Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Statut Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej

Compare
 • Artykuł I - Utworzenie Agencji

  Strony niniejszego Statutu tworzą Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (w dalszym ciągu zwaną "Agencją") na zasadach i warunkach przedstawionych poniżej.

  Compare | top
 • Artykuł II - Cele

  Agencja dąży do tego, aby przyśpieszyć i zwiększyć wkład energii atomowej do dzieła zapewnienia pokoju, zdrowia i dobrobytu na całym świecie. Agencja zapewnia, w miarę swoich możliwości, aby pomoc udzielana bądź przez nią samą, bądź na jej życzenie, bądź pod jej nadzorem lub kontrolą, nie była wykorzystywana w sposób mogący służyć jakimkolwiek celom wojskowym.

  Compare | top
 • Artykuł III - Zadania

  A. Agencja jest upoważniona do:

  1. popierania na całym świecie badań oraz rozwoju i praktycznego zastosowania energii atomowej dla celów pokojowych oraz udzielania w tym zakresie pomocy, jak również występowania, na życzenie, w charakterze pośrednika, w celu zapewnienia bądź świadczenia usług, bądź dostarczania materiałów, wyposażenia i urządzeń przez jednego członka innemu członkowi Agencji, a także wykonywania wszelkich czynności albo świadczenia wszelkich usług, które mogą być korzystne dla badań, rozwoju albo praktycznego zastosowania energii atomowej dla celów pokojowych;

  2. podejmowania kroków zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu w celu zaspokojenia zapotrzebowania na materiały, usługi, wyposażenie i urządzenia dla prac badawczych w dziedzinie energii atomowej oraz dla rozwoju i praktycznego zastosowania tej energii do celów pokojowych, łącznie z wytwarzaniem energii elektrycznej, przy należytym uwzględnieniu potrzeb obszarów gospodarczo słabo rozwiniętych;

  3. popierania wymiany informacji naukowych i technicznych w dziedzinie pokojowego wykorzystania energii atomowej;

  4. popierania wymiany i kształcenia kadr pracowników naukowych oraz rzeczoznawców w dziedzinie pokojowego wykorzystania energii atomowej;

  5. ustalenia i stosowania środków zabezpieczających w celu zapewnienia, aby specjalne materiały rozszczepialne oraz inne materiały, usługi, wyposażenie, urządzenia i informacje, bądź dostarczane przez Agencję, bądź uzyskiwane na jej życzenie, bądź będące pod jej nadzorem lub kontrolą, nie były wykorzystywane w sposób mogący służyć jakimkolwiek celom wojskowym, a także stosowania środków zabezpieczających - na życzenie stron - w odniesieniu do wszelkich porozumień dwustronnych lub wielostronnych albo - na życzenie danego państwa - w odniesieniu do jego działalności w dziedzinie energii atomowej;

  6. ustalania lub przyjmowania - w porozumieniu z właściwymi organami Organizacji Narodów Zjednoczonych i zainteresowanymi organizacjami wyspecjalizowanymi, a w razie potrzeby przy ich współpracy - norm bezpieczeństwa, mających na celu ochronę zdrowia i zmniejszenie do minimum niebezpieczeństwa dla życia i mienia (łącznie z normami dotyczącymi warunków pracy) oraz zapewniania stosowania tych norm zarówno we własnej działalności, jak i w działalności, opartej na wykorzystywaniu materiałów, usług, wyposażenia, urządzeń i informacji bądź dostarczanych przez Agencję, bądź uzyskiwanych na jej życzenie, bądź będących pod jej nadzorem lub kontrolą; a także podejmowania kroków mających na celu stosowanie tych norm - na życzenie stron - w odniesieniu do działalności opartej na jakimkolwiek porozumieniu dwustronnym lub wielostronnym, albo - na życzenie danego państwa - w odniesieniu do jego działalności w dziedzinie energii atomowej;

  7. nabywania lub zakładania wszelkich urządzeń, zakładów i wyposażenia, które są potrzebne do wykonywania powierzonych jej zadań, o ile urządzenia, zakłady i wyposażenie, znajdujące się na danym obszarze, są wprawdzie dla niej dostępne ale niewystarczające, bądź dostępne tylko na warunkach, które Agencja uważa za niezadowalające.

  B. Wykonując swe zadania Agencja:

  1. działa zgodnie z celami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych, zmierzającymi do popierania pokoju i współpracy międzynarodowej, zgodnie z polityką Organizacji Narodów Zjednoczonych, popierającą powszechne, zagwarantowane rozbrojenie oraz zgodnie z wszelkimi umowami międzynarodowymi, zawartymi w celu realizacji tej polityki;

  2. ustanawia kontrolę nad użyciem specjalnych materiałów rozszczepialnych, otrzymanych przez Agencję, aby zapewnić ich użycie wyłącznie dla celów pokojowych;

  3. przydziela swe zasoby w taki sposób, aby zapewnić ich skuteczne użytkowanie i możliwe największe ogólne korzyści we wszystkich częściach świata, przy uwzględnieniu szczególnych potrzeb obszarów gospodarczo słabo rozwiniętych;

  4. składa roczne sprawozdanie ze swej działalności Zgromadzeniu Ogólnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych a, w miarę potrzeby, również Radzie Bezpieczeństwa; jeżeli w związku z działalnością Agencji powstaną zagadnienia należące do właściwości Rady Bezpieczeństwa, Agencja zawiadamia o tym Radę Bezpieczeństwa jako organ ponoszący główną odpowiedzialność za utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, może jednak również zastosować środki, jakimi rozporządza na podstawie niniejszego Statutu, łącznie ze środkami przewidzianymi w artykule XII litera C;

  5. składa Radzie Gospodarczej i Społecznej oraz innym organom Organizacji Narodów Zjednoczonych sprawozdania w sprawach należących do właściwości tych organów.

  C. Wykonując swe zadania, Agencja nie będzie uzależniać udzielania pomocy członkom od jakichkolwiek warunków politycznych, gospodarczych, wojskowych lub innych, niezgodnych z postanowieniami niniejszego Statutu.

  D. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu oraz postanowień umów, zawartych między Agencją a państwem lub grupą państw, które powinny być zgodne z postanowieniami Statutu, Agencja kieruje się w swej działalności należytym poszanowaniem suwerennych praw państw.

  Compare | top
 • Artykuł IV - Członkowie

  A. Członkami-założycielami Agencji są państwa, należące do Organizacji Narodów Zjednoczonych albo do jakiejkolwiek organizacji wyspecjalizowanej, które podpiszą niniejszy Statut w ciągu dziewięćdziesięciu dni od chwili otwarcia go do podpisu i złożą dokument ratyfikacyjny.

