUB KAKAO AROMATYCZNE

   • Artykuł 46 - Kakao odmiany szlachetnej lub kakao aromatyczne

    1. Na pierwszej sesji po wejściu w życie niniejszego porozumienia, w razie konieczności, Rada dokonuje, w drodze głosowania nadzwyczajnego, oceny załącznika C do niniejszego porozumienia, określając wielkość produkcji i wywozu wyłącznie bądź częściowo kakao odmiany szlachetnej lub kakao aromatycznego przez kraje w nim wymienione. Następnie Rada może w dowolnym momencie okresu ważności porozumienia dokonać oceny załącznika C i, w razie konieczności, zmienić go w drodze głosowania nadzwyczajnego. W miarę potrzeb Rada zasięga w tej sprawie opinii ekspertów.

    2. Komitet do spraw Rynku może przedstawić Organizacji propozycje opracowania i wdrożenia systemu statystycznego dotyczącego produkcji kakao odmiany szlachetnej lub kakao aromatycznego oraz handlu nim.

    3. Rozpatrując wnikliwie znaczenie kakao odmiany szlachetnej lub kakao aromatycznego, członkowie badają i, w miarę potrzeb, przyjmują projekty odnoszące się do kakao odmiany szlachetnej lub kakao aromatycznego zgodnie z postanowieniami artykułów 37 i 39.

    Compare | top
  • ROZDZIAŁ XIII
   ZWOLNIENIE ZE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ ŚRODKI DYFERENCYJNE I ZARADCZE

   • Artykuł 47 - Zwolnienie ze zobowiązań w wyjątkowych okolicznościach

    1. Rada może, w drodze głosowania nadzwyczajnego, zwolnić członka ze zobowiązania ze względu na wyjątkowe i nagłe okoliczności, działanie siły wyższej lub zobowiązania międzynarodowe na mocy Karty Narodów Zjednoczonych w odniesieniu do terytoriów administrowanych przez system powierniczy.

    2. Udzielając członkowi zwolnienia na mocy ustępu 1 niniejszego artykułu Rada wyraźnie formułuje warunki, na których członek zostaje zwolniony ze zobowiązań, a także określa okres i przyczyny jego udzielenia.

    3. Bez względu na wyżej wymienione postanowienia niniejszego artykułu Rada nie udziela zwolnienia członkowi w odniesieniu do zobowiązania powstałego na mocy artykułu 26 do zapłacenia składek lub wynikającego z konsekwencji ich niezapłacenia.

    4. Podstawę obliczeń podziału głosów członka wywożącego, u którego Rada stwierdziła przypadek działania siły wyższej, stanowi rzeczywista wielkość jego wywozu w roku, w którym ten przypadek wystąpił, i w konsekwencji w kolejnych trzech latach po działaniu siły wyższej.

    Compare | top
   • Artykuł 48 - Środki dyferencyjne i zaradcze

    Rozwijający się członkowie przywożący oraz najsłabiej rozwinięte kraje będące członkami, na których interesy wpływają negatywnie środki podjęte na mocy niniejszego porozumienia, mogą wystąpić do Rady o zastosowanie środków dyferencyjnych i zaradczych. Rada rozważa podjęcie właściwych środków w świetle postanowień rezolucji 93 (IV) przyjętej przez Konferencję ONZ do spraw Handlu i Rozwoju.

    Compare | top
  • ROZDZIAŁ XIV
   KONSULTACJE, SPORY I SKARGI

   • Artykuł 49 - Konsultacje

    Każdy członek wszechstronnie i wnikliwie rozpatruje wszelkie dane przedstawione mu przez innego członka, dotyczące wykładni lub stosowania niniejszego porozumienia, oraz oferuje stosowną możliwość przeprowadzenia konsultacji. W toku takich konsultacji, na żądanie jednej ze stron i za zgodą drugiej, dyrektor zarządzający ustanawia właściwe postępowanie pojednawcze. Koszty takiego postępowania nie obciążają Organizacji. Jeżeli taka procedura prowadzi do rozwiązania, należy to zgłosić dyrektorowi zarządzającemu. Jeżeli nie znaleziono rozwiązania, na wniosek jednej ze stron sprawę można przekazać Radzie zgodnie z artykułem 50.

