Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Europejskie porozumienie o przekazywaniu odpowiedzialności za uchodźców

Compare
 • Panstwa Czlonkowskie Rady Europy, sygnatariusze niniejszego porozumienia,zwazywszy, ze celem Rady Europy jest osiagniecie wiekszej jednosci pomiedzy jej czlonkami; chcac polepszyc sytuacje uchodzców w Panstwach Czlonkowskich Rady Europy; pragnac ulatwic stosowanie artykulu 28 Konwencji dotyczacej statusu uchodzców z dnia 28 lipca

  1951 r. oraz punktów 6 i 11 jej zalacznika, w szczególnosci w sytuacji, w której uchodzca osiedlil sielegalnie na terytorium innej Umawiajacej sie Strony;

  zainteresowane zwlaszcza okresleniem, w duchu liberalnym i humanitarnym, warunków, na jakich odpowiedzialnoscza wydanie dokumentu podrózy jest przekazywana z jednej Umawiajacej sie Strony do drugiej;

  zwazywszy, ze pozadane jest jednolite uregulowanie tego problemu pomiedzy Panstwami Czlonkowskimi Rady Europy, uzgodnily, co nastepuje:

  Compare | top
 • Artykuł 1

  W rozumieniu niniejszego porozumienia:

  a) "uchodzca" oznacza osobe, do której stosuje sie Konwencje dotyczaca statusu uchodzców z dnia 28 lipca 1951 r. lub, zaleznie od okolicznosci, Protokól dotyczacy statusu uchodzców z dnia 31 stycznia 1967 r.,

  b) "dokument podrózy" oznacza dokument podrózy wydany na podstawie wyzej wymienionej konwencji,

  c) "pierwsze Panstwo" oznacza Panstwo-Strone niniejszego porozumienia, które wydalo taki dokument podrózy,

  d) "drugie Panstwo" oznacza inne Panstwo-Strone niniejszego porozumienia, w którym uchodzca, posiadacz dokumentu podrózy wydanego przez pierwsze Panstwo, jest obecny.

  Compare | top
 • Artykuł 2

  1. Uwaza sie, ze przekazanie odpowiedzialnosci nastepuje po uplywie dwóch lat faktycznego nieprzerwanego pobytu w drugim Panstwie za zgoda jego wladz lub wczesniej, jezeli drugie Panstwo zezwolilo uchodzcy na pozostanie na swoim terytorium albo na pobyt staly, albo na okres przekraczajacy okres waznosci dokumentu podrózy.

  Ten okres dwóch lat biegnie od dnia przyjecia uchodzcy na terytorium drugiego Panstwa lub, jezeli dzien ten nie moze byc ustalony, od dnia, w którym zglosil sie on do wladz drugiego Panstwa.

  2. Przy obliczaniu okresu wymienionego w ustepie 1 niniejszego artykulu:

  a) nie uwzglednia sie okresu pobytu, na który zezwolono wylacznie w celu odbycia studiów, szkolenia lub leczenia,

  b) nie uwzglednia sie okresów pozbawienia uchodzcy wolnosci w zwiazku ze skazaniem w sprawie karnej,

  c) okresy, w których zezwolono uchodzcy na pozostawanie na terytorium drugiego Panstwa w oczekiwaniu na wynik odwolania od decyzji o odmowie stalego pobytu lub o opuszczeniu jego terytorium, sa uwzgledniane jedynie w przypadku korzystnego dla uchodzcy wyniku odwolania,

  d) okresy, w czasie których uchodzca opuscil czasowo, nie dluzej niz na trzy kolejne miesiace, terytorium drugiego Panstwa, lub wiecej niz jeden raz, w sumie na okres nie dluzszy niz szescmiesiecy, sa uwzgledniane, gdyz taka nieobecnosc nie jest uwazana za przerwanie lub zawieszenie pobytu.

  3. Uwaza sie, ze przekazanie odpowiedzialnosci równiez nastapilo, jezeli nie mozna dluzej wystepowac o odeslanie uchodzcy do pierwszego Panstwa zgodnie z artykulem 4.

  Compare | top
 • Artykuł 3

  Do dnia przekazania odpowiedzialnosci, dokument podrózy jest przedluzany lub odnawiany przez pierwsze Panstwo.