  B. Innymi członkami Agencji są państwa - bez względu na to, czy należą czy nie należą do Organizacji Narodów Zjednoczonych albo do jakiejkolwiek organizacji wyspecjalizowanej - które złożą dokument przystąpienia do niniejszego Statutu po zatwierdzeniu ich członkostwa przez Konferencję Ogólną, na zalecenie Rady Zarządzających. Zalecając i zatwierdzając przyjęcie danego państwa w poczet członków Rada Zarządzających i Konferencja Ogólna upewniają się, czy państwo to może i czy skłonne jest wypełniać zobowiązania ciążące na członkach Agencji, uwzględniając należycie jego możliwości i wolę postępowania zgodnie z celami i zasadami Karty Narodów Zjednoczonych.

  C. Agencja opiera się na zasadzie suwerennej równości wszystkich członków, a wszyscy członkowie - w celu zapewnienia wszystkim praw i korzyści wynikających z członkostwa - wykonywać będą w dobrej wierze obowiązki, które przyjęli na siebie zgodnie z niniejszym Statutem.

  Compare | top
 • Artykuł V - Konferencja Ogólna

  A. Konferencja Ogólna, w której biorą udział przedstawiciele wszystkich członków, zbiera się na zwyczajne sesje doroczne oraz na sesje nadzwyczajne, które zwołuje Dyrektor Generalny na wniosek Rady Zarządzających albo większości członków. Sesje odbywają się w siedzibie Agencji, chyba że Konferencja Ogólna postanowi inaczej.

  B. Na sesjach tych każdy członek reprezentowany jest przez jednego delegata, który może mieć zastępców i doradców. Koszty związane z udziałem danej delegacji w sesjach ponosi odnośny członek.

  C. Konferencja Ogólna wybiera na początku każdej sesji przewodniczącego i innych członków biura, jakich uzna za potrzebnych. Pełnią oni swe obowiązki przez cały czas trwania sesji. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu, Konferencja Ogólna ustala sama swój regulamin wewnętrzny. Każdy członek ma jeden głos. Uchwały dotyczące spraw, o których mowa w artykule XIV litera H, artykule XVIII litera C oraz w artykule XIX litera B, są podejmowane większością dwóch trzecich głosów członków obecnych i głosujących. Uchwały dotyczące innych zagadnień, w tym również ustalania dodatkowych spraw lub kategorii spraw, wymagających większości dwóch trzecich głosów, są podejmowane większością głosów członków obecnych i głosujących. Większość członków stanowi quorum.

  D. Konferencja Ogólna może omawiać wszelkie zagadnienia i wszelkie sprawy, mieszczące się w ramach niniejszego Statutu lub też związane z uprawnieniami i zadaniami każdego organu przewidzianego w niniejszym Statucie oraz udzielać w tych zagadnieniach i sprawach zaleceń bądź członkom Agencji, bądź Radzie Zarządzających, bądź zarówno członkom jak i Radzie.

  E. Konferencja Ogólna:

  1. wybiera członków Rady Zarządzających zgodnie z artykułem VI;

  2. zatwierdza członkostwo państw zgodnie z artykułem IV;

  3. zawiesza członka w korzystaniu z przywilejów i praw członkowskich zgodnie z artykułem XIX;

  4. rozpatruje roczne sprawozdania Rady;

  5. zatwierdza, zgodnie z artykułem XIV, budżet Agencji zalecony przez Radę albo odsyła go Radzie z uwagami, dotyczącymi całości lub części budżetu, w celu ponownego przedłożenia go Konferencji Ogólnej;

  6. zatwierdza sprawozdania, przedstawiane Organizacji Narodów Zjednoczonych na podstawie umowy o stosunkach między Agencją a Organizacją Narodów Zjednoczonych, z wyjątkiem sprawozdań wymienionych w artykule XII litera C, albo odsyła je Radzie ze swymi zaleceniami;

  7. zatwierdza, zgodnie z artykułem XVI, każdą umowę lub umowy między Agencją a Organizacją Narodów Zjednoczonych i innymi organizacjami, albo odsyła je Radzie ze swymi zaleceniami w celu ponownego przedłożenia Konferencji Ogólnej;

  8. zatwierdza przepisy i ograniczenia, w których zakresie Rada będzie miała prawo zaciągać pożyczki zgodnie z artykułem XIV litera G; zatwierdza przepisy dotyczące przyjmowania dobrowolnych wkładów na rzecz Agencji oraz zatwierdza, zgodnie z artykułem XIV litera F, sposób, w jaki fundusz ogólny, o którym mowa pod tą literą, może być wykorzystywany;

  9. zatwierdza poprawki do niniejszego Statutu zgodnie z artykułem XVIII litera C;

  10. zatwierdza nominację Dyrektora Generalnego zgodnie z artykułem VII litera A.

  F. Konferencja Ogólna ma prawo:

  1. podejmować uchwały we wszystkich sprawach, jakie przedstawia jej specjalnie w tym celu Rada Zarządzających;

  2. przedstawiać sprawy do rozpatrzenia Radzie oraz żądać od Rady składania sprawozdań dotyczących każdej sprawy wchodzącej w zakres zadań Agencji.

  Compare | top
 • Artykuł VI - Rada Zarządzających

  A. Skład Rady Zarządzających jest następujący:

  1. Ustępująca Rada Zarządzających wyznacza na członków Rady dziewięciu członków Agencji najbardziej zaawansowanych w dziedzinie technologii energii atomowej, łącznie z produkcją materiałów wyjściowych oraz po jednym członku najbardziej zaawansowanym w dziedzinie technologii energii atomowej, łącznie z produkcją materiałów wyjściowych, w każdym z niżej wymienionych obszarów, które nie są reprezentowane przez dziewięciu wyżej wymienionych członków:

  1) Ameryka Północna

  2) Ameryka Łacińska

  3) Europa Zachodnia

  4) Europa Wschodnia

  5) Afryka

  6) Bliski Wschód i Azja Południowa

  7) Azja Południowo-Wschodnia i Strefa Oceanu Spokojnego

  8) Daleki Wschód.

