Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Konwencja dotycząca rozpoczęcia kroków nieprzyjacielskich

Compare
 • Uważając, że dla zabezpieczenia stosunków pokojowych ważnem jest, aby kroki nieprzyjacielskie nie rozpoczynały się bez uprzedniego zawiadomienia, że ważnem jest również, aby stan wojny był notyfikowany bez zwłoki mocarstwom neutralnym;

  pragnąc zawrzeć konwencję w tym celu, mianowały swymi pełnomocnikami: (pominięto),

  którzy po złożeniu swych pełnomocnictw, uznanych za dobre i należyte co do formy, zgodzili się na następujące postanowienia:

  Compare | top
 • Artykuł 1

  Układające się mocarstwa uznają, iż kroki wojenne między niemi nie powinny się rozpoczynać bez uprzedniego i niedwuznacznego zawiadomienia, które będzie mieć formę bądź umotywowanego wypowiedzenia wojny, bądź formę ultimatum z warunkowem wypowiedzeniem wojny.

  Compare | top
 • Artykuł 2

  Stan wojny powinien być mocarstwom neutralnym bez zwłoki zakomunikowany i wywrze swe skutki w stosunku do nich dopiero po otrzymaniu notyfikacji, która może być uskuteczniona nawet za pomocą telegrafu. Wszakże nie mogą neutralne państwa powoływać się na nieotrzymanie tego zawiadomienia, jeżeli było ustalone w sposób niewątpliwy, że o stanie wojny istotnie wiedziały.

  Compare | top
 • Artykuł 3

  Artykuł 1-szy niniejszej konwencji wywrze skutek na wypadek wojny między dwoma lub kilkoma państwami układającemi się. Artykuł 2-gi obowiązuje w stosunkach pomiędzy jednem państwem układającem się, znajdującem się w stanie wojny, a mocarstwami neutralnemi, również do konwencji należącemi.

  Compare | top
 • Artykuł 4

  Niniejsza konwencja zostanie jak najprędzej ratyfikowana.

  Dokumenty ratyfikacyjne złożone będą w Hadze. Pierwsze złożenie ratyfikacji będzie stwierdzone przez protokół, podpisany przez przedstawicieli mocarstw, które biorą w nim udział, oraz przez Holenderskiego Ministra Spraw Zagranicznych.

  Następne złożenia dokumentów ratyfikacyjnych wykonywać się będą za pomocą notyfikacji pisemnej na imię Rządu Holenderskiego z załączeniem dokumentu ratyfikacyjnego. Należycie zaświadczona kopja protokółu, dotyczącego pierwszego złożenia ratyfikacji, notyfikacji wspomnianych w ustępie poprzednim, jako też dokumentów ratyfikacyjnych będzie natychmiast doręczona staraniem Rządu Holenderskiego i drogą dyplomatyczną mocarstwom zaproszonym na II-gą Konferencję Pokojową, jak również innym mocarstwom, które przystąpią do konwencji. W wypadkach, wskazanych w poprzednim ustępie, wspomniany Rząd zakomunikuje im również datę, w której notyfikację otrzymał.

  Compare | top
 • Artykuł 5

  Mocarstwa nie sygnujące mogą przystąpić do niniejszej Konwencji.

  Mocarstwo, które pragnie przystąpić, pisemnie notyfikuje swój zamiar Rządowi Holenderskiemu, przesyłając akt o przystąpieniu, który będzie złożony w archiwach wspomnianego Rządu.

  Rząd ten prześle natychmiast wszystkim innym mocarstwom zaświadczoną kopję notyfikacji i aktu przystąpienia, podając datę, w której otrzymał tę notyfikację.

  Compare | top
 • Artykuł 6

  Niniejsza konwencja stanie się obowiązującą dla mocarstw, które wezmą udział w pierwszem złożeniu ratyfikacji, w 60 dni po dacie zaprotokółowania tego złożenia ratyfikacji, zaś dla mocarstw, które zaratyfikują lub przystąpią później, w 60 dni po otrzymaniu przez Rząd Holenderski notyfikacji o ich ratyfikacji lub przystąpieniu.

  Compare | top
 • Artykuł 7

  Gdyby która z Wysokich układających się Stron zechciała wypowiedzieć powyższą konwencję, wypowiedzenie to winno być notyfikowane pisemnie Rządowi Holenderskiemu, który natychmiast prześle innym mocarstwom poświadczone kopje tejże notyfikacji, równocześnie komunikując im datę, w której tę notyfikację otrzymał.

  Wypowiedzenie to obowiązuje tylko w stosunku do mocarstwa, które zgłosiło je i wchodzi w życie po roku od chwili otrzymania o tem notyfikacji przez Rząd Holenderski.

  Compare | top
 • Artykuł 8

  W rejestrze, prowadzonym przez Holenderskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wskazana będzie data złożenia dokumentów ratyfikacyjnych, dokonanego zgodnie z art. 4, alinea 3 i 4, jak również data, w której otrzymane były notyfikacje o przystąpieniu (art. 5, ustęp 2) lub o wypowiedzeniu (art. 7, ustęp 1).

  Każde z mocarstw układających się dopuszczone jest do wglądu do tego rejestru oraz może żądać zaświadczonych wyciągów z tegoż.

  Compare | top
 • Na dowód czego pełnomocnicy zaopatrzyli niniejszą konwencję swemi podpisami.

  Sporządzono w Hadze 18 października 1907 r. w jednym egzemplarzu, który złożony zostaje w Archiwum Rządu Holenderskiego, a którego kopje zaświadczone za zgodność będą doręczone drogą dyplomatyczną mocarstwom zaproszonym na II-gą Konferencję Pokojową.

  Compare | top