Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Konwencja wiedeńska o prawie traktatów

Compare
 • Część I
  Wprowadzenie

  • Artykuł 1 - Zakres niniejszej konwencji
  • Artykuł 2 - Używane wyrażenia
  • Artykuł 3 - Porozumienia międzynarodowe nie objęte zasięgiem niniejszej konwencji
  • Artykuł 4 - Niniejsza konwencja nie działa wstecz
  • Artykuł 5 - Traktaty konstytuujące organizacje międzynarodowe oraz traktaty przyjęte w ramach organizacji międzynarodowej
 • Część II
  Zawarcie i wejście w życie traktatów

  • Dział 1
   Zawieranie traktatów

   • Artykuł 6 - Zdolność traktatowa państw
   • Artykuł 7 - Pełnomocnictwa
   • Artykuł 8 - Późniejsze zatwierdzenie czynności dokonanej bez upoważnienia
   • Artykuł 9 - Przyjęcie tekstu
   • Artykuł 10 - Ustalenie autentyczności tekstu
   • Artykuł 11 - Sposoby wyrażania zgody na związanie się traktatem
   • Artykuł 12 - Zgoda na związanie się traktatem, wyrażona przez podpisanie
   • Artykuł 13 - Zgoda na związanie się traktatem, wyrażona przez wymianę dokumentów stanowiących traktat
   • Artykuł 14 - Zgoda na związanie się traktatem, wyrażona przez ratyfikację, przyjęcie lub zatwierdzenie
   • Artykuł 15 - Zgoda na związanie się traktatem, wyrażona przez przystąpienie
   • Artykuł 16 - Wymiana lub złożenie dokumentów ratyfikacyjnych, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia
   • Artykuł 17 - Zgoda na związanie się częścią traktatu oraz wybór między różniącymi się postanowieniami
   • Artykuł 18 - Obowiązek nieudaremniania przedmiotu i celu traktatu przed jego wejściem w życie
  • Dział 2
   Zastrzeżenia

   • Artykuł 19 - Zgłaszanie zastrzeżeń
   • Artykuł 20 - Przyjęcie zastrzeżeń i sprzeciwów wobec zastrzeżeń
   • Artykuł 21 - Skutki prawne zastrzeżeń oraz sprzeciwów wobec zastrzeżeń
   • Artykuł 22 - Wycofanie zastrzeżeń oraz sprzeciwów wobec zastrzeżeń
   • Artykuł 23 - Procedura dotycząca zastrzeżeń
  • Dział 3
   Wejście w życie oraz prowizoryczne stosowanie traktatów

 • Część III
  Przestrzeganie, stosowanie i interpretacja traktatów

  • Dział 1
   Przestrzeganie traktatów

  • Dział 2
   Stosowanie traktatów

   • Artykuł 28 - Traktaty nie mają mocy wstecznej
   • Artykuł 29 - Terytorialny zasięg traktatów
   • Artykuł 30 - Stosowanie kolejnych traktatów dotyczących tego samego przedmiotu
  • Dział 3
   Interpretacja traktatów

   • Artykuł 31 - Ogólna reguła interpretacji
   • Artykuł 32 - Uzupełniające środki interpretacji
   • Artykuł 33 - Interpretacja traktatów, których autentyczny tekst został ustalony w dwóch lub więcej językach
  • Dział 4
   Traktaty a państwa trzecie

   • Artykuł 34 - Ogólna reguła dotycząca państw trzecich
   • Artykuł 35 - Traktaty przewidujące obowiązki dla państw trzecich
   • Artykuł 36 - Traktaty przewidujące prawa dla państw trzecich
   • Artykuł 37 - Odwołanie lub modyfikacja obowiązków albo praw państw trzecich
   • Artykuł 38 - Normy traktatu, które stają się wiążące dla państw trzecich w drodze zwyczaju międzynarodowego
 • Część IV
  Poprawki i modyfikacja traktatów