    Compare | top
   • Artykuł 50 - Spory

    1. Każdy spór dotyczący wykładni lub stosowania niniejszego porozumienia, który nie zostanie rozstrzygnięty w drodze negocjacji, na żądanie jednej ze stron sporu przekazywany jest Radzie w celu jego rozstrzygnięcia.

    2. Po przekazaniu Radzie sporu, na mocy ustępu 1 niniejszego artykułu, i jego omówieniu członkowie posiadający nie mniej niż jedną trzecią wszystkich głosów, lub dowolnych pięciu członków, mogą zażądać od Rady, zanim ta podejmie swoją decyzję, zasięgnięcia w sprawach spornych opinii Komisji konsultacyjnej ad hoc utworzonej w sposób opisany w ustępie 3 niniejszego artykułu.

    3. a) O ile Rada w drodze głosowania nadzwyczajnego nie postanowi inaczej, Komisja konsultacyjna ad hoc składa się z:

    i) dwóch osób wyznaczonych przez członków wywożących, z których jedna posiada szerokie doświadczenie w sprawach tego rodzaju, jak przedmiot sporu, zaś druga zdobyła odpowiednią pozycję i doświadczenie w środowisku prawniczym;

    ii) dwóch osób wyznaczonych przez członków przywożących, z których jedna posiada szerokie doświadczenie w sprawach tego rodzaju, jak przedmiot sporu, zaś druga zdobyła odpowiednią pozycję i doświadczenie w środowisku prawniczym; oraz

    iii) przewodniczącego wybranego jednomyślnie przez cztery osoby nominowane na mocy punktów i) i ii) albo, w razie, gdy nie dojdą one do porozumienia, przez przewodniczącego Rady.

    b) Obywatele członków mogą być wybierani w celu świadczenia usług w ramach Komisji konsultacyjnej ad hoc.

    c) Osoby wyznaczone do działania w Komisji konsultacyjnej ad hoc występują we własnym imieniu i nie przyjmują wskazówek od któregokolwiek z rządów.

    d) Koszty działania Komisji konsultacyjnej ad hoc pokrywa Organizacja.

    4. Opinia Komisji konsultacyjnej ad hoc wraz z jej uzasadnieniem jest przedkładana Radzie, która, po uwzględnieniu wszelkich istotnych informacji, rozstrzyga spór.

    Compare | top
   • Artykuł 51 - Skargi i działania podejmowane przez Radę

    1. Wszelkie skargi dotyczące niewywiązywania się przez jakiegokolwiek członka ze zobowiązań wynikających z niniejszego porozumienia, na żądanie członka wnoszącego skargę zostaną przekazane Radzie, która podejmuje decyzję w tej sprawie.

    2. Rada rozstrzyga o niewywiązaniu się członka ze zobowiązań wynikających z niniejszego porozumienia zwykłą dzieloną większością głosów, a także określa charakter naruszenia.

    3. W każdym przypadku, gdy Rada uzna, czy to w wyniku skargi, czy w inny sposób, że członek nie wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszego porozumienia, bez uszczerbku dla pozostałych środków, jakie szczególnie są przewidziane w pozostałych artykułach niniejszego porozumienia, w tym w artykule 61, może ona w drodze głosowania nadzwyczajnego:

    a) zawiesić prawa tego członka do głosowania w Radzie i Komitecie Wykonawczym; oraz

    b) jeśli uzna to za niezbędne, zawiesić dodatkowe prawa tego członka, obejmujące prawo do kandydowania na stanowisko lub piastowania takiego stanowiska w Radzie względnie w jednym z jej komitetów, do momentu wywiązania się przez niego ze zobowiązań.