  2. Konferencja Ogólna wybiera na członków Rady Zarządzających:

  a) dwudziestu członków Agencji z należytym uwzględnieniem sprawiedliwej reprezentacji w Radzie - jako całości - państw położonych na obszarach wymienionych w punkcie 1 litera A niniejszego artykułu, tak aby w Radzie było zawsze reprezentowanych w tej kategorii pięciu przedstawicieli z obszaru Ameryki Łacińskiej, czterech przedstawicieli z obszaru Europy Zachodniej, trzech przedstawicieli z obszaru Europy Wschodniej, czterech przedstawicieli z obszaru Afryki, dwóch przedstawicieli z obszaru Bliskiego Wschodu i Azji Południowo-Wschodniej i strefy Oceanu Spokojnego, jeden przedstawiciel z obszaru Dalekiego Wschodu. Żaden członek tej kategorii wybrany na jakikolwiek okres trwania kadencji nie może być wysunięty ponownie jako kandydat do Rady w tej kategorii na następną kadencję; oraz

  b) jednego dodatkowego członka spośród członków z następujących obszarów:

  Bliski Wschód i Azja Południowa, Azja Południowo-Wschodnia i strefa Oceanu Spokojnego, Daleki Wschód;

  c) jednego dodatkowego członka spośród członków z następujących obszarów:

  Afryka, Bliski Wschód i Azja Południowa, Azja Południowo-Wschodnia i strefa Oceanu Spokojnego.

  B. Wyznaczenie członków Rady, przewidziane w punkcie 1 litera A niniejszego artykułu, powinno nastąpić najpóźniej na sześćdziesiąt dni przed każdą zwyczajną sesją doroczną Konferencji Ogólnej. Wybory przewidziane w punkcie 2 litera A niniejszego artykułu powinny odbyć się w czasie zwyczajnych sesji dorocznych Konferencji Ogólnej.

  C. Członkowie reprezentowani w Radzie Zarządzających zgodnie z postanowieniami punktu 1 litera A niniejszego artykułu pełnią swe funkcje od zakończenia zwyczajnej sesji dorocznej Konferencji Ogólnej, następującej po ich wyznaczeniu, do zakończenia następnej zwyczajnej sesji dorocznej Konferencji Ogólnej.

  D. Członkowie reprezentowani w Radzie Zarządzających zgodnie z postanowieniami punktu 2 litera A niniejszego artykułu pełnią swe funkcje od zakończenia zwyczajnej sesji dorocznej Konferencji Ogólnej, w czasie której zostali wybrani do zakończenia drugiej z kolei zwyczajnej sesji dorocznej Konferencji Ogólnej.

  E. Każdy członek Rady Zarządzających ma jeden głos. Uchwały w sprawie wysokości budżetu Agencji są podejmowane, zgodnie z artykułem XIV litera H, większością dwóch trzecich głosów członków obecnych i głosujących. Uchwały dotyczące innych spraw - w tym również ustalania dodatkowych spraw lub kategorii spraw wymagających większości dwóch trzecich głosów - są podejmowane większością głosów członków obecnych i głosujących. Dwie trzecie członków Rady stanowi quorum.

  F. Do Rady Zarządzających należy wykonywanie zadań Agencji zgodnie z niniejszym Statutem, przy czym ponosi ona wobec Konferencji Ogólnej odpowiedzialność przewidzianą w niniejszym Statucie.

  G. Rada Zarządzających zbiera się w terminach, jakie sama ustali. Posiedzenia odbywają się w siedzibie Agencji, chyba że Rada postanowi inaczej.

  H. Rada Zarządzających wybiera spośród swych członków przewodniczącego i innych członków biura i ustala sama swój regulamin wewnętrzny, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu.

  I. Rada Zarządzających może powoływać komisje, jakie uzna za potrzebne. Rada może mianować osoby, które będą ją reprezentować wobec innych organizacji.

  J. Rada Zarządzających sporządza dla Konferencji Ogólnej doroczne sprawozdania dotyczące spraw Agencji oraz wszelkich projektów zatwierdzonych przez Agencję. Rada przygotowuje również, celem przedłożenia Konferencji Ogólnej, wszelkie sprawozdania, jakich żąda lub może zażądać Organizacja Narodów Zjednoczonych albo każda inna organizacja, której działalność pozostaje w związku z działalnością Agencji. Sprawozdania te, podobnie jak sprawozdania doroczne, przedkładane są członkom Agencji co najmniej na miesiąc przed zwyczajną sesją doroczną Konferencji Ogólnej.

  Compare | top
 • Artykuł VII - Personel

  A. Na czele personelu Agencji stoi Dyrektor Generalny. Dyrektora Generalnego mianuje Rada Zarządzających za zgodą Konferencji Ogólnej na okres czterech lat. Jest on najwyższym urzędnikiem administracyjnym Agencji.

  B. Dyrektor Generalny jest odpowiedzialny za dobór, organizację i pracę personelu oraz podlega władzy i kontroli Rady Zarządzających. Wykonuje on swe obowiązki zgodnie z przepisami uchwalonymi przez Radę.

  C. Personel składa się z wykwalifikowanych pracowników naukowych i technicznych oraz z innych pracowników potrzebnych do wykonywania celów i zadań Agencji. Agencja kieruje się zasadą, że jej stały personel powinien być ograniczony ilościowo do minimum.

  D. Najważniejszym kryterium, jakim należy się kierować przy doborze pracowników i ich zatrudnieniu oraz przy określaniu warunków pracy, powinno być zapewnienie sobie pracowników o najwyższym stopniu wydajności, fachowości technicznej i uczciwości. Niezależnie od tego kryterium uwzględniane będą należycie wkłady poszczególnych członków na rzecz Agencji oraz znaczenie, jakie ma dobór personelu oparty na możliwie najszerszej bazie geograficznej.

  E. Zasady i warunki mianowania, wynagradzania i zwalniania personelu będą zgodne z przepisami ustalonymi przez Radę Zarządzających, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu oraz ogólnych zasad zatwierdzonych przez Konferencję Ogólną na zalecenie Rady Zarządzających.

  F. W wykonywaniu swych obowiązków Dyrektor Generalny i personel nie będą ani zabiegać o instrukcje z żadnych źródeł z poza Agencji, ani ich przyjmować. Powstrzymają się oni od wszelkiej działalności mogącej mieć wpływ na ich stanowisko jako urzędników Agencji, z zastrzeżeniem odpowiedzialności wobec Agencji, nie ujawnią oni żadnej tajemnicy przemysłowej ani żadnych innych poufnych informacji, uzyskanych z tytułu wykonywania swoich obowiązków służbowych na rzecz Agencji. Każdy członek zobowiązuje się szanować międzynarodowy charakter stanowiska Dyrektora Generalnego oraz personelu i nie będzie usiłował wywierać na nich wpływu w związku z wykonywaniem przez nich swoich obowiązków.

  G. Określenie "personel" w rozumieniu niniejszego artykułu oznacza również strażników.

  Compare | top
 • Artykuł VIII - Wymiana informacji

  A. Każdy członek udostępni Agencji informacje, jakie - jego zdaniem - mogą być dla niej pożyteczne.

  B. Każdy członek udostępni Agencji wszystkie informacje naukowe, uzyskane dzięki pomocy udzielonej przez Agencję w trybie artykułu XI.

