Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Konwencja o postępowaniu ze statkami handlowymi nieprzyjaciela na początku działań wojennych

Compare
 • Pragnąc zapewnić bezpieczeństwo handlowi międzynarodowemu przeciw niespodziankom wojny, i chcąc zgodnie z obecną praktyką ochraniać w miarę możności działania zaczęte w dobrej wierze i wykonywane przed zaczęciem działań wojennych;

  Postanowili zawrzeć w tym celu Konwencję i mianowali swymi pełnomocnikami: (pominięto),

  Którzy, po złożeniu swych pełnomocnictw, uznanych za dobre i w należytej formie, zgodzili się na postanowienia następujące:

  Compare | top
 • Artykuł 1  

  W wypadku, gdy statek handlowy podległy jednemu z Mocarstw wojujących znajduje się na początku działań wojennych w porcie nieprzyjacielskim, pożądane jest, ażeby zezwolone mu było wyjść swobodnie natychmiast lub we właściwie określonym terminie i udać się bezpośrednio, po otrzymaniu przepustki, do swego portu przeznaczenia lub do jakiegoś innego portu, który zostanie mu wyznaczony.

  To samo się tyczy statku, który, opuściwszy ostatni swój port odjazdu przed rozpoczęciem wojny, zawinął do portu nieprzyjacielskiego, nie wiedząc o działaniach wojennych.

  Compare | top
 • Artykuł 2

  Statek handlowy, który na skutek okoliczności siły wyższej, nie będzie mógł opuścić portu nieprzyjacielskiego w terminie przewidzianym w artykule poprzednim, lub który nie uzyska zezwolenia na wyjście, nie będzie mógł być skonfiskowany.

  Strona wojująca będzie jedynie mogła zająć go zobowiązując się do jego zwrotu po wojnie bez odszkodowania, lub też zarekwirować go zobowiązując się do odszkodowania.

  Compare | top
 • Artykuł 3

  Nieprzyjacielskie statki handlowe, które opuszczą swój ostatni port odjazdu przed rozpoczęciem wojny i które będą spotykane na morzu w nieświadomości działań wojennych nie będą mogły być skonfiskowane. Będą one jedynie mogły być zajęte pod warunkiem zobowiązania się do ich zwrotu po wojnie bez odszkodowania, lub też zarekwirowane, a nawet zniszczone pod warunkiem zapłaty odszkodowania i zabezpieczenia osób oraz zachowania papierów okrętowych.

  Po zajściu do jakiegoś portu swego kraju lub do jakiegoś portu neutralnego, statki te podlegają prawom i zwyczajom wojny morskiej.

  Compare | top
 • Artykuł 4

  Towary nieprzyjaciela znajdujące się na pokładzie statków, wymienionych w artykułach 1 i 2, mogą również być zajęte i zwrócone po wojnie bez odszkodowania, lub też być zarekwirowane pod warunkiem odszkodowania, i to wraz ze statkiem lub oddzielnie.

  To samo się tyczy towarów, znajdujących się na statkach, wymienionych w artykule 3.

  Compare | top
 • Artykuł 5

  Konwencja niniejsza nie dotyczy statków handlowych, których budowa wskazuje, że są przeznaczone do przerobienia ich na okręty wojenne.

  Compare | top
 • Artykuł 6

  Postanowienia niniejszej Konwencji stosują się jedynie do mocarstw umawiających się i tylko jeżeli wszystkie strony wojujące należą do niej.

  Compare | top
 • Artykuł 7

  Niniejsza Konwencja zostanie ratyfikowana możliwie najprędzej.

  Dokumenty ratyfikacyjne będą złożone w Hadze.

  Pierwsze złożenie dokumentów ratyfikacyjnych będzie stwierdzone protokółem, podpisanym przez przedstawicieli mocarstw, które w nim biorą udział i przez Ministra Spraw Zagranicznych Holandji.

  Złożenia następnych dokumentów ratyfikacyjnych będą uskuteczniane zapomocą pisemnych notyfikacyj, skierowanych do Rządu holenderskiego z dołączeniem dokumentu ratyfikacyjnego.

  Zaświadczona za zgodność kopja Protokółu, dotyczącego pierwszego złożenia dokumentów ratyfikacyjnych, notyfikacyj wspomianych w ustępie poprzednim, jak również dokumentów ratyfikacyjnych będzie natychmiast doręczona staraniem Rządu holenderskiego i drogą dyplomatyczną mocarstwom zaproszonym na drugą Konferencję Pokojową, jak również innym mocarstwom, które do Konwencji przystąpiły. W wypadkach wskazanych w poprzednim ustępie rzeczony Rząd poda im równocześnie do wiadomości datę, w której otrzymał notyfikację.

  Compare | top
 • Artykuł 8

  Mocarstwa niepodpisujące mogą przystąpić do niniejszej Konwencji.

  Mocarstwo, które pragnie przystąpić, notyfikuje piśmiennie swój zamiar Rządowi holenderskiemu, przysyłając mu akt przystąpienia, który zostanie złożony w archiwach rzeczonego Rządu.

  Rząd ten prześle natychmiast wszystkim innym mocarstwom zaświadczoną kopję notyfikacji, jak również aktu przystąpienia, wskazując datę otrzymania notyfikacji.

  Compare | top
 • Artykuł 9

  Niniejsza Konwencja zacznie obowiązywać mocarstwa, które wzięły udział w pierwszem złożeniu dokumentów ratyfikacyjnych w sześćdziesiąt dni po dacie protokółu dotyczącego tego złożenia, a mocarstwa, które później ratyfikują lub przystąpią, w sześćdziesiąt dni po otrzymaniu przez Rząd Holenderski notyfikacji o ich ratyfikacji lub przystąpieniu.

  Compare | top
 • Artykuł 10

  Gdyby się zdarzyło, iż jedno z mocarstw umawiających się zechciało wypowiedzieć niniejszą konwencję, to wypowiedzenie to będzie pisemnie notyfikowane Rządowi Holenderskiemu, który prześle natychmiast wszystkim innym mocarstwom zaświadczoną za zgodność kopję notyfikacji, komunikując im datę jej odbioru.

  Wypowiedzenie będzie obowiązywało tylko to mocarstwo, które je notyfikowało, w rok po otrzymaniu notyfikacji przez Rząd Holenderski.

  Compare | top
 • Artykuł 11

  W rejestrze prowadzonym przez holenderskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wskazana będzie data złożenia dokumentów ratyfikacyjnych dokonanego na mocy artykułu 7 ustępy 3 i 4, jako też data, w której otrzymane były notyfikacje przystąpienia (art. 8 ust. 2) lub wypowiedzenia (art. 10 ust. 1).

  Każde z umawiających się mocarstw dopuszczone jest do zaznajomienia się z tym rejestrem i do otrzymania zaświadczonych za zgodność jego wyciągów.

  Compare | top
 • Na dowód czego pełnomocnicy opatrzyli niniejszą konwencję swemi podpisami.

  Sporządzono w Hadze 18 października 1907 r. w jednym egzemplarzu, który złożony zostaje w archiwach Rządu Holenderskiego, a którego zaświadczone za zgodność kopje będą doręczone drogą dyplomatyczną mocarstwom, które były zaproszone na Drugą Konferencję Pokojową.

  Compare | top