    4. Członek, którego prawa do głosowania zostały zawieszone na mocy ustępu 3 niniejszego artykułu, nadal odpowiada za swoje zobowiązania finansowe i pozostałe wynikające z niniejszego porozumienia.

    Compare | top
  • ROZDZIAŁ XV
   STANDARD WARUNKÓW ŻYCIA I PRACY

   • Artykuł 52 - Standard warunków życia i pracy

    Członkowie rozważą poprawę standardu warunków życia i pracy ludności zatrudnionej w sektorze kakao, zgodnie ze stopniem rozwoju, mając na uwadze zasady przyjęte na forum międzynarodowym w powyższych sprawach. Ponadto członkowie postanawiają, że normy pracy nie będą wykorzystywane do protekcjonistycznych celów handlu.

    Compare | top
  • ROZDZIAŁ XVI
   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   • Artykuł 53 - Depozytariusz

    Depozytariuszem niniejszego porozumienia jest Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych.

    Compare | top
   • Artykuł 54 - Podpis

    Niniejsze porozumienie jest otwarte do podpisu w siedzibie głównej Organizacji Narodów Zjednoczonych od dnia 1 maja 2001 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku włącznie, dla stron Międzynarodowego porozumienia w sprawie kakao z 1993 roku oraz rządów zaproszonych na Konferencję ONZ w sprawie Kakao z 2000 roku. Rada, działając na mocy Porozumienia w sprawie kakao z 1993 roku lub na mocy niniejszego porozumienia, może jednakże przedłużyć jednokrotnie okres podpisywania niniejszego porozumienia. Rada niezwłocznie notyfikuje ten fakt depozytariuszowi.

    Compare | top
   • Artykuł 55 - Ratyfikacja, przyjęcie, zatwierdzenie

    1. Niniejsze porozumienie podlega ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu przez rządy sygnatariuszy zgodnie z ich odpowiednimi procedurami konstytucyjnymi.

    2. Dokumenty ratyfikacyjne, przyjmujące lub zatwierdzające zostają złożone u depozytariusza najpóźniej do dnia 31 grudnia 2003 roku. Rada, działając na mocy Międzynarodowego porozumienia w sprawie kakao z 1993 roku lub na mocy niniejszego porozumienia, może jednakże przedłużyć ten termin rządom sygnatariuszom, które nie będą w stanie złożyć dokumentów do tego dnia.

    3. Każdy rząd składając dokument ratyfikujący, przyjmujący lub zatwierdzający, w chwili złożenia go w depozycie wskazuje czy jest członkiem wywożącym, czy przywożącym.

    Compare | top
   • Artykuł 56 - Przystąpienie

    1. Niniejsze porozumienie jest otwarte na przystąpienie rządu każdego państwa, które jest uprawnione do jego podpisania.

    2. Rada określa, w którym Załączniku do niniejszego porozumienia należy umieścić państwo przystępujące, o ile takie państwo nie zostało wymienione w żadnym z tych załączników.

    3. Przystąpienie wchodzi w życie poprzez złożenie dokumentu przystąpienia u depozytariusza.

    Compare | top
   • Artykuł 57 - Notyfikacja tymczasowego stosowania

    1. Rząd sygnatariusz, który ma zamiar ratyfikować, przyjąć lub zatwierdzić niniejsze porozumienie, lub rząd, który zamierza przystąpić do porozumienia, a nie jest jeszcze w stanie złożyć dokumentu, może w dowolnym momencie notyfikować depozytariuszowi, zgodnie z procedurą konstytucyjną i/lub wewnętrznymi postanowieniami ustawowymi i wykonawczymi, tymczasowo stosowanie porozumienia albo z chwilą jego wejścia w życie zgodnie z artykułem 58, albo, jeśli już obowiązuje, z określoną datą. Każdy rząd przedkłada taką notyfikację bez względu na to, czy jest on członkiem wywożącym, czy przywożącym.