  C. Agencja zbiera i udostępnia swym członkom w odpowiedniej formie informacje uzyskane przez siebie zgodnie z postanowieniami pod literami A i B niniejszego artykułu. Podejmuje ona konkretne kroki, aby zachęcić swych członków do wymiany informacji dotyczących właściwości i pokojowego wykorzystania energii atomowej oraz służy członkom w tym celu swoim pośrednictwem.

  Compare | top
 • Artykuł IX - Dostawa materiałów

  A. Członkowie mogą udostępnić Agencji taką ilość specjalnych materiałów rozszczepialnych, jaką uznają za wskazaną, i na warunkach, jakie zostaną uzgodnione z Agencją. Materiały udostępnione Agencji mogą - według uznania członka, który je udostępnia - być przechowywane bądź przez niego samego, bądź - za zgodą Agencji - w jej magazynach.

  B. Członkowie mogą również udostępnić Agencji materiały wyjściowe określone w artykule XX oraz inne materiały. Rada Zarządzających określi, jaką ilość tych materiałów Agencja przyjmie na podstawie umów przewidzianych w artykule XIII.

  C. Każdy członek zawiadamia Agencję o ilości, formie i składzie specjalnych materiałów rozszczepialnych, materiałów wyjściowych i innych materiałów, które jest gotów, zgodnie ze swoim ustawodawstwem, oddać do dyspozycji Agencji bądź natychmiast, bądź w okresie oznaczonym przez Radę Zarządzających.

  D. Na prośbę Agencji każdy członek powinien bezzwłocznie dostarczyć innemu członkowi lub grupie członków - z materiałów, które udostępnił Agencji - taką ilość materiałów, jaką Agencja określi, oraz dostarczyć bezzwłocznie samej Agencji taką ilość materiałów, jaka będzie istotnie potrzebna dla funkcjonowania zakładów Agencji i prowadzenia w nich badań naukowych.

  E. Ilość, forma i skład materiałów, udostępnionych Agencji przez któregokolwiek członka, mogą być w każdym czasie zmienione przez tego członka za zgodą Rady Zarządzających.

  F. Pierwsze zawiadomienie, przewidziane pod literą C niniejszego artykułu, powinno nastąpić w ciągu trzech miesięcy od chwili wejścia w życie niniejszego Statutu w odniesieniu do danego członka. Jeżeli Rada Zarządzających nie postanowi inaczej, materiały zgłoszone w pierwszym zawiadomieniu stanowią wkład za okres roku kalendarzowego, następującego po roku, w którym niniejszy Statut wszedł w życie w odniesieniu do danego członka. Również dalsze zawiadomienia, jeżeli Rada Zarządzających nie postanowi inaczej, będą dotyczyły roku kalendarzowego, który nastąpi po danym zawiadomieniu, i powinny być dokonane nie później niż 1 listopada każdego roku.

  G. Agencja określa miejsce i sposób dostawy oraz - w razie potrzeby - formę i skład materiałów, o których dostarczenie zwróciła się do danego członka - z ilości udostępnionej przezeń Agencji. Agencja sprawdza również ilość dostarczonych materiałów i zawiadamia o tym periodycznie członków.

  H. Agencja jest odpowiedzialna za przechowywanie i ochronę materiałów będących w jej posiadaniu. Agencja stara się zabezpieczyć te materiały przez

  (1) wpływami atmosferycznymi,

  (2) bezprawnym przeniesieniem lub przeznaczeniem na niewłaściwe cele,

  (3) uszkodzeniem lub zniszczeniem, w tym również przed sabotażem,

  (4) zagarnięciem przy użyciu siły. Przechowując udostępnione jej specjalne materiały rozszczepialne, Agencja zapewnia takie rozmieszczenie geograficzne tych materiałów, aby nie dopuścić do nagromadzenia znaczniejszych ich zapasów w jakimkolwiek kraju lub w jakiejkolwiek strefie świata.

  I. Agencja zorganizuje lub nabędzie następujące spośród niżej wymienionych środków, jakie okażą się konieczne - skoro tylko będzie to praktycznie wykonalne:

  1. zakłady, wyposażenie i urządzenia do przyjmowania, przechowywania i wydawania materiałów;

  2. techniczne środki zabezpieczające;

  3. odpowiednie środki mające na celu bezpieczeństwo i ochronę zdrowia;

  4. laboratoria kontrolne do analizy i sprawdzania otrzymywanych materiałów;

  5. mieszkania i urządzenia biurowe dla personelu niezbędnego do wykonywania powyższych zadań.

  J. Materiały udostępnione w myśl niniejszego artykułu będą używane w sposób określony przez Radę Zarządzających, zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu. Żaden z członków nie ma prawa wymagać, aby materiały, które udostępni Agencji, były przechowywane przez Agencję oddzielnie, ani określać konkretnego projektu, na wykonanie którego muszą one być użyte.

  Compare | top
 • Artykuł X - Usługi, wyposażenie i urządzenia

  Członkowie mogą udostępnić Agencji usługi, wyposażenie i urządzenia, jakie mogą być pomocne w urzeczywistnieniu jej celów i zadań.

  Compare | top
 • Artykuł XI - Projekty Agencji

  A. Każdy członek lub grupa członków Agencji, zamierzając zrealizować jakiś projekt w dziedzinie bądź badań, bądź rozwoju, bądź praktycznego zastosowania energii atomowej do celów pokojowych, może zwrócić się do Agencji z prośbą o pomoc w uzyskaniu specjalnych materiałów rozszczepialnych i innych materiałów oraz usług, wyposażenia i urządzeń, niezbędnych do tego celu. Każda taka prośba, która powinna zawierać wyjaśnienie celu i zakresu projektu, będzie rozpatrzona przez Radę Zarządzających.

  B. Agencja może również, na prośbę członka lub grupy członków, udzielić pomocy w staraniach o uzyskanie ze źródeł zewnętrznych środków finansowych niezbędnych dla realizacji takich projektów. Udzielając tego rodzaju pomocy, Agencja nie jest obowiązana dawać jakichkolwiek gwarancji ani brać na siebie odpowiedzialności finansowej za dany projekt.

  C. Agencja może starać się o dostarczenie przez jednego lub więcej członków wszelkich materiałów, usług, wyposażenia i urządzeń, niezbędnych dla realizacji projektu, albo podjąć się dostarczenia ich w całości lub w części we własnym zakresie, uwzględniając życzenia członka lub członków, którzy zwrócili się do niej z taką prośbą.