  Nie mozna wymagac od uchodzcy opuszczenia drugiego Panstwa w celu otrzymania przedluzenia lub odnowienia jego dokumentu podrózy i moze on w tym celu zwracac sie do misji dyplomatycznych lub placówek konsularnych pierwszego Panstwa.

  Compare | top
 • Artykuł 4

  Tak dlugo jak przekazanie odpowiedzialnosci nie nastapilo zgodnie z artykulem 2 ustepy 1 i 2, uchodzca podlega readmisji w dowolnym czasie do terytorium pierwszego Panstwa, nawet po uplywie okresu waznosci dokumentu podrózy. W tym ostatnim przypadku readmisja nastepuje na zwykle zadanie drugiego Panstwa, pod warunkiem ze zadanie to jest wysuniete w okresie szesciu miesiecy nastepujacych po uplywie okresu waznosci dokumentu podrózy.

  Jezeli wladze drugiego Panstwa nie znaja miejsca pobytu uchodzcy i z tego powodu nie sa zdolne do wysuniecia zadania wymienionego w ustepie 1 w okresie szesciu miesiecy nastepujacych po uplywie okresu waznosci dokumentu podrózy, zadanie to musi byc wysuniete w ciagu szesciu miesiecy nastepujacych po czasie, w którym miejsce pobytu uchodzcy stalo sie wiadome dla drugiego Panstwa, ale w zadnym przypadku nie pózniej niz po dwóch latach po uplywie okresu waznosci dokumentu podrózy.

  Compare | top
 • Artykuł 5

  1. Od dnia przekazania odpowiedzialnosci:

  a) ustaje odpowiedzialnosc pierwszego Panstwa w zakresie przedluzania lub odnawiania dokumentu podrózy,

  b) drugie Panstwo staje sie odpowiedzialne za wydanie uchodzcy nowego dokumentu podrózy.

  2. Drugie Panstwo poinformuje pierwsze Panstwo, ze nastapilo przekazanie odpowiedzialnosci.

  Compare | top
 • Artykuł 6

  Po dniu przekazania odpowiedzialnosci, drugie Panstwo, w interesie laczenia rodzin i z powodów humanitarnych, ulatwia przyjecie na swoje terytorium malzonka uchodzcy oraz maloletnich lub pozostajacych na utrzymaniu dzieci.

  Compare | top
 • Artykuł 7

  Wlasciwe wladze Stron moga porozumiewac sie bezposrednio pomiedzy soba w kwestii stosowania niniejszego porozumienia. Wladze te beda wskazane przez kazde Panstwo w momencie wyrazania zgody na zwiazanie sietym porozumieniem, w drodze notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego Rady Europy.

  Compare | top
 • Artykuł 8

  Zadne postanowienie niniejszego porozumienia nie narusza jakichkolwiek praw i korzysci, które zostaly lub moga zostac przyznane uchodzcom niezaleznie od niniejszego porozumienia.

  Zadne z postanowienniniejszego porozumienia nie bedzie interpretowanie jako powstrzymujace Strone od przyznania korzysci wynikajacych z niniejszego porozumienia osobom, które nie spelniajawarunków w nim okreslonych.

  Postanowienia porozumiendwustronnych zawartych pomiedzy Stronami odnoszace sie do przekazywania odpowiedzialnosci za wydanie dokumentów podrózy na mocy Konwencji lub readmisji uchodzców w przypadku braku takiego przekazania, przestaja bycstosowane od dnia wejscia w zycie niniejszego porozumienia pomiedzy tymi Stronami. Prawa i korzysci zgodnie z takimi porozumieniami nabyte lub bedace w trakcie nabywania przez uchodzców nie beda naruszone.

  Compare | top
 • Artykuł 9

  1. Porozumienie niniejsze jest otwarte do podpisu przez Panstwa Czlonkowskie Rady Europy, które moga wyrazic swoja zgode na zwiazanie sie nim poprzez:

  a) podpisanie bez zastrzezenia ratyfikacji, przyjecia lub zatwierdzenia, lub

  b) podpisanie z zastrzezeniem ratyfikacji, przyjecia lub zatwierdzenia, a nastepnie przez ratyfikacje, przyjecie lub zatwierdzenie.