    2. Rząd, który notyfikował, na podstawie ustępu 1 niniejszego artykułu, stosowanie niniejszego porozumienia albo z chwilą wejścia w życie, albo z określoną datą, staje się od tego momentu członkiem tymczasowym. Pozostaje nim do daty złożenia przez niego dokumentu ratyfikacyjnego, przyjmującego lub zatwierdzającego, względnie dokumentu przystąpienia.

    Compare | top
   • Artykuł 58 - Wejście w życie

    1. Niniejsze porozumienie ostatecznie wchodzi w życie dnia 1 października 2003 roku, lub w dowolnym momencie po tym terminie, o ile do takiej daty rządy reprezentujące przynajmniej pięć krajów wywozu dokonujących co najmniej 80 % całkowitego wywozu krajów wymienionych w załączniku A oraz rządy reprezentujące kraje przywozu realizujące przynajmniej 60 % całkowitego przywozu, przedstawione w załączniku B, złożyły swoje dokumenty ratyfikacyjne, przyjmujące lub zatwierdzające, względnie dokumenty przystąpienia, u depozytariusza. Niniejsze porozumienie ostatecznie wchodzi w życie także po jego tymczasowym wejściu w życie i spełnieniu udziału procentowego rządów, które złożyły dokumenty ratyfikacyjne, przyjmujące lub zatwierdzające, względnie dokumenty przystąpienia.

    2. Niniejsze porozumienie wchodzi w życie tymczasowo dnia 1 stycznia 2002 roku, o ile do tej daty rządy reprezentujące przynajmniej pięć krajów wywozu dokonujących co najmniej 80 % całkowitego wywozu krajów wymienionych w załączniku A oraz rządy reprezentujące kraje przywozu realizujące co najmniej 60 % całkowitego przywozu, przedstawione w załączniku B, złożyły swoje dokumenty ratyfikacyjne, przyjmujące lub zatwierdzające, względnie dokumenty przystąpienia, bądź notyfikowały depozytariuszowi tymczasowe stosowanie niniejszego porozumienia z chwilą jego wejścia w życie. Takie rządy są członkami tymczasowymi.

    3. Jeżeli wymagania dotyczące wejścia w życie na podstawie ustępu 1 lub 2 niniejszego artykułu nie zostały spełnione do dnia 1 września 2002 roku, Sekretarz Generalny ONZ jak najszybciej zwołuje posiedzenie tych rządów, które złożyły dokumenty ratyfikacyjne, przyjmujące lub zatwierdzające, względnie dokumenty przystąpienia, bądź notyfikowały depozytariuszowi tymczasowe stosowanie niniejszego porozumienia. Rządy te mogą podjąć decyzję, czy wprowadzają w życie niniejsze porozumienie ostatecznie lub tymczasowo u siebie, w całości lub części, w terminie przez siebie określonym, czy przyjmą inne ustalenia, jakie uznają za stosowne.

    4. W odniesieniu do rządu, w którego imieniu złożono dokument ratyfikacyjny, przyjmujący lub zatwierdzający, względnie dokument przystąpienia bądź notyfikację tymczasowego stosowania po wejściu w życie niniejszego porozumienia, zgodnie z ustępem 1, 2 lub 3 niniejszego artykułu, dokument ten staje się skuteczny od daty jego złożenia, zaś notyfikacja dotycząca tymczasowego stosowania zgodnie z postanowieniami artykułu 57 ustęp 1.

    Compare | top
   • Artykuł 59 - Zastrzeżenia

    Do postanowień niniejszego porozumienia nie można zgłaszać żadnych zastrzeżeń.