  D. W celu rozpatrzenia prośby Agencja może wydelegować na terytorium członka lub grupy członków, którzy zwrócili się do niej z prośbą, osobę lub osoby kompetentne dla zbadania projektu. Agencja może, za zgodą członka lub grupy członków, którzy zwrócili się do niej z prośbą, użyć do tego celu członków własnego personelu albo posiadających odpowiednie kwalifikacje obywateli któregokolwiek z państw-członków.

  E. Przed zatwierdzeniem projektu na podstawie niniejszego artykułu Rada Zarządzających uwzględni należycie:

  1. użyteczność projektu, biorąc pod uwagę naukowe i techniczne możliwości jego realizacji;

  2. zagadnienie, czy plany, fundusze i personel techniczny są wystarczające dla zapewnienia efektywnej realizacji projektu;

  3. zagadnienie, czy wystarczające są proponowane środki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy posługiwaniu się materiałami, ich przechowywaniu oraz korzystaniu z urządzeń;

  4. brak możności zapewnienia sobie przez członka lub grupy członków, zwracających się z prośbą, odpowiednich środków finansowych, materiałów, urządzeń, wyposażenia i usług;

  5. sprawiedliwy rozdział materiałów i innych zasobów dostępnych Agencji;

  6. specjalne potrzeby gospodarczo słabo rozwiniętych obszarów świata;

  7. wszelkie inne okoliczności, jakie mogą mieć znaczenie dla projektu.

  F. Po zatwierdzeniu projektu, przedłożonego przez członka lub grupę członków, Agencja zawrze z tym członkiem lub grupą członków umowę, która powinna:

  1. przewidywać przydział wszelkich specjalnych materiałów rozszczepialnych i innych materiałów potrzebnych do realizacji danego projektu;

  2. przewidywać przekazanie specjalnych materiałów rozszczepialnych - bez względu na to, czy chodzi o materiały przechowywane przez Agencję, czy też przez członka, który udostępnił je na rzecz projektów Agencji - z miejsca, w którym w danej chwili są przechowywane, członkowi lub grupie członków, przedkładających projekt, przy uwzględnieniu warunków zapewniających bezpieczeństwo każdej żądanej dostawy, oraz uwzględniając odpowiednie normy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

  3. ustalać zasady i warunki, łącznie z opłatami, na jakich wszelkie materiały, usługi, wyposażenie i urządzenia mają być dostarczone przez samą Agencję, oraz - jeżeli te materiały, usługi, wyposażenie i urządzenia mają być dostarczone przez jednego z członków - zasady i warunki uzgodnione między członkiem lub grupą członków przedkładających projekt a członkiem dostarczającym pomocy;

  4. zawierać zobowiązania członka lub grupy członków przedkładających projekt: (a) że udzielona pomoc nie będzie użyta w sposób mogący służyć jakimkolwiek celom wojskowym, (b) że projekt będzie podlegał środkom zabezpieczającym, przewidzianym w artykule XII, z tym że odpowiednie środki zabezpieczające będą wyszczególnione w umowie;

  5. zawierać odpowiednie postanowienia zabezpieczające prawa i interesy Agencji oraz zainteresowanego członka lub członków w zakresie wszelkich wynalazków, odkryć lub patentów, jakie wynikną z projektów;

  6. zawierać odpowiednie postanowienia dotyczące rozstrzygania sporów;

  7. zawierać wszelkie inne postanowienia, jakie okażą się potrzebne.

  G. Postanowienia niniejszego artykułu mają w razie potrzeby odpowiednie zastosowanie do prośby o materiały, usługi, urządzenia lub wyposażenie potrzebne dla zrealizowania projektu już istniejącego.

  Compare | top
 • Artykuł XII - Środki zabezpieczające stosowane przez Agencję

  A. W odniesieniu do każdego projektu Agencji lub innego przedsięwzięcia, z którym łączy się prośba zainteresowanych stron o zastosowanie przez Agencję środków zabezpieczających, Agencja ma następujące prawa i obowiązki w zakresie wymaganym dla realizacji danego projektu lub przedsięwzięcia:

  1. badanie planów specjalnego wyposażenia i urządzeń, łącznie z reaktorami jądrowymi, oraz zatwierdzanie tych planów - jednakże tylko w celu stwierdzenia, że nie służą one żadnym celom wojskowym, że są zgodne z odpowiednimi normami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz że pozwalają na skuteczne stosowanie przewidzianych w niniejszym artykule środków zabezpieczających;

  2. żądanie przestrzegania wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wymaganych przez Agencję;

  3. żądanie przechowywania i sporządzania protokołów operacyjnych mających na celu ułatwić zapewnienie ewidencji specjalnych materiałów rozszczepialnych i materiałów wyjściowych, używanych lub wytwarzanych w ramach danego projektu lub przedsięwzięcia;

  4. żądanie i otrzymywanie sprawozdań z postępów pracy;

  5. zatwierdzanie środków, które mają być stosowane przy chemicznej przeróbce materiałów naświetlonych - jednakże tylko w celu zapewnienia, że ta chemiczna przeróbka nie będzie połączona z przekazywaniem materiałów na cele wojskowe i że będzie zgodna z odpowiednimi normami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; żądanie, aby specjalne materiały rozszczepialne, odzyskane lub wytworzone jako produkt uboczny, używane były do celów pokojowych, przy stałym stosowaniu środków zabezpieczających Agencji - czy to do badań, czy też w reaktorach, już istniejących lub będących w budowie, wskazanych przez zainteresowanego członka lub członków oraz żądanie, aby oddane zostały na przechowanie agencji wszelkie nadwyżki specjalnych materiałów rozszczepialnych, odzyskanych lub wytworzonych jako produkt uboczny, przekraczające tę ilość, jaka jest potrzebna do wymienionego wyżej użytku, tak aby zapobiec gromadzeniu tych materiałów, z tym jednak zastrzeżeniem, że w późniejszym czasie - na prośbę zainteresowanego członka lub członków - specjalne materiały rozszczepialne, oddane w ten sposób na przechowanie Agencji, będą bezzwłocznie zwrócone do użytku zainteresowanemu członkowi lub członkom na tych samych warunkach jak wymienione wyżej;