  2. Dokumenty ratyfikacyjne, przyjecia lub zatwierdzenia sa skladane u Sekretarza Generalnego Rady Europy.

  Compare | top
 • Artykuł 10

  Porozumienie niniejsze wchodzi w zycie pierwszego dnia miesiaca nastepujacego po uplywie jednego miesiaca po dniu, w którym dwa Panstwa Czlonkowskie Rady Europy wyrazily, zgodnie z postanowieniami artykulu 9, swoja zgode na zwiazanie sie tym porozumieniem.

  W odniesieniu do jakiegokolwiek Panstwa Czlonkowskiego, które w terminie pózniejszym wyrazi zgode na zwiazanie sie nim, porozumienie to wejdzie w zycie pierwszego dnia miesiaca nastepujacego po uplywie okresu jednego miesiaca po dniu podpisania lub zlozenia dokumentu ratyfikacyjnego, przyjecia lub zatwierdzenia.

  Compare | top
 • Artykuł 11

  Po wejsciu w zycie niniejszego porozumienia, Komitet Ministrów Rady Europy moze zaprosicjakiekolwiek panstwo niebedace czlonkiem Rady Europy, które jest strona Konwencji dotyczacej statusu uchodzców z dnia 28 lipca 1951 r. lub, zaleznie od okolicznosci, Protokolu dotyczacego statusu uchodzców z dnia 31 stycznia 1967 r., do przystapienia do tego porozumienia. Decyzja o zaproszeniu jest podejmowana przez wiekszosc przewidziana w artykule 20.d Statutu i przy jednomyslnym glosowaniu przedstawicieli Umawiajacych sie Panstw uprawnionych do zasiadania w Komitecie.

  W odniesieniu do jakiegokolwiek przystepujacego Panstwa, porozumienie to wchodzi w zycie pierwszego dnia miesiaca nastepujacego po uplywie jednego miesiaca po dniu zlozenia u Sekretarza Generalnego Rady Europy dokumentu przystapienia.

  Compare | top
 • Artykuł 12

  Kazde Panstwo moze, w momencie podpisania lub w momencie zlozenia swojego dokumentu ratyfikacyjnego, przyjecia, zatwierdzenia lub przystapienia, okreslicterytorium lub terytoria, do których stosuje sie niniejsze porozumienie.

  Kazde Panstwo moze w jakimkolwiek pózniejszym terminie, w drodze deklaracji skierowanej do Sekretarza Generalnego Rady Europy, rozszerzycstosowanie niniejszego porozumienia na jakiekolwiek inne terytorium okreslone w deklaracji. W odniesieniu do takiego terytorium porozumienie to wchodzi w zycie pierwszego dnia miesiaca nastepujacego po uplywie jednego miesiaca po dniu otrzymania przez Sekretarza Generalnego takiej deklaracji.

  Kazda deklaracja zlozona zgodnie z dwoma poprzednimi ustepami moze, w odniesieniu do jakiegokolwiek terytorium okreslonego w takiej deklaracji, bycwycofana w drodze notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego. Wycofanie to staje sie skuteczne pierwszego dnia miesiaca nastepujacego po uplywie szesciu miesiecy po dniu otrzymania takiej notyfikacji przez Sekretarza Generalnego.

  Compare | top
 • Artykuł 13

  Bez uszczerbku dla postanowien artykulu 12, niniejsze porozumienie stosuje sie do kazdej strony zgodnie z tymi samymi ograniczeniami i zastrzezeniami, jakie maja zastosowanie do zobowiazanwynikajacych z Konwencji dotyczacej statusu uchodzców z dnia 28 lipca 1951 r. lub, zaleznie od okolicznosci, Protokolu dotyczacego statusu uchodzców z dnia 31 stycznia 1967 r.

  Compare | top
 • Artykuł 14

  Kazde Panstwo moze, w momencie podpisania lub w momencie zlozenia swojego dokumentu ratyfikacyjnego, przyjecia, zatwierdzenia lub przystapienia, zadeklarowac, ze korzysta z jednego lub obu zastrzezenprzewidzianych w zalaczniku do niniejszego porozumienia. Nie mozna skladaczadnych innych zastrzezen.