    Compare | top
   • Artykuł 60 - Wystąpienie

    1. W każdym momencie po wejściu w życie niniejszego porozumienia członek może wystąpić z porozumienia składając u depozytariusza pisemne wypowiedzenie. O podjętych działaniach bezzwłocznie informuje Radę.

    2. Wystąpienie staje się skuteczne 90 dni po otrzymaniu przez depozytariusza wypowiedzenia. Jeżeli, w wyniku wystąpienia, liczba członków niniejszego porozumienia spadnie poniżej wymagań przewidzianych w artykule 58 ustęp 1 koniecznych do jego wejścia w życie, Rada zbiera się na sesji nadzwyczajnej w celu oceny sytuacji i podjęcia właściwych decyzji.

    Compare | top
   • Artykuł 61 - Wykluczenie

    Jeżeli Rada stwierdzi, na podstawie artykułu 51 ustęp 3, że członek nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszego porozumienia, a następnie zdecyduje, że utrudnia to funkcjonowanie niniejszego porozumienia, może ona, w drodze głosowania nadzwyczajnego, wykluczyć takiego członka z Organizacji. Rada niezwłocznie notyfikuje takie wykluczenie depozytariuszowi. Dziewięćdziesiąt dni po podjęciu decyzji przez Radę członek ten przestaje być członkiem Organizacji.

    Compare | top
   • Artykuł 62 - Rozliczenia z członkami występującymi lub wykluczonymi

    Rada ustala wszelkie rozliczenia z występującymi lub wykluczonymi członkami. Organizacja zatrzymuje wszelkie kwoty już zapłacone przez występującego lub wykluczonego członka, a jednocześnie członek taki pozostaje nadal zobowiązany do zapłacenia wszelkich należnych kwot na rzecz Organizacji w chwili wejścia w życie wystąpienia lub wykluczenia, z wyjątkiem przypadku, gdy Umawiająca się Strona nie może przyjąć zmiany i w konsekwencji przestaje uczestniczyć w niniejszym porozumieniu na mocy postanowień artykułu 64 ustęp 2, wówczas Rada może ustalić takie rozliczenie, jakie uzna za słuszne.

    Compare | top
   • Artykuł 63 - Okres ważności, jego przedłużenie i rozwiązanie porozumienia

    1. Niniejsze porozumienie pozostaje w mocy do końca piątego pełnego roku kakaowego upływającego od jego wejścia w życie, o ile nie zostanie przedłużone na mocy ustępu 3 niniejszego artykułu lub rozwiązane wcześniej na mocy ustępu 4 niniejszego artykułu.

    2. Podczas obowiązywania niniejszego porozumienia Rada może je renegocjować w drodze głosowania nadzwyczajnego, aby wprowadzić renegocjowane porozumienie z końcem piątego roku kakaowego określonego w ustępie 1 niniejszego artykułu lub z końcem okresu przedłużonego decyzją Rady na mocy ustępu 3 niniejszego artykułu.

    3. Rada może w drodze głosowania nadzwyczajnego przedłużyć niniejsze porozumienie w całości lub w części na dwa okresy, z których każdy nie przekracza dwóch lat kakaowych. Rada notyfikuje depozytariuszowi takie przedłużenie.

    4. Rada może w każdym momencie w drodze głosowania nadzwyczajnego postanowić o rozwiązaniu niniejszego porozumienia. Takie rozwiązanie staje się skuteczne od dnia, który wyznaczy Rada, zakładając że zobowiązania członków wynikające z artykułu 26 nadal pozostają w mocy do chwili zwolnienia od zobowiązań finansowych odnoszących się do funkcjonowania niniejszego porozumienia. Rada notyfikuje depozytariuszowi taką decyzję.

    5. Bez względu na sposób rozwiązania porozumienia Rada działa dalej tak długo, jak długo jest to konieczne do likwidacji Organizacji, dokonania rozliczeń i wyprzedania jej majątku. W tym okresie Rada ma niezbędne uprawnienia do zakończenia wszelkich spraw administracyjnych i finansowych.