  6. wysyłanie na terytorium państwa lub państw otrzymujących pomoc, po porozumieniu się z państwem lub państwami zainteresowanymi, inspektorów wyznaczonych przez Agencję, którzy w każdym czasie będą mieli dostęp do wszystkich miejsc i informacji oraz do wszystkich osób, które z tytułu swych zajęć mają do czynienia z materiałami, wyposażeniem lub urządzeniami podlegającymi, w myśl niniejszego Statutu, stosowaniu środków zabezpieczających ze względu na konieczność prowadzenia ewidencji dostarczonych materiałów wyjściowych i specjalnych materiałów rozszczepialnych oraz produktów rozszczepialnych, a także stwierdzenia, czy są przestrzegane zobowiązania w sprawie nieużywania ich w sposób mogący służyć jakimkolwiek celom wojskowym, o których mowa w artykule XI litera F punkt 4, postanowienia o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia, wymienione pod literą A punkt 2 niniejszego artykułu, oraz wszelkie inne warunki określone w umowie zawartej między Agencją a państwem lub państwami zainteresowanymi. Inspektorom wyznaczonym przez Agencję będą towarzyszyli przedstawiciele władz zainteresowanego państwa, jeśli dane państwo tego zażąda, z tym jednak zastrzeżeniem, że nie może to opóźniać ani w inny sposób utrudniać inspektorom wykonywania ich zadań;

  7. w razie jeżeli państwo lub państwa otrzymujące pomoc nie zastosują się do zaleceń lub zaniedbają podjęcia w odpowiednim terminie kroków naprawczych - zawieszenie lub zaprzestanie udzielania pomocy oraz wycofanie wszystkich materiałów i wyposażenia udostępnionych bądź przez nią samą bądź przez jednego z członków celem zrealizowania danego projektu.

  B. Agencja powołuje w razie potrzeby zespół inspektorów. Obowiązkiem zespołu inspektorów jest badanie całokształtu pracy samej Agencji, celem stwierdzenia, czy Agencja przestrzega przepisów o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia, jakie sama wydała w celu stosowania ich do projektów, podlegających jej zatwierdzeniu, nadzorowi lub kontroli oraz czy podejmuje odpowiednie kroki dla zapobieżenia, aby materiały wyjściowe i specjalne materiały rozszczepialne, bądź znajdujące się pod jej pieczą bądź używane lub wytwarzane przez nią we własnym zakresie działania, nie były używane w sposób mogący służyć jakimkolwiek celom wojskowym. Agencja stosuje natychmiast odpowiednie środki zaradcze w każdym przypadku niezastosowania się lub zaniechania zastosowania się do zaleceń w sprawie podjęcia odpowiednich kroków.

  C. Do obowiązków zespołu inspektorów należy również uzyskiwanie i sprawdzanie danych ewidencyjnych, o których mowa pod literą A punkt 6 niniejszego artykułu, i ustalenie, czy wykonuje się zobowiązania określone w artykule XI litera F punkt 4, środki określone pod literą A punkt 2 niniejszego artykułu oraz wszystkie inne warunki określone w umowie między Agencją a państwem lub państwami zainteresowanymi. O każdym przypadku niezastosowania się do zobowiązań inspektorzy zawiadamiają Dyrektora Generalnego, który z kolei przekazuje sprawozdanie w tej sprawie Radzie Zarządzających. Jeżeli Rada stwierdzi zaistnienie jakiegokolwiek przypadku niewywiązywania się z zobowiązań, wezwie ona państwo lub państwa otrzymujące pomoc do natychmiastowego podjęcia kroków naprawczych. Rada zawiadomi o tym fakcie niewywiązywania się z zobowiązań wszystkich członków oraz Radę Bezpieczeństwa i Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jeżeli państwo lub państwa otrzymujące pomoc nie zastosują w odpowiednim terminie całkowicie zadowalających środków naprawczych, Rada może zastosować następujące środki z osobna albo łącznie: natychmiastowe ograniczenie lub zawieszenie pomocy udzielanej przez Agencję lub jednego z członków oraz zażądanie zwrotu wyposażenia i materiałów dostarczonych danemu członkowi lub grupie członków otrzymujących pomoc. Agencja może również, zgodnie z artykułem XIX, zawiesić każdego członka nie wywiązującego się z zobowiązań w korzystaniu z przywilejów i praw wynikających z członkostwa.

  Compare | top
 • Artykuł XIII - Regulowanie należności członków

  W braku odmiennego porozumienia między Radą Zarządzających a członkiem dostarczającym Agencji materiały, usługi, wyposażenie lub urządzenia Rada zarządzających zawrze z nim umowę przewidującą uregulowanie należności za dostarczone rzeczy.

  Compare | top
 • Artykuł XIV - Sprawy finansowe

  A. Rada Zarządzających przedstawia Konferencji Ogólnej roczny preliminarz budżetowy wydatków Agencji. W celu ułatwienia Radzie tego zadania Dyrektor Generalny opracowuje wstępny preliminarz budżetowy. Jeżeli Konferencja Ogólna nie zatwierdzi tego preliminarza, odsyła go Radzie wraz ze swymi zaleceniami. Rada przedłoży wówczas Konferencji Ogólnej do zatwierdzenia zmieniony preliminarz.

  B. Wydatki Agencji dzielą się na następujące kategorie:

  1. Wydatki administracyjne. Wydatki te obejmują:

  a) koszty utrzymania personelu Agencji, z wyjątkiem personelu zatrudnionego przy materiałach, usługach, wyposażeniu i urządzeniach wymienionych niżej w punkcie 2 litera B; koszty posiedzeń, koszty związane z przygotowaniem projektów Agencji i rozpowszechnianiem informacji;

  b) koszty stosowania środków zabezpieczających, przewidzianych w artykule XII, w związku z projektami Agencji, albo, zgodnie z artykułem III litera A punkt 5, w związku z umowami dwustronnymi lub wielostronnymi, jak również koszty manipulacji i przechowywania przez Agencję specjalnych materiałów rozszczepialnych, oprócz kosztów przechowywania i manipulacji, o których mowa niżej pod literą E;

  2. Wydatki nie wymienione w niniejszym artykule pod literą B punkt 1, związane z wszelkimi materiałami, urządzeniami, zakładami i wyposażeniem, nabytymi lub zainstalowanymi przez Agencję w wykonaniu zadań, do których jest upoważniona, oraz koszty materiałów, usług, wyposażenia i urządzeń dostarczanych przez Agencję na podstawie umowy zawartej z jednym lub kilkoma członkami.

  C. Ustalając koszty wymienione wyżej pod literą B punkt 1 b) niniejszego artykułu, Rada Zarządzających potrąci z nich sumy zwrotne na podstawie zawartych między Agencją a stronami umów dwustronnych lub wielostronnych w sprawie stosowania środków zabezpieczających.