  • Artykuł 39 - Reguła ogólna dotycząca poprawek do traktatów
  • Artykuł 40 - Poprawki do traktatów wielostronnych
  • Artykuł 41 - Porozumienia modyfikujące umowy wielostronne tylko między niektórymi ze stron
 • Część V
  Nieważność, wygaśnięcie i zawieszenie działaniatraktatów

  • Dział 1
   Postanowienia ogólne

   • Artykuł 42 - Ważność i trwanie mocy wiążącej traktatów
   • Artykuł 43 - Obowiązki wynikające z prawa międzynarodowego niezależnie od traktatu
   • Artykuł 44 - Podzielność postanowieńí traktatowych
   • Artykuł 45 - Utrata prawa do powoływania się na podstawę unieważnienia, wygaśnięcia, wycofania się lub zawieszenia działania traktatu
   • Artykuł 46 - Postanowienia prawa wewnętrznego dotyczące kompetencji do zawierania traktatów
   • Artykuł 47 - Szczególne ograniczenia upoważnienia do wyrażania zgody państwa
  • Dział 2
   Nieważność traktatów

  • Dział 3
   Wygaśnięcie i zawieszenie działania traktatów

   • Artykuł 54 - Wygaśnięcie traktatu lub wycofanie się z niego na podstawie jego postanowień lub za zgodą stron
   • Artykuł 55 - Zmniejszenie się liczby stron traktatu wielostronnego poniżej liczby niezbędnej do jego wejścia w życie
   • Artykuł 56 - Wypowiedzenie lub wycofanie się z traktatu nie zawierającego postanowienia dotyczącego wygaśnięcia, wypowiedzenia lub wycofania się
   • Artykuł 57 - Zawieszenie działania traktatu na podstawie jego postanowień lub za zgodą stron
   • Artykuł 58 - Zawieszenie działania traktatu wielostronnego w drodze porozumienia tylko między niektórymi stronami
   • Artykuł 59 - Wygaśnięcie lub zawieszenie działania traktatu wskutek zawarcia traktatu późniejszego
   • Artykuł 60 - Wygaśnięcie lub zawieszenie działania traktatu w następstwie jego naruszenia
   • Artykuł 61 - Powstanie sytuacji uniemożliwiającej wykonywanie traktatu
   • Artykuł 62 - Zasadnicza zmiana okoliczności
   • Artykuł 63 - Zerwanie stosunków dyplomatycznych lub konsularnych
   • Artykuł 64 - Powstanie nowej imperatywnej normy powszechnego prawa międzynarodowego (ius cogens)
  • Dział 4
   Procedura

   • Artykuł 65 - Procedura, jaką należy stosować w związku z nieważnością, wygaśnięciem, wycofaniem się lub zawieszeniem działania traktatu
   • Artykuł 66 - Postępowanie sądowe, rozjemcze i pojednawcze
   • Artykuł 67 - Dokumenty dotyczące uznania traktatu za nieważny, wygasły lub wycofania się z niego albo zawieszenia jego działania
   • Artykuł 68 - Odwołanie notyfikacji oraz dokumentów przewidzianych w artykułach 65 i 67
  • Dział 5
   Następstwa nieważności, wygaśnięcia lub zawieszenia działania traktatu

   • Artykuł 69 - Następstwa nieważności traktatu .
   • Artykuł 70 - Następstwa wygaśnięcia traktatu
   • Artykuł 71 - Następstwa nieważności traktatu sprzecznego z imperatywną normą powszechnego prawa międzynarodowego
   • Artykuł 72 - Następstwa zawieszenia działania traktatu
 • Część VI
  Postanowienia różne

  • Artykuł 73 - Przypadki sukcesji państw, odpowiedzialności państw oraz wszczęcia kroków nieprzyjacielskich
  • Artykuł 74 - Stosunki dyplomatyczne i konsularne a zawieranie traktatów
  • Artykuł 75 - Przypadek państwa-agresora
 • Część VII
  Depozytariusze, Notyfikacje, Poprawianie Błędów, Rejestracja

 • Część VIII
  Postanowienia końcowe