  Jakiekolwiek Umawiajace sie Panstwo, które zlozylo zastrzezenia zgodnie z poprzednim ustepem, moze wycofac je w calosci lub czesciowo w drodze notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego Rady Europy. Wycofanie staje sie skuteczne w dniu otrzymania takiej notyfikacji przez Sekretarza Generalnego.

  Strona, która zlozyla zastrzezenie odnoszace sie do jakiegokolwiek postanowienia niniejszego porozumienia, nie moze domagac siestosowania tego postanowienia przez jakakolwiek inna Strone; moze jednak, o ile zastrzezenie jest czesciowe lub warunkowe, domagac sie stosowania tego postanowienia w takim stopniu, w jakim ona sama je zaakceptowala.

  Compare | top
 • Artykuł 15

  Trudnosci zwiazane z interpretacjai stosowaniem niniejszego porozumienia beda rozwiazywane w drodze bezposrednich konsultacji pomiedzy wlasciwymi wladzami administracyjnymi oraz, jezeli zaistnieje taka potrzeba, droga dyplomatyczna.

  Jakikolwiek spór pomiedzy Stronami dotyczacy interpretacji lub stosowania niniejszego porozumienia, który nie byl mozliwy do rozwiazania w drodze negocjacji lub za pomoca innych srodków, na zadanie jakiejkolwiek strony sporu, jest kierowany do arbitrazu. Kazda strona wyznacza arbitra, a dwóch arbitrów wyznacza superarbitra. Jezeli jakakolwiek strona nie wyznaczyla swojego arbitra w ciagu trzech miesiecy nastepujacych po zadaniu arbitrazu, jest on wyznaczany na zadanie drugiej strony przez przewodniczacego Europejskiego Trybunalu Praw Czlowieka. Jezeli ten ostatni jest obywatelem jednej ze stron sporu, zadanie to zostanie wykonane przez wiceprzewodniczacego Trybunalu lub, jezeli wiceprzewodniczacy Trybunalu jest obywatelem jednej ze stron sporu, przez pierwszego w hierarchii starszenstwa sedziego Trybunalu niebedacego obywatelem jednej ze stron sporu. Ta sama procedura bedzie przestrzegana, jezeli arbitrzy nie moga dojscdo porozumienia przy wyborze superarbitra.

  Trybunal arbitrazowy ustanawia swoje wlasne reguly postepowania. Jego decyzje sa podejmowane wiekszoscia glosów. Jego wyrok jest ostateczny.

  Compare | top
 • Artykuł 16

  Kazda Strona moze w dowolnym czasie wypowiedziec niniejsze porozumienie w drodze notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego Rady Europy.

  Takie wypowiedzenie staje sie skuteczne pierwszego dnia miesiaca nastepujacego po uplywie szesciu miesiecy po dniu przyjecia notyfikacji przez Sekretarza Generalnego.

  Prawa i korzysci nabyte lub bedace w trakcie nabywania przez uchodzców na podstawie niniejszego porozumienia, nie bedanaruszone w przypadku wypowiedzenia porozumienia.

  Compare | top
 • Artykuł 17

  Sekretarz Generalny Rady Europy powiadamia Panstwa Czlonkowskie Rady i kazde Panstwo, które

  przystapilo do niniejszego porozumienia, o:

  a) kazdym podpisaniu,

  b) zlozeniu kazdego dokumentu ratyfikacyjnego, przyjecia, zatwierdzenia lub przystapienia,

  c) kazdej dacie wejscia w zycie niniejszego porozumienia zgodnie z artykulami 10, 11 i 12,

  d) kazdym innym akcie, notyfikacji lub zawiadomieniu odnoszacym sie do niniejszego porozumienia.

  Compare | top
 • NA DOWÓD CZEGO, nizej podpisani, bedac do tego nalezycie upowaznieni, podpisali niniejsze porozumienie.

  SPORZADZONO w Strasburgu dnia 16 pazdziernika 1980 r., w jednym egzemplarzu, w jezykach angielskim i francuskim, przy czym oba teksty sa jednakowo autentyczne; oryginal zostanie zlozony w archiwach Rady Europy. Sekretarz Generalny Rady Europy przekaze uwierzytelnione odpisy kazdemu Panstwu Czlonkowskiemu Rady Europy i kazdemu Panstwu zaproszonemu do przystapienia do niniejszego porozumienia.

  Compare | top