  D. Rada Zarządzających określa udział poszczególnych członków Agencji w pokrywaniu wydatków, o których mowa wyżej pod literą B punkt 1, według taryfy ustalonej przez Konferencję Ogólną. Przy ustalaniu tej taryfy Konferencja Ogólna kieruje się zasadami przyjętymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych przy określaniu składek państw członkowskich na rzecz zwyczajnego budżetu Organizacji Narodów Zjednoczonych.

  E. Rada Zarządzających ustala okresowo taryfę opłat - obejmującą m.in. ujednolicone umiarkowane opłaty manipulacyjne oraz opłaty z tytułu przechowywania - za materiały, usługi, wyposażenie i urządzenia dostarczane członkom przez Agencję. Taryfa ta ma na celu zapewnić Agencji dochody wystarczające na pokrycie wydatków i kosztów, o których mowa wyżej pod literą B punkt 2, z potrąceniem wszelkich dobrowolnych wpłat przeznaczonych na ten cel przez Radę Zarządzających zgodnie z literą F. Wpływy z tytułu tych opłat przekazuje się na rzecz oddzielnego funduszu, z którego wypłaca się członkom należności za wszystkie dostarczane przez nich materiały, usługi, wyposażenie lub urządzenia oraz pokrywa wszystkie inne wydatki wymienione wyżej pod literą B punkt 2, a ponoszone przez samą Agencję.

  F. Wszelkie nadwyżki dochodów, przewidzianych pod literą E, powstałe po pokryciu kosztów i wydatków, wymienionych tamże, oraz wszelkie dobrowolne wpłaty na rzecz Agencji przelewa się na rzecz ogólnego funduszu, który może być wykorzystywany w sposób określony przez radę Zarządzających, za zgodą Konferencji Ogólnej.

  G. Z zastrzeżeniem przepisów i ograniczeń zatwierdzonych przez Konferencję Ogólną, Rada zarządzających jest upoważniona do zaciągania pożyczek w imieniu Agencji, jednak bez obciążania członków Agencji jakimikolwiek zobowiązaniami z tytułu pożyczek zaciągniętych na podstawie tego upoważnienia oraz do przyjmowania dobrowolnych składek na rzecz Agencji.

  H. Uchwały Konferencji Ogólnej w sprawach finansowych oraz uchwały Rady Zarządzających w sprawie wysokości budżetu Agencji wymagają większości dwóch trzecich głosów członków obecnych i głosujących.

  Compare | top
 • Artykuł XV - Przywileje i immunitety

  A. Agencja korzysta na terytorium każdego ze swych członków z takiej zdolności prawnej oraz z takich przywilejów i immunitetów, jakie są niezbędne do wykonywania jej zadań.

  B. Delegaci członków wraz ze swymi zastępcami i doradcami, członkowie Rady Zarządzających wraz ze swymi zastępcami i doradcami oraz Dyrektor Generalny i personel Agencji korzystają z takich przywilejów i immunitetów, jakie są niezbędne do niezależnego wykonywania ich funkcji związanych z działalnością Agencji.

  C. Zdolność prawna oraz przywileje i immunitety, o których mowa w niniejszym artykule, określi oddzielna umowa lub umowy między Agencją, reprezentowaną w tym wypadku przez Dyrektora Generalnego, działającego na podstawie instrukcji Rady Zarządzających, a członkami.

  Compare | top
 • Artykuł XVI - Stosunki z innymi organizacjami

  A. Rada Zarządzających jest upoważniona do zawarcia bądź zawierania, za zgodą Konferencji Ogólnej, umowy lub umów ustalających właściwe stosunki między Agencją a Organizacją Narodów Zjednoczonych oraz między Agencją a wszelkimi innymi organizacjami, których działalność ma związek z działalnością Agencji.

  B. Umowa lub umowy ustalające stosunki Agencji z Organizacją Narodów Zjednoczonych będą przewidywać:

  1. Składanie przez Agencję sprawozdań, o których mowa w artykule III litera B punkt 4 i 5;

  2. Rozpatrywanie przez Agencję dotyczących jej uchwał, powziętych przez Zgromadzenie Ogólne lub którąkolwiek z Rad Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz składanie na życzenie właściwego organu Organizacji Narodów Zjednoczonych sprawozdań o krokach, jakie w wyniku tego rozpatrzenia zostały podjęte bądź przez nią, bądź przez jej członków zgodnie z niniejszym Statutem.

  Compare | top
 • Artykuł XVII - Rozstrzyganie sporów

  A. Wszelkie zagadnienia lub spór dotyczący interpretacji albo stosowania niniejszego Statutu, który nie zostanie rozstrzygnięty w drodze rokowań, będzie przekazany Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości, zgodnie ze Statutem Trybunału, chyba że zainteresowane strony ustalą zgodnie inny sposób rozstrzygnięcia.

  B. Zarówno Konferencji Ogólnej, jak i Radzie Zarządzających przysługuje - pod warunkiem uzyskania zgody Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych - prawo zwracania się do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości z prośbą o wydanie opinii doradczej we wszelkich zagadnieniach prawnych, jakie wyłonią się w zakresie działalności Agencji.

  Compare | top
 • Artykuł XVIII. - Poprawki do Statutu oraz wystąpienie z Agencji.

  A. Każdy członek może zgłosić poprawkę do niniejszego Statutu. Dyrektor Generalny przygotowuje uwierzytelnione odpisy każdej zgłoszonej poprawki i rozsyła je wszystkim członkom co najmniej na dziewięćdziesiąt dni przed terminem rozpatrzenia poprawki przez Konferencję Ogólną.

  B. Na piątej dorocznej sesji Konferencji Ogólnej po wejściu w życie niniejszego Statutu umieszczona będzie na porządku obrad sprawa ogólnej rewizji postanowień niniejszego Statutu. Za zgodą większości członków obecnych i głosujących rewizja Statutu będzie dokonana na następnej Konferencji Ogólnej. Późniejsze wnioski w sprawie ogólnej rewizji niniejszego Statutu mogą być przedkładane do decyzji Konferencji Ogólnej w tym samym trybie.

  C. Poprawki stają się obowiązujące dla wszystkich członków, gdy:

  i) wyrazi na nie zgodę Konferencja Ogólna większością dwóch trzecich głosów członków obecnych i głosujących, po rozpatrzeniu uwag przedstawionych przez Radę Zarządzających do każdej zaproponowanej poprawki oraz

  ii) zaakceptuje je dwie trzecie wszystkich członków zgodnie ze swymi przepisami konstytucyjnymi. Członek akceptuje poprawki przez złożenie dokumentu akceptacyjnego Rządowi-depozytariuszowi, wymienionemu w artykule XII litera C.