    6. Bez względu na postanowienia artykułu 60 ustęp 2, członek, który nie życzy sobie uczestniczyć w porozumieniu przedłużonym na mocy niniejszego artykułu, informuje o tym depozytariusza i Radę. Taki członek przestaje być stroną niniejszego porozumienia z początkiem okresu rozszerzenia.

    Compare | top
   • Artykuł 64 - Zmiany

    1. Rada może zalecić Umawiającym się Stronom, w drodze głosowania nadzwyczajnego, zmiany niniejszego porozumienia. Zmiany wejdą w życie 100 dni po otrzymaniu przez depozytariusza notyfikacji przyjęcia przez Umawiające się Strony reprezentujące co najmniej 75 % członków wywożących posiadających przynamniej 85 % głosów należących do członków wywożących, a także przez Umawiające się Strony reprezentujące co najmniej 75 % członków przywożących posiadających przynajmniej 85 % głosów należących do członków przywożących, bądź w terminie późniejszym, który Rada może ustalić w drodze głosowania nadzwyczajnego. Rada może określić termin, w którym Umawiające się Strony notyfikują depozytariuszowi przyjęcie przez nie zmian. Jeżeli zmiany nie wejdą w życie do tego czasu, należy uznać, że zostały one wycofane.

    2. Każdy członek, w imieniu którego nie zostało notyfikowane przyjęcie zmian do dnia ich wejścia w życie, przestaje uczestniczyć w niniejszym porozumieniu od wspomnianego dnia, o ile Rada nie zadecyduje o przedłużeniu temu członkowi ustalonego terminu na przyjęcie zmian w celu umożliwienia mu zakończenia wewnętrznych procedur. Taki członek nie jest związany zmianami, zanim nie notyfikuje ich przyjęcia.

    3. Niezwłocznie po przyjęciu zalecenia zmian Rada przekazuje depozytariuszowi kopie tekstu zmian. Rada przekazuje mu informacje niezbędne do ustalenia, czy otrzymane notyfikacje są wystarczające do wejścia zmian w życie.

    Compare | top
  • ROZDZIAŁ XVII
   POSTANOWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE I PRZEJŚCIOWE

   • Artykuł 65 - Specjalny Fundusz Rezerwowy

    1. Specjalny Fundusz Rezerwowy jest utrzymywany wyłącznie do celów pokrycia wydatków związanych z ostateczną likwidacją Organizacji. Rada postanawia o sposobie wykorzystania odsetek uzyskanych dzięki temu Funduszowi.

    2. Specjalny Fundusz Rezerwowy, ustanowiony przez Radę na mocy Międzynarodowego porozumienia w sprawie kakao z 1993 roku, zostaje przeniesiony do niniejszego porozumienia do celów określonych w ustępie 1.

    3. Od podmiotu niebędącego członkiem Międzynarodowego porozumienia w sprawie kakao z 1993 roku, który zostaje członkiem niniejszego porozumienia, wymaga się wpłacenia składki na Specjalny Fundusz Rezerwowy. Składka takiego członka jest wyznaczana przez Radę na podstawie liczby głosów uzyskanych przez tego członka.

    Compare | top
   • Artykuł 66 - Pozostałe postanowienia uzupełniające i przejściowe

    1. Uznaje się, że niniejsze porozumienie zastępuje Międzynarodowe porozumienie w sprawie kakao z 1993 roku.

    2. Wszystkie dokumenty wydane przez Organizację lub jej organy na mocy Międzynarodowego porozumienia w sprawie kakao z 1993 roku, które stają się skuteczne od dnia wejścia w życie niniejszego porozumienia, i warunki, których wygaśnięcie nie jest przewidziane w tym terminie, pozostają skuteczne aż do wprowadzenia zmian na mocy postanowień niniejszego porozumienia.

    Compare | top