  D. Każdy członek może wystąpić z Agencji, składając pisemne wypowiedzenie Rządowi-depozytariuszowi, wymienionemu w artykule XXI litera C, bądź w dowolnym czasie po upływie pięciu lat od daty wejścia w życie niniejszego Statutu zgodnie z artykułem XXI litera E, bądź gdy nie zechce zaakceptować poprawki do niniejszego Statutu; Rząd-depozytariusz poinformuje o tym bezzwłocznie Radę Zarządzających i wszystkich członków.

  E. Wystąpienie członka z Agencji nie wpływa na jego zobowiązania umowne, zaciągnięte zgodnie z artykułem XI, ani na jego zobowiązania budżetowe za rok, w którym wystąpił.

  Compare | top
 • Artykuł XIX - Zawieszenie w przywilejach

  A. Każdy członek Agencji, który zalega z wpłatą należności pieniężnych na rzecz Agencji, będzie pozbawiony prawa głosowania w Agencji, jeżeli jego zaległości równają się wysokości przypadających od niego należności za okres dwóch poprzednich lat albo tę wysokość przekraczają. Konferencja Ogólna może jednak dopuścić takiego członka do głosowania, jeżeli jest przekonana, że zaległości wynikły z przyczyn niezależnych od woli członka.

  B. Członek, który ciągle narusza postanowienia niniejszego Statutu lub umowy zawartej przez niego zgodnie z niniejszym Statutem, może być, na zlecenie Rady Zarządzających, zawieszony w korzystaniu z przywilejów i praw członka uchwałą Konferencji Ogólnej, powziętą większością dwóch trzecich głosów członków obecnych i głosujących.

  Compare | top
 • Artykuł XX - Definicje

  W rozumieniu niniejszego Statutu:

  1. Określenie "specjalne materiały rozszczepialne" oznacza pluton 239; uran 233; uran wzbogacony w izotopy 235 lub 233; wszelkie materiały zawierające jeden lub więcej wymienionych izotopów; oraz wszelkie inne materiały rozszczepialne, które Rada Zarządzających określa co pewien czas; określenie "specjalne materiały rozszczepialne" nie obejmuje jednak materiałów wyjściowych.

  2. Określenie "uran wzbogacony w izotopy 235 lub 233" oznacza uran zawierający izotopy 235 lub 233 albo oba te izotopy w takich ilościach, że współczynnik wzbogacenia izotopu 238 w sumę tych izotopów jest większy aniżeli spotykany w przyrodzie współczynnik wzbogacenia izotopu 238 w izotop 235.

  3. Określenie "materiał wyjściowy" oznacza uran zawierający mieszaninę izotopów spotykaną w przyrodzie; uran ubogi w izotop 235; tor; każdy z wyżej wymienionych materiałów w postaci metali, stopów, związków chemicznych lub koncentratów; każdy inny materiał zawierający jeden lub więcej spośród wyżej wymienionych składników o stopniu koncentracji określanym co pewien czas przez Radę Zarządzających; oraz wszelkie inne materiały, które Rada Zarządzających określa co pewien czas.

  Compare | top
 • Artykuł XXI - Podpisanie, przystąpienie i wejście w życie Statutu

  A. Niniejszy Statut będzie otwarty do podpisu dla wszystkich państw-członków Organizacji Narodów Zjednoczonych lub jednej z organizacji wyspecjalizowanych w dniu 26 października 1956 r. i pozostanie otwarty dla nich do podpisu w ciągu dziewięćdziesięciu dni.

  B. Państwa-sygnatariusze stają się stronami niniejszego Statutu przez złożenie dokumentu ratyfikacyjnego.

  C. Dokumenty ratyfikacyjne państw-sygnatariuszy oraz dokumenty przystąpienia państw, których członkostwo zostało zatwierdzone na podstawie artykułu IV litera B niniejszego Statutu, będą składane Rządowi Stanów Zjednoczonych Ameryki, którego wyznacza się niniejszym na Rząd-depozytariusza.

  D. Państwa dokonują ratyfikacji niniejszego Statutu lub przystępują do niego zgodnie ze swymi przepisami konstytucyjnymi.

  E. Niniejszy Statut, oprócz Załącznika, wejdzie w życie po złożeniu, zgodnie z literą B niniejszego artykułu, dokumentów ratyfikacyjnych przez osiemnaście państw, pod warunkiem, że wśród tych osiemnastu państw będą co najmniej trzy spośród następujących: Kanada, Francja, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii oraz Stany Zjednoczone Ameryki. Dokumenty ratyfikacyjne i dokumenty przystąpienia złożone później - nabierają mocy prawnej z dniem ich przyjęcia.

  F. Rząd-depozytariusz zawiadamia bezzwłocznie wszystkie państwa-sygnatariuszy niniejszego Statutu o dacie złożenia każdego dokumentu ratyfikacyjnego i o dacie wejścia w życie Statutu. Rząd-depozytariusz podaje bezzwłocznie do wiadomości wszystkich sygnatariuszy i członków daty, od których państwa stają się kolejno stronami Statutu.

  G. Załącznik do niniejszego Statutu wchodzi w życie z dniem otwarcia niniejszego Statutu do podpisu.

  Compare | top
 • Artykuł XXII - Rejestracja w Organizacji Narodów Zjednoczonych

  A. Rząd-depozytariusz zarejestruje niniejszy Statut zgodnie z artykułem 102 Karty Narodów Zjednoczonych.

  B. Umowy zawarte między Agencją a jednym z jej członków lub członkami, umowy zawarte między Agencją a jakąkolwiek inną organizacją lub organizacjami oraz umowy między członkami wymagające zgody Agencji będą rejestrowane w Agencji. Agencja zarejestruje te umowy w Organizacji Narodów Zjednoczonych, jeżeli takiej rejestracji wymagają postanowienia artykułu 102 Karty Narodów Zjednoczonych.

  Compare | top
 • Artykuł XXIII - Tekst autentyczny i uwierzytelnione odpisy

  Niniejszy Statut, sporządzony w językach: chińskim, angielskim, francuskim, rosyjskim i hiszpańskim, które to teksty mają jednakową moc obowiązującą, będzie złożony w archiwum Rządu-depozytariusza. Rząd-depozytariusz przekaże należycie uwierzytelnione odpisy niniejszego Statutu Rządom innych państw-sygnatariuszy oraz Rządom państw przyjętych na członków na podstawie artykułu IV litera B.

  Compare | top
 • Na dowód czego niżej podpisani, należycie upoważnieni, złożyli pod niniejszym Statutem swe podpisy.

  Sporządzono w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia dwudziestego szóstego października tysiąc dziewięćset pięćdziesiątego szóstego roku.

  Compare | top